Informační systém školy  baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Na venkovním hřišti v Hlušicích probíhala utkání celorepublikového klání mladých fotbalistů McDonald CUP. Naši školu reprezentovala družstva mužstva 1. – 3.  tříd a  4. – 5. tříd.

Ve dnech 2. a 3.  dubna proběhla na naší škole tradiční velikonoční výstava. Návštěvníci mohli vidět velikonoční a jarní výrobky naší školy, keramiku a ukázky stolování. Na 1. stupni proběhla soutěž „O nejoriginálnější velikonoční předmět“, kde žáci dodali téměř 60 soutěžních výrobků. Na 2. stupni byla vyhlášena soutěž „O nejlepší jarní či velikonoční verše či příběh“.  Žákyně vymyslely krásné verše.

Zveřejněno v Informace pro veřejnost

VÝSTUPY EKOLOGICKÉ ANALÝZY ŠKOLY
ZŠ KARLA IV. NOVÝ BYDŽOV pro šk.rok 2012/2013

ODPADY:

KLADY
- třídí se papír, plasty, tetrapaky, bioodpad
- šetří se papírem
- sbíráme papír na podporu Přírodovědného centra (2x ročně)
- např. využíváme: papír Vv na koláže, PET láhve na pokusy ve fyzice a chemii

ZÁPORY
- netřídí se hliník
- odhazování odpadků na chodníku ke školní jídelně - vyrobit v pracovních činnostech nápadité tabulky s nápisy ‚,Kam patří odpadky‘‘- zodpovídají učitelé Čsp a žáci

 

VODA:

KLADY
- vodou se ve škole šetří (informační cedule)
- vodovodní kohoutky nekapou
- splachování typu ,,SKRBLÍK‘‘ – na učitelských záchodech WC na 1 stupni, u jídelny,WC na 2 stupni
- umístění pítek – zodpovídá p.ředitel

ZÁPORY

- v budoucnu zavést použití užitkové vody na WC
- využití dešťové vody – chytat do sudů , využití na novou zahradu, zodpovídá Mgr. Sirotková

 

ENERGIE:

KLADY
- užívání kompaktních zářivek (úsporné)
- rekonstrukce kotelny – výměna kotlů – snížila se spotřeba ze 3 kotlů na 2 kotle
- zavedení termostatických ventilů
- zateplení budovy
- užívání slunečních kolektorů pro ohřev vody ve šk. jídelně
- výměna oken
- výměna hlavních dveří

 

PROSTŘEDÍ ŠKOLY:

KLADY

- udržování pořádku ve třídách
- výzdoba tříd – zejména na 1. stupni
- přírodovědné centrum – zabudovaná terária a akvária v 1.patře – přímý kontakt se žáky, zodpovídá Mgr. Kubelka
- dostatek možností pro volnočasové aktivity – zejména pro akce školního klubu a družiny, zodpovídá Říhová R.
- využití pozemku za budovou – projekt ,,Putování na Sněžku aneb hrajeme si v zahradě‘‘, zodpovídá mgr. Sirotková

ZÁPORY

- zlepšit květinovou výzdobu ve třídách 2. stupně (zejména 9. třídy), zodpovídají ekohlídky
- uspořádat ,,Květina pro mou třídu‘‘ apod. – zodpovídají třídní učitelé
- zlepšit prostředí ve školním altánu – nábytek + panely pro výuku, přírodovědných předmětů (,,Zelená učebna v přírodě‘‘ – zodpovídá ředitelství školy a vyučující pracovních činností )
- truhlíky s květinovou výzdobou, zodpovídá Mgr. Holá


DOPRAVA:

KLADY

- praktické úkoly z pracovních listů Ekoškoly
- spolupráce s odborem dopravy na MÚ v Novém Bydžově
- spolupráce s místními autoškolami
- spolupráce s Městskou policíí – výukový program na dopravním hřišti
- pořádání Dne dopravy – zodpovídá Hudcová M.
- měření intenzity dopravy v okolí školy – zodpovídá p.ředitel
- oprava stávajících stojanů na kola pro žáky – zodpovídá p.školník
- pravidelná účast strážníka Městské policie na křižovatce u školy

ZÁPORY

- chybějící zábradlí v ulici Revoluční navazující na křižovatku u školy
- chybí dopravní značka „Pozor děti“ u přechodu na křižovatce u školy

 

Ekologickou analýzu školy prováděly členové ekohlídek.
Výsledky zapisovaly do pracovních listů.

 

Zveřejněno v Ekoanalýza

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26.října a čtvrtek 27. října 2011

 

Ředitelská volna : 18.11. 2011, 30.4. 2012, 7.5. 2012

 

Vánoční prázdniny jsou tento rok od pátka 23.12.2011 do pondělí  2.1. 2012

( do školy se nastupuje v pondělí  3.1.2012 )

 

Pololetní prázdniny 3 . 2 . 2012

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:  20 . 2 . 2012 -  26. 2.  2012

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012

 

Hlavní prázdniny budou trvat od 30 . června 2012 do 2. září  2012

 

Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012

 

Níže naleznete informace o Školské radě a řad Školské rady Základní školy Nový Bydžov, Karla IV. 209 zřízené usnesením Rady města Nový Bydžov.

Zveřejněno v Školská rada

Na tento rok je plánována na 11.-12. srpna 2012.

ZŠ Karla IV. ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ Karla IV. pořádá každoročně o hlavních prázdninách o novobydžovské pouti  VELKOU PRODEJNÍ VÝSTAVU "ZAHRADA JOSEFA VERFLA".

Zveřejněno v Informace pro veřejnost

Ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ Karla IV. pořádá každoročně škola společenský ples. Každý rok tuto akci navštíví kolem 500 návštěvníků.

Zveřejněno v Informace pro veřejnost

2 roky projektu Partnerství Comenius (2007 – 2009) Na základní škole Nový Bydžov Karla IV. učitelé vždycky dělali s žáky zajímavé projekty. A tak vznikl nápad podělit se o tyto zkušenosti se zahraničními školami. Na stránkách NAEP/Národní agentura pro evropské vzdělávací programy/ jsme začali hledat a nebylo to snadné.

Zveřejněno v Projekt Comenius

Školní klub

Školní klub je určen pro žáky 4. – 9. tříd. Měsíční poplatek 30,- Kč hradí žáci navštěvující školní klub dvakrát a více dní v týdnu do desátého dne v měsíci. Pokud navštěvují školní klub pouze ráno, nebo jsou-li nemocní více než polovinu pracovních dnů v měsíci, poplatek neplatí.

Školní klub mohou využívat bezplatně i žáci v době polední přestávky před odpolední výukou. vedoucím školního klubu je pan vychovatel Milan Stránský.

Otevírací doba školního klubu

PO 6.15 -7.50 12.20 – 16.00
ÚT 6.15 -7.50 12.25 – 16.00
ST 6.15 -7.50 12.25 – 16.00
ČT 6.15 -7.50 12.20 – 16.00
6.15 -7.50 12.20 – 16.00

 

Více informací naleznete v Řádu školního klubu (v příloze).

Zveřejněno v Školní klub

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209

 

Program proti šikanování

2010/2012

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

1) Definice šikany (dle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j. 24 246/2008-6)

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti.


 

Příklady přímých a nepřímých znaků šikanování jsou uvedeny v příloze č. 1 Metodického pokynu, který je nedílnou součástí tohoto Programu.

2) Školní klima, úloha třídních učitelů

Škola je zapojena do projektu Zdravá škola, nyní má vypracovaný Rámcový školní projekt do června 2012. Jednou ze zásad pohody prostředí je pohoda prostředí sociálního. Učitelé se společně se žáky snaží budovat prostředí nepodporující šikanu. (Dále viz program Zdravá škola).

3) Tým zabývající se vyšetřováním šikany (tvořen ze členů výchovné komise):

Mgr. Jana Syřišťová – zástupkyně ředitele, školní metodik prevence

Mgr. Alena Khelilová – speciální pedagog, výchovný poradce pro 1.stupeň

Mgr. Markéta Andresová – výchovný poradce pro 2.stupeň

Mgr. Karolína Myšková – učitelka 1.st., členka týmu ŠPZ

Vedení dokumentace v případě vyšetřování šikany – Mgr. J.Syřišťová, Mgr. A.Khelilová

5) Společná strategie v rámci školy

Vymezení odpovědnosti:

Ředitel školy:

zajistí vzdělávání pracovníků v oblasti šikanování a sociálně patologických jevů

zajistí, aby žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky šikanování

zajistí, aby ve školním řádu byla jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení

Zástupce ředitele školy:

zajistí v souladu s pracovním řádem pedagogických pracovníků dohled nad žáky v době vyučování i při školních akcích

spolupracuje se ŠMP a TU při řešení krizových situací

ŠMP:

koordinuje program proti šikanování

spolupracuje s TU a vedením školy při řešení krizových situací

spolupracuje s okresním metodikem, Policií ČR, orgány sociálně právní ochrany dítěte

podílí se na prevenci sociálně patologických jevů

zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti násilného chování a sociálně patologických jevů

Třídní učitelé:

na začátku školního roku informují žáky i rodiče, na koho se obrátit při problémech – třídní učitel, ŠMP, výchovný poradce, vedení školy, linka důvěry (např. Linka bezpečí 800 155 555 nebo 116 111 – bezplatně z celé ČR), pracovníci v PPP, orgány sociálně právní ochrany dítěte apod.

prokazatelně seznámí na začátku roku žáky i rodiče s programem proti šikaně

řeší okamžitě projevy sociálně patologického chování (ve spolupráci s výchovným poradce a ŠMP)

v průběhu školního roku na třídnických hodinách diskutují se žáky o slušném chování i pozitivních mezilidských vztazích

Všichni pedagogičtí pracovníci:

rozvíjejí pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka

vedou žáky k osvojení norem slušného chování

řeší okamžitě projevy sociálně patologického chování (ve spolupráci s výchovným poradcem, ŠMP a TU)

jednají se žáky jako s partnery

udržují ovzduší důvěry mezi žáky a pedagogy

nesmí být lhostejní k projevům agresivity

6) Krizový plán

V případě, že k šikanování ve škole dojde, jsou rozpracovány dva typy scénářů:

1. První zahrnuje situace, kdy škola zvládne situaci řešit vlastními silami. Do této skupiny patří postupy pro počáteční stádia šikanování a třídní program pro řešení zárodečného stádia šikanování.

2. Druhý zahrnuje situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a policií. Sem patří řešení případů pokročilé a nestandardní šikany, např. výbuchu skupinového násilí vůči oběti.

6.1. Postup vyšetřování v případě, že jde o počáteční stádia šikanování

– škola vyřeší situaci vlastními silami

a) Pedagogický pracovník, který má podezření na šikanování, bude postupovat podle následujících pravidel:

1. Konfrontuje svá pozorování s dalšími kolegy.

2. Co nejdříve oznámí své podezření vedení školy, speciální pedagožce, výchovnému poradci, ŠMP a konzultuje další postup.

3. V soukromí vyslechne spolu s ŠMP více nezaujatých svědků, popřípadě konfrontuje svědky mezi sebou.

Zaměří se hlavně na následující otázky:

· Kdo je obětí, popřípadě kolik obětí je?

· Kdo je agresorem, kolik agresorů je? Kdo z nich je iniciátor, kdo aktivní účastník šikanování a kdo je obětí i agresorem?

· Co, kdy, kde, a jak dělali agresoři obětem?

· K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo?

· Jak dlouho šikana trvá?

4. Ve spolupráci se ŠMP se spojí s rodiči případné oběti, konzultuje s nimi výskyt nepřímých znaků šikany. Požádá je o pomoc a spolupráci.

5. Vyslechne spolu se ŠMP oběť – citlivě, diskrétně, zaručí bezpečí a důvěrnost informací. Upozorní, že nebude problém řešit před celou třídou!

6. Zajistí ochranu oběti šikany.

7. Vyslechne se ŠMP agresory, případně konfrontuje agresory mezi sebou. Snaží se najít nejslabší článek, dovést je k přiznání či vzájemnému obviňování.

8. Požádá vedení školy o svolání výchovné komise (vedení školy, výchovný poradce, speciální pedagog, TU, ŠMP), která na základě shromážděných informací posoudí, zde se jedná o šikanu a jaký je stupeň její závažnosti, navrhne další postup vůči obětem i agresorům i třídě jako celku.

9. Seznámí rodiče agresora se situací, sdělí jim navrhovaná opatření a požádá je o spolupráci. Pokud odmítají, zváží oznámení na Policii ČR a orgánům sociálně právní ochrany dítěte.

10. Seznámí rodiče oběti se situací, domluví se na opatřeních k nápravě vzniklé situace.

11. Vysvětlí nebezpečí a důsledky šikany ve třídě, oznámí potrestání viníků. Třídu nadále pozorně sleduje a konzultuje postup se ŠMP a speciální pedagožkou.

b) V případě, že šikanování oznámí rodiče, pracuje TU nebo ŠMP obdobně podle výše uvedených pravidel.

Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření záležitosti zodpovědný ředitel školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy, ŠMP, speciální pedagožky, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací.

6.2. Postup vyšetřování v případě, že jde o projev pokročilé a nestandardní šikany – škola požádá o pomoc odborníky zvenku

Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy oznámí tuto skutečnost Policii ČR. Dále ředitel školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.

Ředitel školy se řídí dokumentem Spolupráce školy s Policií a orgány sociálně-právní ochrany dětí při řešení školní šikany (viz příloha)

Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy s dalšími institucemi a orgány.

Zejména:

1. v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry;

2. v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie;

3. v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence;

7. Výchovná opatření

Doporučuje se dále pracovat s agresorem /jeho náhled na vlastní chování, motivy,rodinné prostředí/. V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče nebo jiných odborníků- klinických psychoterapeutů nebo psychiatrů.

· Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem.

Je nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina). Další práce se třídou je v kompetenci TU, speciální pedagožky, ŠMP nebo výchovného poradce.

Další výchovná opatření vychází z platného znění Školního řádu.

Za realizaci zodpovídá : Mgr. Jana Syřišťová, zástupkyně ředitele školy, ŠMP;  Mgr. Alena Khelilová, školní speciální pedagog

 

Ekoplacka

Akce školy

po 25 úno, 2019
Jarní prázdniny
st 06 bře, 2019
Exkurze Terezín
st 20 bře, 2019
Přírodovědná soutěž pro I. stupeň
čt 21 bře, 2019 07:50 -
Přírodovědná soutěž pro II. stupeň
út 26 bře, 2019
Kurz první pomoci 8.A
čt 28 bře, 2019
Kurz první pomoci 8.B
st 03 dub, 2019 14:00 - 17:00
Zápis do 1. tříd
čt 04 dub, 2019 14:00 - 17:00
Zápis do 1. tříd
út 16 dub, 2019 16:00 -
Třídní schůzky
čt 18 dub, 2019
Velikonoční prázdniny

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

vos-sos  tereza

gymnazium-novy-bydzov  sstr  eo servis

novy-bydzov

jeraby-malina

knihovna

ap-tour

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www 

logo zdrava lahev

 logo ms mt 2 cele