Informační systém školy  baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Zápis z 1. schůzky ekohlídek naleznete v příloze.

Zápis z 2. schůzky ekohlídek naleznete v příloze.

 
 Mgr. Vlachý Ladislav  - ředitel školy
fyzika, pracovní činnosti
 
 
Mgr. Syřišťová Jana  - zástupkyně ředitele
angličtina, pedagogika

 

 

 

 

Mgr. Benešová Jana - učitelka 1. stupně

Mgr. Bohdanecký Jan - tělesná výchova, zeměpis

Mgr. Drahorád Jiří - Aj, základy techniky

Mgr. Firbacherová Soňa - učitelka 1. stupně

Mgr. Hudcová Martina - učitelka 1. stupně

Mgr. Martina Tomková Kebortová - učitelka 1.stupně

Mgr. Klapková  Dymešová Petra Ph.D. - matematika, fyzika

Mgr. Klozová Jolana - dějepis, tělesná výchova

Kmínková Andrea - vychovatelka

Mgr. Konečná Eva - anglický jazyk

Mgr. Kubelka Jaromír - učitel 1. stupně

Mgr. Kubincová Lucie - český jazyk, hudební výchova

Mgr. Mišíková Radka - český jazyk, speciální pedagogika

Ing. Nožičková Pavlína - matematika, fyzika

Mgr. Procházková Alena - učitelka 1. stupně

Bc. Rejthárek Michal -  německý jazyk

Říhová Renata - vychovatelka

Mgr. Sirotková Zuzana - chemie, přírodopis, zeměpis

Bc. Stránský Milan -  tělesná výchova

Mgr. Svatoňová Eva - učitelka 1. stupně

Mgr. Syrová Lenka - výtvarná výchova, tělesná výchova

Mgr. Šafaříková Olga - chemie, přírodopis, zeměpis

Mgr. Šilhánová Simona - český jazyk, občanská výchova

Mgr. Špičáková Lucie - ruský jazyk, přírodopis

Mgr. Špičáková Soňa- matematika, pedagogika

Bc. Šubrová Adéla -  vychovatelka

Mgr. Tobolková Irena - učitelka 1. stupně

Mgr. Trejbalová Eva - učitelka 1. stupně

Mgr. Valenta Jan - biologie, informatika

Mgr. Valentová Pavlína - učitelka 1. stupně

Mgr. Vaníčková Jana - anglický jazyk

Věříšová Iveta - vychovatelka

Mgr. Zimová Ilona - učitelka 1. stupně

 

 

 sbor 

Školní klub

Školní klub je určen pro žáky 4. – 9. tříd. Měsíční poplatek 30,- Kč hradí žáci navštěvující školní klub dvakrát a více dní v týdnu do desátého dne v měsíci. Pokud navštěvují školní klub pouze ráno, nebo jsou-li nemocní více než polovinu pracovních dnů v měsíci, poplatek neplatí.

Školní klub mohou využívat bezplatně i žáci v době polední přestávky před odpolední výukou. vedoucím školního klubu je pan vychovatel Milan Stránský.

Otevírací doba školního klubu

PO 6.15 -7.50 12.20 – 16.00
ÚT 6.15 -7.50 12.25 – 16.00
ST 6.15 -7.50 12.25 – 16.00
ČT 6.15 -7.50 12.20 – 16.00
6.15 -7.50 12.20 – 16.00

 

Více informací naleznete v Řádu školního klubu (v příloze).

Zdravá škola

V roce 2005 získala naše škola certifikát o přijetí školy do sítě projektu „Zdravá škola:" Přívlastek „zdravá" v tomto projektu není  spojován  pouze se stavem našeho těla, nejedná se jen o zdraví fyzické. Zdraví je nazíráno v mnohem širších souvislostech. Tělesné zdraví souvisí s naším myšlením a celkovým způsobem života, s našimi postoji a vztahy k druhým lidem.


 

Zásady podpory zdraví ve škole jsou postaveny na třech pilířích:

První pilíř: Pohoda prostředí

 1. pohoda věcného prostředí
 2. pohoda sociálního prostředí
 3. pohoda organizačního prostředí

Druhý pilíř: Zdravé učení

 1. smysluplnost výuky
 2. možnost výběru a přiměřenosti výuky
 3. spoluúčast a spolupráce ve výuce
 4. motivující hodnocení žáka

Třetí pilíř: Otevřené partnerství

 1. škola jako demokratické společenství
 2. škola jako vzdělávací středisko obce

 

A jaká byla analýza těchto 3 pilířů zásad na naší škole ?

Jak na „Karlovce" cítíme pohodu věcného prostředí ?

-         velmi dobrý pocit z celkového prostředí školy (pestrá a aktualizovaná výzdoba učeben i chodeb, dětské kresby na zdech, na chodbách vestavěné vitríny s expozicemi nerostů a minerálů, vestavěná terária,  akvária,..

-         nové prostory přístavby (školní cvičná kuchyně, učebna výtvarné výchovy s hrnčířskými kruhy a keramickou pecí, školní klub)

-         vybavení odborných učeben na vysoké úrovni (odborná učebna přírodopisu, fyziky a chemie, informatiky, informační centrum s knihovnou

-         Přírodovědné centrum

-         kabinety se sbírkami na odpovídající úrovni

-         solární ohřev vody

Jak cítíme pohodu sociálního prostředí ?

-         vzájemná důvěra a porozumění mezi pedagogy

-         velmi dobrá spolupráce a dohoda s vedením školy

-         naslouchá se žáků, žákovský parlament

-         prevence šikany

-         preventivní přednášky proti drogám, kouření alkoholu

Jak cítíme pohodu organizačního prostředí ?

-         školní jídelna a bufet v budově školy

-         možnost pobytu dětí venku o velkých přestávkách

-         široký výběr zájmových útvarů

-         informační panely, nástěnky

Co děláme pro „zdravé učení" ?

-         široká nabídka volitelných předmětů

-         využití Přírodovědného centra a sbírek nerostů

-         využití Internetu a moderních technologií při vyučování

-         výukové programy

-         spolupráce se ŠPP

-         přiměřené nároky na děti, individuální přístup k dětem s výukovými problémy

-         netradiční projekty a další formy práce při výuce

-         veřejné prezentace dětských prací

-         vyhlašování úspěšných žáků, odměny

Jak naplňujeme „otevřené partnerství" ?

-         fungující žákovský parlament

-         žákovský časopis s dětskou redakční radou

-         aktivní spolupráce se SRPŠ

-         pořádání  soutěží, letních táborů

-         vydávání školního zpravodaje a informačních brožurek

-         příspěvky v místním tisku

-         centrální nástěnka na náměstí v Novém Bydžově

-         organizace Dnů otevřených dveří

-         organizace humanitárních akcí

-         pořádání tradičního cykloturistického závodu Karlova jízda pro širokou veřejnost

-         velká prodejní výstava v prostorách školy

-         ¨vánoční výstava, koncert a besídky žáků 1.stupně

-         keramické kurzy pro veřejnost

-         společenský ples

Na základě analýzy 3 pilířů zásad máme vytvoření Rámcový školní projekt podpory zdraví (září 2008   - červen 2012)

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209

 

Program proti šikanování

2010/2012

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

1) Definice šikany (dle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j. 24 246/2008-6)

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti.


 

Příklady přímých a nepřímých znaků šikanování jsou uvedeny v příloze č. 1 Metodického pokynu, který je nedílnou součástí tohoto Programu.

2) Školní klima, úloha třídních učitelů

Škola je zapojena do projektu Zdravá škola, nyní má vypracovaný Rámcový školní projekt do června 2012. Jednou ze zásad pohody prostředí je pohoda prostředí sociálního. Učitelé se společně se žáky snaží budovat prostředí nepodporující šikanu. (Dále viz program Zdravá škola).

3) Tým zabývající se vyšetřováním šikany (tvořen ze členů výchovné komise):

Mgr. Jana Syřišťová – zástupkyně ředitele, školní metodik prevence

Mgr. Alena Khelilová – speciální pedagog, výchovný poradce pro 1.stupeň

Mgr. Markéta Andresová – výchovný poradce pro 2.stupeň

Mgr. Karolína Myšková – učitelka 1.st., členka týmu ŠPZ

Vedení dokumentace v případě vyšetřování šikany – Mgr. J.Syřišťová, Mgr. A.Khelilová

5) Společná strategie v rámci školy

Vymezení odpovědnosti:

Ředitel školy:

zajistí vzdělávání pracovníků v oblasti šikanování a sociálně patologických jevů

zajistí, aby žáci i pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s negativními důsledky šikanování

zajistí, aby ve školním řádu byla jasně stanovena pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení

Zástupce ředitele školy:

zajistí v souladu s pracovním řádem pedagogických pracovníků dohled nad žáky v době vyučování i při školních akcích

spolupracuje se ŠMP a TU při řešení krizových situací

ŠMP:

koordinuje program proti šikanování

spolupracuje s TU a vedením školy při řešení krizových situací

spolupracuje s okresním metodikem, Policií ČR, orgány sociálně právní ochrany dítěte

podílí se na prevenci sociálně patologických jevů

zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti násilného chování a sociálně patologických jevů

Třídní učitelé:

na začátku školního roku informují žáky i rodiče, na koho se obrátit při problémech – třídní učitel, ŠMP, výchovný poradce, vedení školy, linka důvěry (např. Linka bezpečí 800 155 555 nebo 116 111 – bezplatně z celé ČR), pracovníci v PPP, orgány sociálně právní ochrany dítěte apod.

prokazatelně seznámí na začátku roku žáky i rodiče s programem proti šikaně

řeší okamžitě projevy sociálně patologického chování (ve spolupráci s výchovným poradce a ŠMP)

v průběhu školního roku na třídnických hodinách diskutují se žáky o slušném chování i pozitivních mezilidských vztazích

Všichni pedagogičtí pracovníci:

rozvíjejí pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka

vedou žáky k osvojení norem slušného chování

řeší okamžitě projevy sociálně patologického chování (ve spolupráci s výchovným poradcem, ŠMP a TU)

jednají se žáky jako s partnery

udržují ovzduší důvěry mezi žáky a pedagogy

nesmí být lhostejní k projevům agresivity

6) Krizový plán

V případě, že k šikanování ve škole dojde, jsou rozpracovány dva typy scénářů:

1. První zahrnuje situace, kdy škola zvládne situaci řešit vlastními silami. Do této skupiny patří postupy pro počáteční stádia šikanování a třídní program pro řešení zárodečného stádia šikanování.

2. Druhý zahrnuje situace, kdy škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a policií. Sem patří řešení případů pokročilé a nestandardní šikany, např. výbuchu skupinového násilí vůči oběti.

6.1. Postup vyšetřování v případě, že jde o počáteční stádia šikanování

– škola vyřeší situaci vlastními silami

a) Pedagogický pracovník, který má podezření na šikanování, bude postupovat podle následujících pravidel:

1. Konfrontuje svá pozorování s dalšími kolegy.

2. Co nejdříve oznámí své podezření vedení školy, speciální pedagožce, výchovnému poradci, ŠMP a konzultuje další postup.

3. V soukromí vyslechne spolu s ŠMP více nezaujatých svědků, popřípadě konfrontuje svědky mezi sebou.

Zaměří se hlavně na následující otázky:

· Kdo je obětí, popřípadě kolik obětí je?

· Kdo je agresorem, kolik agresorů je? Kdo z nich je iniciátor, kdo aktivní účastník šikanování a kdo je obětí i agresorem?

· Co, kdy, kde, a jak dělali agresoři obětem?

· K jak závažným agresivním a manipulativním projevům došlo?

· Jak dlouho šikana trvá?

4. Ve spolupráci se ŠMP se spojí s rodiči případné oběti, konzultuje s nimi výskyt nepřímých znaků šikany. Požádá je o pomoc a spolupráci.

5. Vyslechne spolu se ŠMP oběť – citlivě, diskrétně, zaručí bezpečí a důvěrnost informací. Upozorní, že nebude problém řešit před celou třídou!

6. Zajistí ochranu oběti šikany.

7. Vyslechne se ŠMP agresory, případně konfrontuje agresory mezi sebou. Snaží se najít nejslabší článek, dovést je k přiznání či vzájemnému obviňování.

8. Požádá vedení školy o svolání výchovné komise (vedení školy, výchovný poradce, speciální pedagog, TU, ŠMP), která na základě shromážděných informací posoudí, zde se jedná o šikanu a jaký je stupeň její závažnosti, navrhne další postup vůči obětem i agresorům i třídě jako celku.

9. Seznámí rodiče agresora se situací, sdělí jim navrhovaná opatření a požádá je o spolupráci. Pokud odmítají, zváží oznámení na Policii ČR a orgánům sociálně právní ochrany dítěte.

10. Seznámí rodiče oběti se situací, domluví se na opatřeních k nápravě vzniklé situace.

11. Vysvětlí nebezpečí a důsledky šikany ve třídě, oznámí potrestání viníků. Třídu nadále pozorně sleduje a konzultuje postup se ŠMP a speciální pedagožkou.

b) V případě, že šikanování oznámí rodiče, pracuje TU nebo ŠMP obdobně podle výše uvedených pravidel.

Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření záležitosti zodpovědný ředitel školy. Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy, ŠMP, speciální pedagožky, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací.

6.2. Postup vyšetřování v případě, že jde o projev pokročilé a nestandardní šikany – škola požádá o pomoc odborníky zvenku

Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (provinění), ředitel školy oznámí tuto skutečnost Policii ČR. Dále ředitel školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin (provinění), popř. opakovaně páchá přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez zbytečného odkladu.

Ředitel školy se řídí dokumentem Spolupráce školy s Policií a orgány sociálně-právní ochrany dětí při řešení školní šikany (viz příloha)

Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy s dalšími institucemi a orgány.

Zejména:

1. v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné péče, speciálně pedagogickými centry;

2. v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie;

3. v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence;

7. Výchovná opatření

Doporučuje se dále pracovat s agresorem /jeho náhled na vlastní chování, motivy,rodinné prostředí/. V případě potřeby mu zprostředkovat péči pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče nebo jiných odborníků- klinických psychoterapeutů nebo psychiatrů.

· Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem.

Je nezbytné vypořádat se i s traumaty těch, kteří přihlíželi, ale nezasáhli (mlčící většina). Další práce se třídou je v kompetenci TU, speciální pedagožky, ŠMP nebo výchovného poradce.

Další výchovná opatření vychází z platného znění Školního řádu.

Za realizaci zodpovídá : Mgr. Jana Syřišťová, zástupkyně ředitele školy, ŠMP;  Mgr. Alena Khelilová, školní speciální pedagog

 

ZŠ Nový Bydžov
Karla IV. 209

Minimální preventivní program
školní rok 2018/2019

 

 

Úvod

Minimální preventivní program vychází ze Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Spektrální Karlovka a Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování ve školách a školských zařízeních.
V ŠVP Spektrální Karlovka je prevence sociálně patologických jevů přirozenou součástí učebních plánů jednotlivých předmětů a není pojímána jako nadstandardní aktivita školy. ŠVP Spektrální Karlovka umožňuje žákům zdravý a pohodový životní vývoj, vychovává žáky ke zdravému životnímu stylu a klade důraz na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj komunikativních dovedností (viz Průřezová témata ŠVP jednotlivých předmětů).

Základním principem preventivní strategie na naší škole je osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona.

Důležitou součástí programu je téma šikany.

 

Charakteristika šikany
Šikana je agresivní chování ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků či učiteli, které se v čase opakuje (nikoli nutně) a je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle skryté snaze ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně a/nebo v případě šikany učitele také profesionálně. Šikana je dále charakteristická nepoměrem sil, bezmocností oběti, nepříjemností útoku pro oběť a samoúčelností agrese.

Podoby šikany:

Přímá šikana může mít podobu fyzickou (např. bití, plivání, tahání za vlasy), verbální (např. vulgární nadávky, zraňující komentáře k rase, národnosti, etnicitě, náboženství nebo sexualitě, výhružky, násilné a manipulativní příkazy); nebo neverbální (např. urážlivá gesta a zvuky, zírání, používání zastrašujících nebo výhružných výrazů ve tváři, nebo v řeči těla, ničení/schovávání/kradení věcí nebo učebních pomůcek).

Nepřímá šikana má za cíl způsobit emocionální a psychologické utrpení a poškodit sociální status oběti. Tato šikana je vykonávána způsobem, kdy útočník působí bolest tak, aby to vypadalo, že žádný takový záměr ve skutečnosti nemá. Hlavní agresor k útoku často využívá prostředníka, neútočí přímo. Nepřímá šikana je většinou nefyzická, nicméně v některých případech může být také třetí strana manipulována do situace, kdy má zapříčinit fyzické ublížení. Nefyzické formy nepřímé šikany pak mohou zahrnovat záměrnou ignoraci nebo izolování žáka nebo učitele rozšiřování zákeřných pomluv a lží, neoprávněná nařčení ze sexuálního obtěžování nebo nespravedlivého hodnocení (u učitele), ničení pověsti a reputace, ponižování před ostatními žáky i pedagogy, nepříjemné sexuální provokace.

Jednou z nejčastějších forem šikany je také elektronická šikana, tj. kyberšikana, která může mít podobu např. zakládání falešných profilů na jméno žáka či učitele s dehonestujícím obsahem, prezentace ponižujících videí na portálech, jako je youtube.com, spoluzaci.cz nebo facebook.com apod., prezentace zraňujících komentářů na webu, rozesílání vulgárních nebo výhružných koláží s tváří žáka nebo učitele či příslušníků jeho rodiny, výhružné SMS nebo e-maily apod. Oproti šikaně tváří v tvář má kyberšikana ze své podstaty mnohem větší dosah, čímž ještě více zhoršuje prožívání oběti. Pokud je oběť šikanována ve třídě, svědky pomluv, nadávek, posmívání a ztrapňování je max. několik desítek lidí. V prostředí internetu může být svědkem (ale i útočníkem) stejného chování i několik desítek tisíc lidí. Kyberšikana bývá u žáků často doplňkem klasické přímé a nepřímé šikany. Je tedy důležité při řešení prověřit případné souvislosti s klasickou šikanou. Tedy pokud probíhá klasická šikana (např. nadávky, ponižování), je nutné zjistit situaci oběti v kyberprostoru (mobil, profil, chat apod.) a naopak. Škola by se kyberšikanou měla zabývat vždy, když se o ní dozví. Základním úkolem musí být zmapování konkrétního případu, které škole pomůže rozhodnout se pro správný postup řešení.


Úkoly:
Průběžné vzdělávání pedagogů (zejména ŠMP, výchovný a kariérový poradce a školní speciální pedagog)
Beseda s rodiči – Odbor sociálních věcí a Referát školství MěÚ Nový Bydžov
Besedy se žáky
Kazuistické semináře pro žáky 8. a 9.tříd

 

Za koordinaci preventivních aktivit na naší škole zodpovídá školní metodik prevence – člen týmu školního poradenského pracoviště (dále ŠPP). Členy týmu ŠPP jsou dále školní speciální pedagog jako samostatný poradenský pracovník, a výchovný a kariérový poradce. K důležitým cílům práce ŠPP je zkvalitnit sociální klima školy a vytvářet podmínky pro včasné odhalování problémů ve výchově a vzdělávání žáků, v jejich psychickém a sociálním vývoji.

Velmi důležitá je spolupráce školního metodika prevence s třídními učiteli a učiteli předmětů Výchova k občanství a Výchova ke zdraví.

Dále spolupracujeme s institucemi, které nám mohou v této oblasti výrazně pomoci:

Pedagogicko – psychologická poradna Hradec Králové
Odbor sociálních věcí, Referát školství MěÚ Nový Bydžov
Policie ČR

 

2. Analýza současného stavu

Pro analýzu sociálně patologických jevů ve škole budou využívány především třídnické hodiny a hodiny Výchovy k občanství a Výchovy ke zdraví. Především v uvedených hodinách by měli učitelé mapovat situaci v dané třídě a zjišťovat úroveň informovanosti žáků v této problematice. Pro zjišťování sociálního klimatu využívá školní metodik prevence dotazníky (zejména B-3 a B-4), rozhovory se žáky, netradiční formy výuky. Důležitá je spolupráce se ŠPP.

 

3. Informování rodičů

Třídní schůzky
Den otevřených dveří
Konzultační hodiny (po individuální domluvě zákonných zástupců s vyučujícími)
Internetové stránky školy: www.karlovka.cz
Informační nástěnka před budovou školy a na náměstí (lékárna)

 

4. Školní prostředí

V rámci zlepšování školního prostředí se snažíme o naplňování 3 základních pilířů Zdravé školy – Pohoda prostředí, Zdravé učení, Otevřené partnerství. V rámci pohody prostředí se snažíme o soustavné vytváření příjemného prostředí tříd, školy i okolí školy. Chodby školy zdobí nástěnky, které jsou pravidelně aktualizovány a informují o všech důležitých aktivitách školy. Stěny některých tříd a chodby jsou zdobeny velkými malbami, které si vytvořili naši žáci. Rovněž se snažíme o zlepšování prostředí školního dvora, kde žáci tráví přestávky za pěkného počasí. Dominantou školního dvora je alpinum, které vytváří příjemné a klidové prostředí. Na školním dvoře bylo nově vybudováno hřiště, které využívá družina a žáci 1. stupně. Dále je využíváno hřiště v prostorách společnosti Lidl sousedící s budovou školy.
Malá naučná stezka „Z Bydžova na Sněžku“ byla zřízena v roce 2013 z grantu MŽP v prostoru mezi školou a přilehlou velkoprodejnou Lidl. Žáci a návštěvníci zde ve zkratce uvidí výškově řazené typické rostlinstvo, které by potkali na pomyslné stezce z Bydžova na nejvyšší horu Čech a Moravy Sněžku.

Důležitá je pro nás i pohoda sociálního prostředí, která je vytvářena především atmosférou školy, způsoby, jakými se žáci a učitelé k sobě navzájem chovají. Velmi důležitá je spolupráce mezi učiteli a žáky 1. a 2. stupně.

 

5. Vzdělávaní pedagogů

Je důležité, aby prevence nežádoucího chování byla v zájmu celého pedagogického sboru, nikoliv jen několika jedinců. Vzdělávání všech pedagogických pracovníků v této oblasti je jednou z priorit vedení školy. Učitelé jsou motivováni k zapojování do této problematiky na poradách pedagogického sboru a v rámci předmětových komisí. Účastní se především přednášek a seminářů ve Školském zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové a také v NIDV Hradec Králové.

 

6. Metody práce

6.1. Školní výlety, exkurze

Velkým přínosem je množství akcí, při kterých se vytvářejí a upevňují vztahy v třídním kolektivu i mezi žáky a učiteli. Tyto aktivity mají v preventivním programu velký význam.

6.2. Netradiční formy výuky
Všichni vyučující volí takové formy a metody, práce, které podporují pracovní vztahy žáků v třídním kolektivu a zároveň umožňují plné individuální rozvíjení schopností žáků. Jedná se především o skupinové vyučování, projektové vyučování, atd.

6.3. Individuální přístup

V určitých případech (dle posouzení vyučujícího, případně po konzultaci se ŠPP) je nutno zajistit individuální přístup k žákovi. Jedná se zejména o žáky, kteří se z nejrůznějších důvodů straní kolektivu a stávají se často vhodným terčem pro šikanu, nebo jsou snáze ovlivnitelní ke konzumaci alkoholu, drog, atd.

6.4. Schránka důvěry

Schránka důvěry je umístěna na chodbě školy mezi 1. a 2. stupněm. Tato schránka je v péči školního speciálního pedagoga, který formou individuálních či skupinových konzultací řeší vzniklé problémy.

 

7. Další aktivity na škole

 Sportovní turnaje
 Výstavy výrobků žáků
 Vánoční besídky pro rodiče
 Vánoční dílna
 Velikonoční dílna
 Olympiáda Karlovky
 Organizování regionálních jazykových soutěží
 Organizování regionálních přírodovědných soutěží
 Den otevřených dveří pro veřejnost
 Den otevřených dveří pro mateřské školy

 

8. Péče o volný čas žáků

Důležitou součástí výchovného procesu i samozřejmé poslání každé moderní školy je péče o náplň volného času žáků. Je velmi důležité nabízet žákům kvalitní náplň volného času a zajistit tak důležitou složku primární protidrogové prevence a předcházení kriminality. Velkým problémem v této oblasti (a současně i pro výuku tělesné výchovy) zůstává prostorové vybavení školy pro sportovní aktivity. Škola nemá vlastní tělocvičnu, dochází do Městské sportovní haly a na víceúčelové sportoviště Sportring. Malá tělocvična ve škole je prostorově zcela nevyhovující. Na dvoře školy se nachází pouze jedno hřiště s umělým povrchem, které je ovšem vzhledem ke kapacitě školy (580 žáků) zcela nevyhovující. Zajištění prostorového vybavení pro výuku tělesné výchovy a pro sportovní aktivity žáků ve volném čase je nejdůležitější prioritou v této oblasti (ve spolupráci se zřizovatelem).

 

8.1. Nabídka volnočasových aktivit ve spolupráci s DDM

Přírodovědný kroužek Mgr. J. Kubelka
Digitální a filmové techniky Mgr. L. Vlachý
Sportovní hry Mgr. J. Bohdanecký
Šikovné ruce Iveta Věříšová
Rybáři Mgr. J. Bohdanecký


9. Úkoly pro školní rok 2018/2019

- pokračovat v proškolování pedagogického sboru v otázkách prevence rizikového chování
- omezit počet negativních jevů, které se vyskytly v uplynulém školním roce (šikana a kyberšikana)
- pokračovat v pořádání besed, přednášek pro žáky ve spolupráci s Policií ČR, PPP Hradec Králové, atd.
- dále úzce spolupracovat s PPP Hradec Králové, Odbor sociálních věcí a Referát školství) MěÚ Nový Bydžov
- velkou pozornost věnovat spolupráci s rodiči, pravidelné pořádání akcí pro rodiče
- využívat nových forem výuky (dle ŠVP)
- rozvíjet životní dovednosti související s prevencí užívání návykových látek (kritické myšlení, rozhodování, řešení problémů, vztahové dovednosti, sebeuvědomění, empatie, atd.) v rámci OSV v jednotlivých předmětech dle ŠVP
- snažit se o otevřenější a přístupnější komunikaci mezi učiteli a žáky
- zapojovat žáky do zlepšování prostředí tříd i celé školy
- rozvíjet práci ŠPP
- průběžně doplňovat materiály do knihoven
- využívat všech příležitostí k šíření osvěty a potlačování rizikového chování
- pokračovat ve volnočasových aktivitách a dále je rozšiřovat
- realizovat lyžařské kurzy, exkurze, školní výlety
- pořádat tradiční školní akce (turnaje ve vybíjené, hokeji, volejbalu, floorbalu, atd)

 

Nedílnou součástí tohoto programu je Program proti šikanování

 

Organizace školní družiny 2018/2019

 • Oddělení školní družiny

I. oddělení Kopretina                          - 1. třídy pí. vych. A. Kmínková – 29 dětí

II. oddělení Broučkové a berušky      - 2. třídy pí. vych. R. Říhová – 30 dětí

III. oddělení Safari                             - 3. třídy pí. vych. M. Valentová – 25 dětí

IV. oddělení Večerníček                    - 1.+2.+3. třídy pí. vych. I.Věříšová 30 dětí

                                                            

K 10.9. 2018 přihlášeno a zapsáno do ŠD 114 dětí.

 

 • Provoz školní družiny

Ranní družina – otevřena 2 oddělení

Přízemí 6:00 – 7:50 hod.

Třetí patro 6:25 - 7:50 hod.

PO

vych. Kmínková

vych. Říhová

ÚT

vych. Kmínková

vych. Říhová

ST

         vych. Říhová

   vych. Věříšová

ČT

         vych. Říhová

   vych. Věříšová

vych. Kmínková

   vych. Věříšová

 

Odpolední družina – otevřena 4 oddělení

 

 

I. oddělení

vych. Kmínková

II. oddělení

vych. Říhová

III. oddělení

vych. Valentová

IV. oddělení

vych. Věříšová

PO

11:25 – 16:00

12:20 – 16:00

12:20 – 14:30

11:25 – 16:00

ÚT

12:20 – 16:00

12:20 – 16:00

12:20 – 14:30

12:20 – 16:00

ST

11:25 – 16:00

11:25 – 16:00

12:20 – 14:30

11:25 – 16:00

ČT

11:25 – 16:00

11:25 – 16:00

12:20 – 14:30

11:25 – 16:00

11:25 – 16:00

11:25 – 16:00

11:25 – 14:30

11:25 – 16:00

 

 • Pobyt školní družiny venku

I. + II. + III. oddělení – 13:30 až 14:30 hod.

IV. oddělení               - 14:00 až 15:00 hod.

Vypracovala a zapsala: vedoucí školní družiny Iveta Věříšová                         10.9. 2018

Ekoplacka

Akce školy

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

vos-sos  tereza

gymnazium-novy-bydzov  sstr  eo servis

novy-bydzov

jeraby-malina

knihovna

ap-tour

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www 

logo zdrava lahev

 logo ms mt 2 cele