Informační systém školy

baka2oom  HTTP přístup              baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Družinu navštěvují děti z 1. - 3. tříd školy v době od 6,00 – 7,50 hodin a od 11,25 – 16 hodin. Vychovatelkami jsou paní Jindřiška Ryglová, Andrea Kmínková, Iveta Věříšová a Marcela Valentová.

Program vyplňují zájmové, rekreační a odpočinkové činnosti. Oblíbené mezi dětmi jsou pravidelné činnosti. Zvlášť se líbí pravidelné bruslení na zimním stadionu, vycházky do přírody, hry na školním hřišti a koupání v bazénu na školním dvoře.

 

 

 

 

 

Školní družina ve školním roce 2016/2017

Oddělení:

1. Kopretina     1. třídy                  A. Kmínková        26 žáků           přízemí ŠD

2. Rybičky        2. třídy                  J. Ryglová            30 žáků          přízemí ŠD

3. Mašinka       3. třídy                 M. Valentová        25 žáků           2. patro

4. Večerníček   1.+2.+3. třídy        I. Věříšová          28 žáků           3. patro

 

Celkem 109 žáků.

 

Školní klub

Školní klub je určen pro žáky 4. – 9. tříd. Měsíční poplatek 30,- Kč hradí žáci navštěvující školní klub dvakrát a více dní v týdnu do desátého dne v měsíci. Pokud navštěvují školní klub pouze ráno, nebo jsou-li nemocní více než polovinu pracovních dnů v měsíci, poplatek neplatí.

Školní klub mohou využívat bezplatně i žáci v době polední přestávky před odpolední výukou.

Otevírací doba školního klubu

PO 6.15 -7.50 12.20 – 16.00
ÚT 6.15 -7.50 12.25 – 16.00
ST 6.15 -7.50 12.25 – 16.00
ČT 6.15 -7.50 12.20 – 16.00
6.15 -7.50 12.20 – 16.00

 

Více informací naleznete v Řádu školního klubu (v příloze).

 

 

 

 

 

Počítačová učebna

Byla uvedena do provozu v r. 1999. I po letech splňuje náročné požadavky výuky předmětu informatika. V roce 2004 byla započata modernizace, která byla ukončena v roce 2006. Učebna je navržena do tvaru písmene U pro lepší přehlednost činnosti žáků. Kromě učitelského PC je vybavena 15 žákovskými stanicemi, dataprojektorem s projekcí na plátno 2 x 4m, videorekordérem, laserovým ukazovátkem, tabletem, skenerem, laserovou, termosublimační a inkoustovou tiskárnou. Učitel má k dispozici   magnetickou tabuli. Všechny stanice  jsou trvale připojeny na internet. Od 6. do 9. ročníku se  žáci naučí ovládat OS WINDOWS, kancelářské aplikace MS OFFICE, grafický editor COREL. Učebna je v podstatě multifunkční - na všech PC jsou nainstalovány programy na výuku zeměpisu, českého jazyka a přírodopisu. Díky programu DOSYSTÉM je zde možno prověřit formou elektronických testů znalosti celé třídy z libovolného předmětu.                                       

 

Učebna přírodopisu

Byla uvedena do provozu v r. 2003. Splňuje požadavky výuky předmětu přírodopis a zeměpis. Učebna je navržena klasickým způsobem - 3 tři řady lavic pro 30 žáků. Je vybavena multimediálním učitelským PC, dataprojektorem s projekcí na plátno 2 x 4m, DVD, videorekordérem a zpětným projektorem. Je vybavena výkonným mikroskopem s projekcí obrazu pomocí dataprojektoru. Učitel má k dispozici   rozsáhlé sbírky preparovaných živočichů a přírodnin, umístěné ve skladu těsně sousedícím s učebnou. Pro výuku je rovněž možno využívat komplex multimediálních CD firmy LANGMaster a TeraSoft, stejně jako řadu videokazet s přírodovědným a zeměpisným obsahem. Stěny učebny jsou vyzdobeny rozsáhlými entomologickými a mineralogickými sbírkami.

 

Učebna fyziky a chemie

Učebna byla uvedena do provozu v září 2002. Splňuje požadavky výuky fyziky a chemie. Je zde 30 žákovských míst ve dvou  řadách, v každé po třech pracovištích. Učebna je vybavena multimediálním počítačem připojeným ke školní síti a internetu, nově interaktivní tabulí. Žáci vidí vše potřebné na velkoplošné projekci z dataprojektoru. Dataprojektorem je možno promítat DVD i filmy z videokazet nebo televizní vysílání ze 4. programů. Učebna je vybavena výukovými programy fy. Langmaster i dalšími CD ROM y z fondu školy. Integrovanou součástí učebny jsou zabudované skříně s pomůckami, katedra, rozvod vody do nerezových dřezů pro chemická cvičení a rozvod nízkého stejnosměrného a střídavého napětí, řízeného z učitelského pracoviště. Nedílnou součástí učebny je též chemický a fyzikální kabinet, propojený s učebnou zvláštním vchodem. Kabinet je bohatě vyplněn chemickými a fyzikálními pomůckami, doplňuje se stále o nové pomůcky. V poslední době nové digitální měřáky el. proudu napětí a odporu, Magdenburské koule, a jiné.

 

Učebna výtvarné výchovy

Součástí přístavby školy, slavnostně otevřené 1. 9. 2001, se stala nová odborná učebna výtvarné výchovy. Učebna splňuje veškeré požadavky kladené na výuku výtvarné výchovy. Nachází se v podkroví školy. Je vybavena speciálním nábytkem – žákovské stoly s dubovou deskou pro využití na výuku keramiky. Stolky jsou netradičně uspořádány. Učebna je vybavena 3 hrnčířskými kruhy,  keramickou pecí, od roku 2007 modelářským lisem, lisem pro linoryty, videem a televizorem. K dispozici je 15 ks malířských stojanů.

Jazyková učebna

Naše škola disponuje dvěma jazykovými učebnami, které jsou pravidelně využívány žáky jak prvního, tak druhého stupně. Primárně v nich probíhá výuka anglického jazyka, do které se zapojují žáci od 1. do 9. třídy, a dále se v nich vyučuje německý a ruský jazyk. Obě učebny jsou vybaveny moderní interaktivní tabulí Smart Board, na které probíhá výuka za pomoci digitálních učebních materiálů, interaktivních jazykových CD, video nahrávek či přímo prostřednictvím jazykových webových stránek. K dalšímu technickému vybavení neodmyslitelně patří i audio zařízení, které zahrnuje 28 stanovišť se sluchátky a centrální ovládací panel pro učitele.

 

Školní cvičná kuchyně

Výuka je zajišťována ve dvou místnostech. Prostor kuchyně je vybaven 4 elektrickými sporáky s příslušenstvím (kuch. linky). Ke kuchyni je přilehlá místnost pro nácvik správného stolování.

Učebna hudební výchovy

Je vybavena CD přehrávačem s reproduktory, plakáty znázorňující jednotlivé epochy klasické hudby, dělení hudebních nástrojů a základní přehledy hudební nauky. Kromě piána mohou žáci využívat různé perkusní nástroje, např. dřívka, lamburíny, bubínky, rumba koule, činelky, triangl, atd.


Škola: ZŠ Nový Bydžov, Karla IV. 209
Školní řád
Č.j.: 1/2008 Účinnost od: 1.9.2008
Spisový znak: 106 Skartační znak: A5

Změny:

Číslo:        Datum:   1.9.2013                Změna:   čl.16                                    Provedl: Syř

             1.9.2016                Změna: čl.17                                     Provedl: Syř

 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla vydána po projednání v pedagogické radě tato novelizace školního řádu.

Úvodní ustanovení:

Školní řád je základní normou organizace. Stanovuje práva, povinnosti a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů žáků, zaměstnanců a zákonných zástupců žáků v souladu s platnými legislativními předpisy. Tento školní řád je závazný pro všechny žáky, zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků.

                                                       Čl. 1

1. Žáci školy a jejich rodiče jsou seznámeni s obsahem školního řádu.

2. Všichni žáci a pracovníci školy jsou povinni znát a plnit školní řád.

Čl. 2

Práva žáků

 1. Žáci mají právo:
  1. na vzdělání v naší škole a nerušenou výuku
  2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
  3. svobodně si volit v třídním kolektivu žákovskou samosprávu a zástupce do žákovského parlamentu
  4. na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která odpovídá zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití.
  5. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání
  6. na konzultační a poradenskou pomoc školního poradenského pracoviště
  7. na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím a před sociálně patologickými jevy
  8. na pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti
  9. na dodržování pitného režimu i v průběhu vyučování, dle potřeby použít WC i v průběhu vyučování, kdykoliv o to požádají, přičemž dbají na to, aby tohoto práva nezneužívali

Čl. 3

Povinnosti žáků a zákonných zástupců

1.Žáci jsou povinni:

 1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 2. dodržovat školní řád a předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
 4. pilně se učit a plnit pracovní úkoly uložené pedagogickými pracovníky
 5. chovat se slušně a ohleduplně ke spolužákům a vyjadřovat se kultivovaně
 6. neohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní ani svých spolužáků, dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární opatření
 7. dodržovat vyučovací dobu; před začátkem vyučování musí být žák na svém místě připraven k vyučování, v průběhu vyučování nesmí toto místo opustit bez souhlasu vyučujícího, na konci hodiny vyčkat na pokyn učitele k ukončení hodiny
 8. šetřit vybavení a ostatní majetek školy, hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami; škodu způsobenou prokazatelným poškozením inventáře, pomůcek a zařízení školy je žák či jeho zákonný zástupce povinen uhradit
 9. udržovat své místo v učebně v čistotě a pořádku, nepsat po lavicích ani po židličkách
 10. zacházet šetrně nejen s věcmi svými, ale i s věcmi svých spolužáků
 11. při všech akcích pořádaných školou se řídit pokyny pedagogických pracovníků, chovat se slušně a ukázněně
 12. dodržovat zásady společenského chování, a to i mimo školu v dopravních prostředcích, na veřejných prostranstvích, atd.
 13. ve škole se pohybovat slušně, chodit čistě a společensky oblečen a přezut

2.Zákonní zástupci jsou povinni:

 1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
 3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 5. oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích (jedná se zejména o údaje, které je škola povinna vést ve školní matrice – rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo jeho trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, údaje o zdravotní způsobilosti)

Čl. 4

Pravidla chování během učebního dne

 1. na vyučování žák přichází včas (nejpozději v 7.50 je již na svém místě a má připraveny pomůcky na vyučování, včetně ŽK)
 2. před otevřením školní budovy se žáci shromažďují na školním dvoře
 3. do školy vstupují určeným vchodem (žáci, kteří mají šatny u hlavního vchodu do budovy školy, vstupují hlavním vchodem, žáci, kteří mají šatny u školní družiny, vstupují vchodem do ŠJ). Stejné vchody používají i při odchodu z budovy školy.
 4. zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé osoby ve škole
 5. o velké přestávce se žák může pohybovat volně po budově školy mimo šaten a vstupního prostoru školy při dodržování pravidel bezpečnosti a slušného chování
 6. po skončení vyučování zanechá své místo v čistotě a pořádku
 7. veškeré poškození inventáře či zařízení ihned nahlásí svému třídnímu učiteli nebo příslušnému vyučujícímu
 8. do odborných učeben, tělocvičny přecházejí a vstupují žáci ukázněně s vyučujícím
 9. při přesunu třídy mimo budovu školy přecházejí vždy pod vedením vyučujícího v organizovaném útvaru, pokud není stanoveno jinak
 10. po poslední vyučovací hodině žáci odcházejí spořádaně za doprovodu vyučujícího z učebny do šatny. Před odchodem z učebny po poslední vyučovací hodině žáci uklidí učebnu.
 11. na školním dvoře se žáci zdržují pouze pod dohledem pedagogického pracovníka
 12. během polední přestávky může žák zůstat v budově školy pouze se souhlasem pedagogického pracovníka
 13. kolo žák musí ukládat do stojanů, které jsou umístěny na školním dvoře, kolo si musí zamykat

Žákům se zakazuje

 1. omezovat osobní svobodu spolužáků, ponižovat je, používat násilí (fyzické i slovní) vůči spolužákům
 2. využívat informační a komunikační technologie ke kyberšikaně (útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky, aj.)
 3. nosit do školy alkoholické a energetické nápoje či cigarety, požívat alkoholické a energetické nápoje, kouřit
 4. držet, distribuovat či zneužívat návykové látky
 5. sedat na parapety oken a tělesa ústředního topení
 6. otvírat okna v celém areálu školy bez svolení pedagoga. Větrání je povoleno pouze zajištěnými větracími okny.
 7. nosit do školy věci, které nejsou k vyučování potřebné, zvláště pak různé cennosti (za případnou ztrátu těchto věcí škola neručí)
 8. v prostorách školy chodit nepřezutí
 9. napovídat při zkoušení, opisovat při písemných zkouškách a používat nedovolených pomůcek
 10. vstupovat do odborných pracoven a tělocvičen v nepřítomnosti vyučujícího
 11. zdržovat se v prostorách školy ani na školním dvoře bez dohledu učitele či po vyučování
 12. v době vyučování se zdržovat na chodbách, v šatnách či na sociálních zařízeních
 13. pokud je nutný mobilní telefon pro komunikaci s rodiči, nelze používat mobilní telefony v průběhu vyučovací hodiny. Při vyučování musí být mobilní telefon vypnut a uložen ve školní tašce. Pokud žák použije mobilní telefon během výuky, učitel telefon uloží do trezoru v ředitelně školy, kde si ho vyzvedne zákonný zástupce. Přísně se zakazuje pořizování záznamů na mobilní telefon bez svolení vyučujícího (porušení tohoto zákazu bude trestáno sníženou známkou z chování)
 14. manipulovat s elektrickými spotřebiči, s elektrickými rozvody, vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely
 15. vstupovat do sboroven bez vyzvání učitele

Čl. 5

Docházka do školy

 1. základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všem povinným, zvoleným volitelným a nepovinným předmětům, do nichž je žák zařazen
 2. školní budova se otevírá v 7.35 hodin pro všechny žáky. Žáci, kteří mají nultou vyučovací hodinu, vstupují do školy v 6.50 hodin.
 3. V 7.50 hodin musí být všichni žáci ve třídách, aby se mohli včas připravit na výuku

        Čl. 6

   Omlouvání nepřítomnosti

 1. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvá vždy zákonný zástupce písemně (zápis do omluvného listu v žákovské knížce nebo notýsku)
 2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo činností pořádaných školou z důvodů předem známých, předloží třídnímu učiteli předem žádost zákonného zástupce o uvolnění; na jeden den může rozhodnout o uvolnění třídní učitel, na dobu 2 dny a déle rozhoduje o uvolnění ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce
 3. V případě společenské, kulturní či sportovní reprezentace uvolňuje žáka ředitel školy
 4. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem neznámých, je zákonný zástupce povinen třídnímu učiteli do 3 dnů sdělit důvod nepřítomnosti (písemně, telefonicky, osobně)
 5. Po skončení absence je žák povinen neprodleně (tzn. v den příchodu do školy) předložit třídnímu učiteli omluvenku, na které je uveden důvod nepřítomnosti, omluvenka je podepsána jeho zákonným zástupcem.
 6. Ve výjimečných případech (např. nepřiměřená absence, podezření na záškoláctví) může škola vyžadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka
 7. Žák může opustit školu v průběhu vyučování pouze, když si jej osobně vyzvedne zákonný zástupce. Na telefonické či písemné žádosti o uvolnění nebude brán zřetel. O odchodu žáka ze školy musí být informován třídní učitel nebo příslušný vyučující.
 8. Pozdní příchod do vyučování v důsledku zaspání, apod. omluví jeden z rodičů v žákovské knížce. Tato omluva bude uznána maximálně 2x za pololetí. Nebude-li pozdní příchod řádně omluven, nebude omluvena celá vyučovací hodina.
 9. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. v případě, že není nemocen, dostaví se žák po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. Lékařská vyšetření je vhodné realizovat mimo vyučování.
 10. Onemocní-li žák nebo se dostane do styku s infekční chorobou, oznámí to zákonný zástupce žáka neprodleně řediteli školy; takovýto žák se může zúčastnit vyučování jen po rozhodnutí příslušného lékaře.
 11. Každá absence uskutečněná bez dodržení uvedených ustanovení se považuje za neomluvenou se všemi důsledky.

Čl. 7

Pokyny k organizaci tělesné výchovy

 1. o uvolnění z tělesné výchovy ze zdravotních důvodů rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců, která je doložena písemným doporučením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře
 2. žák je povinen rozhodnutí o uvolnění z tělesné výchovy předložit zástupci ředitele a učiteli TV, který potom předá tento doklad třídnímu učiteli, ten jej založí ke katalogovému listu
 3. žáci používají cvičební oděv a obuv zvlášť do tělocvičny a zvlášť na hřiště
 4. v hodině tělesné výchovy odkládají žáci hodinky, náramky a ostatní šperky do úschovy vyučujícímu.

                                                                                                                                                                      Čl. 8

   Chování ve školní jídelně

 1. do jídelny odcházejí žáci po skončení vyučování
 2. aktovky a svršky si ukládají v prostoru před jídelnou na věšáky a do polic. Peníze a cenné věci neponechávají v odloženém oděvu či tašce.
 3. do jídelny vstupují pouze ti, kteří se zde stravují, a to jen v době určené pro vydávání obědů; žáci musí mít platnou stravovací kartu
 4. v jídelně i před ní žáci dodržují kázeň a pořádek, dbají pokynů pedagogického dohledu
 5. žáci dbají zásad slušného stolování
 6. vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, žáci jej tedy neodnášejí z místnosti
 7. žáci po obědě odnášejí použité nádobí
 8. po obědě odcházejí žáci bez otálení z jídelny, jakékoliv zdržování v prostorách mimo jídelnu není dovoleno

Čl. 9

Povinnosti služby ve třídě

 1. na začátku vyučovací hodiny oznamuje vyučujícímu nepřítomné
 2. v případě, že se nedostaví vyučující do třídy do 5 minut po zahájení vyučování, je služba povinna vyučujícího vyhledat a slušnou formou ho na tuto skutečnost upozornit. V případě, že je vyučující nepřítomen, upozorní na tuto situaci zástupkyni ředitele, hospodářku školy či ředitele školy
 3. dle potřeby v průběhu vyučovací hodiny, po ukončení každé hodiny a po skončení vyučování smaže tabuli, případně zavře okna a zhasne světla
 4. ručí za pořádek ve třídě mimo vyučovací hodiny; žáky, kteří případně nepořádek způsobují, vyzve k zajištění nápravy, pokud neuposlechnou, zajistí pořádek sama a situaci oznámí třídnímu učiteli
 5. po skončení vyučování odchází ze třídy poslední a odstraní veškeré nedostatky

 

 Čl. 10
Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

a) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem jsou klasifikovány těmito stupni:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

b) Při hodnocení prospěchu žáka může být u žáka v 1. – 3. ročníku ve všech vyučovacích předmětech a u žáka ve 4. – 5. ročníku ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření použito slovní hodnocení. (Jinak na doporučení PPP.). O použití širšího slovního hodnocení rozhodne ředitel školy na základě návrhu učitele a souhlasu zákonného zástupce žáka. Přechází-li žák na jinou školu, je klasifikován podle odstavce a).
c) Pro motivaci žáků na 1.stupni mohou být použity 1* a motivační razítka :),:(

d) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
e) Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. Ve vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, určí stupeň prospěchu žáka za klasifikační období po vzájemné dohodě. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech na konci klasifikačního období se stupeň prospěchu neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.

f) Při hodnocení žáka podle odstavce a) se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle odstavce a).

g) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a. prospěl(a) s vyznamenáním,
b. prospěl(a)
c. neprospěl(a)
d. nehodnocen(a)
e. uvolněn(a)

Žák je hodnocen stupněm
• „prospěl(a) s vyznamenáním“, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocena vysvědčení stupněm horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků stanovených tímto řádem,

• „prospěl(a)“, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
• „neprospěl(a)“, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem
• hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí.

• „nehodnocen(a)“, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

• „uvolněn(a)“, jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn

h) Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
i) Nelze-li žáka pro hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

j) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.

k) Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.

l) Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

m) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; jeli vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

Čl. 11
Komisionální přezkoušení žáka (§ 52 školského zákona)

a) Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

b) Komise je tříčlenná a tvoří ji:
• předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že je vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
• zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
• přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

c) Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. školského zákona. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

d) O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

e) Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

f) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.

Čl. 12
Opravné zkoušky (§ 53 školského zákona)

1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.

4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnou o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle § 51 odst. 4 školského zákona na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.

Čl. 13
Zásady klasifikace prospěchu

1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel

 • k věkovým zvláštnostem žáka,
 • k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici,
 • ke zdravotnímu stavu žáka,
 • k výsledkům práce žáka v písemné i ústní podobě,
 • k aktivitě ve školní i domácí přípravě,
 • k originalitě a tvořivosti při řešení úkolů,
 • k individuálním zvláštnostem žáků.

Čl. 14
Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,…), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky.

b) Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení a jednu za písemnou práci. Tento počet je minimální a platí pro předměty s týdenní jednohodinovou dotací. Pokud je předmět vyučován více hodin týdně, předepsaný minimální počet hodin je přiměřeně vyšší.

c) Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.

d) V 6. – 9. ročníku jsou předepsány dvě kontrolní písemné práce z matematiky za pololetí, v českém jazyce jsou předepsány dva kontrolní diktáty a jeden jazykový rozbor za pololetí.

e) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky – současně se sdělováním známek žákům.

f) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem (týden až 14 dní). Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu tužkou do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.

g) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,…). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.

h) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.

i) Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky jejich chování se projednají v pedagogické radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.

j) Na konci klasifikačního období v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu, apod.

k) Zákonný zástupce žáka je informován průběžně o prospěchu a chování žáka vhodným způsobem, zejména:

 • třídním učitelem a učiteli jednotlivých vyučovacích předmětů na třídních schůzkách
 • třídním učitelem nebo učitelem příslušného předmětu, jestliže o to zástupci žáka požádají
 • ředitelem v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, a to bezprostředně a prokazatelným způsobem.Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo informacích, na něž jsou rodiče písemně zváni. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.
  V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.

l) Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat – tzv. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 15. 9. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání také rodičům.

m) Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:

 • neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden
 • žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací
 • účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí
 • učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné
 • před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva
 • prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva
 • vytvářejí vhodné klima
 • berou ohled na delší absenci žáka
 • žáky neironizují, nezesměšňují, respektují osobnost žáka
 • informace důvěrného osobního rázu neprobírají před třídou, ale individuálně

n) Třídní učitelé, školní speciální pedagog a výchovný poradce jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů, se zdravotními a rodinnými problémy žáka.

 Čl. 15
Klasifikace chování


a. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
b.
1 – velmi dobré
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé

c. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, případně i s dalšími učiteli, a schvaluje ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel chování (školní řád) během klasifikačního období. Celková klasifikace chování v jednom klasifikačním období nemá vliv na celkovou klasifikaci chování v dalším klasifikačním období.

d. Udělení 2., 3. stupně z chování se zdůvodní v katalogovém listě.

e. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu školy, zásady a pravidla soužití a morálky. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek ve vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.

Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními školního řádu, se zásadami morálky a pravidly soužití. Žák se dopustí závažnějšího přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu školy, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 3 (neuspokojivé)
Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu školy nebo se dopouští závažnějších přestupků proti zásadám morálky a pravidlům soužití nebo se dopouští poklesků v mravném chování. Chování žáka ve škole i mimo školu je v rozporu s pravidly slušného chování, zásadami morálky a pravidly soužití. Dopustí se takových závažných provinění nebo přestupků proti školnímu řádu, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob.

Čl. 16
Výchovná opatření

a. Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.

b. Pochvalu uděluje žákům třídní učitel nebo ředitel školy. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci.

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

c. Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Proviní-li se žák proti školnímu řádu nebo jiným způsobem, mohou mu být uložena některá z těchto kázeňských opatření:

 • Napomenutí třídního učitele – uděluje třídní učitel před kolektivem třídy, zapíše se do katalogového listu a žákovské knížky, (uděluje se za nevhodné chování při vyučování, o přestávkách a na akcích pořádaných školou, za nerespektování pokynů vyučujícího,..)
 • Důtka třídního učitele – uděluje třídní učitel před kolektivem třídy, zapíše se do katalogového listu a žákovské knížky (za opakované nevhodné chování, kdy žák po předchozím napomenutí nezlepšil své chování, za závažné porušení školního řádu – jednorázové)
 • Důtka ředitele školy – uděluje ředitel školy na návrh třídního učitele (za soustavné a opakované nevhodné chování i přes udělení předchozích výchovných opatření, za závažné porušení školního řádu), zapíše se do katalogového listu a zákonný zástupce žáka je informován prokazatelným způsobem (dopis poštou), nezapisuje se na vysvědčení

d. Snížená známka z chování – viz hodnocení žáků

e. Třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka (nejpozději následující den po schválení pedagogickou radou). Opatření se zaznamenává do katalogového listu žáka, nezaznamenává se na vysvědčení.

Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

f. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.

Čl. 17
Klasifikace a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

a. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení.
b. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ.

c. U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru jeho speciálních vzdělávacích potřeb. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.
d. Žákům, u nichž jsou diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby, je nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči.

e. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude takový žák vystavován úkolům, v nichž vzhledem k jeho speciálním vzdělávacím potřebám nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.

f. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.

g. Ředitel školy může povolit, aby pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami byl vypracován pro kterýkoliv předmět individuální vzdělávací plán, který se může radikálně lišit od výuky v daném postupném ročníku, přitom však bude poskytovat žákovi v příslušných předmětech ucelené a žákem zvládnutelné základy. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím(i) a zákonnými zástupci žáka. IVP jsou vypracovávány speciální pedagožkou ve spolupráci s třídním učitelem, vyučujícími žáka, PPP (nebo SPC) a zákonnými zástupci žáka.

h. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají se zákonnými zástupci žáka a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka, a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou péči žákům, rodičům i pedagogům naší školy.

ŠPP tvoří tým odborníků:

 • školní speciální pedagog a logoped: Mgr. Radka Mišíková
 • výchovný a kariérový poradce: Mgr. Eva Skřivanová Forejtová
 • prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Jana Syřišťová

 

Co nabízíme ?

Speciálně pedagogickou diagnostiku :

 • žákům s individuálními vzdělávacími potřebami, s vývojovou poruchou učení,
 • neprospívajícím i nadaným žákům
 • vyhledávání logopedických vad
 • diagnostiku předškoláka

 

Konzultační a poradenskou činnost rodičům, žákům a pedagogům v oblasti :

 • zdravého psychického vývoje dítěte
 • výukových a výchovných problémů žáků
 • při výběru studijního a profesního zaměření
 • konzultace rodičům, kteří uvažují o odkladu školní docházky svého dítěte
 • drogové záležitosti a trestné činnosti žáků
 • pomoc při řešení náročných životních situací, ve kterých se žák ocitne ve škole nebo doma
 • pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu

 

Terapeutickou činnost - ambulantní nácviky :

 • náprava SVPU (dyslexie,dysgrafie, dysortografie)
 • grafomotorické nácviky
 • logopedické nácviky

 

Konzultační hodiny pro rodiče : po telefonické domluvě

Tel. č. 495490330 nebo 605 530 950– školní speciální pedagog Mgr. Radka Mišíková

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

logoporadna

 

V souladu s koncepcí školy se Karlovka věnuje rovněž environmentální a ekologické výchově.

Zaměřili jsme se na chov terarijních zvířat, akvarijních ryb a drápkatých opiček. Na chodbě v 1. poschodí jsme zabudovali terária a akvária do zdi. 4 terária, 3 akvária, 2 velkoprostorová terária a 7 prosklených vitrín se vzorky nerostů a hornin. V současné době tyto terária a akvária využíváme jako stálou přírodovědnou výstavu preparovaných mořských živočichů. Jsou tu k vidění krabi, langusty, koráli, houby, škeble, mušle, mořské ryby a dokonce i žraloci.

 

20160830 122550

V přízemí školy jsme vybudovali Přírodovědné centrum, kde se nacházejí 4 velkoprostorová terária a 11 klasických nádrží. Celé zařízení je vyzdobeno umělými tropickými rostlinami a ve středu místnosti malým jezírkem se zlatými karasy.
Návštěvníky potěší jistě i venkovní jezírko, které je součástí školního alpina. Je možné pozorovat karasy zlaté a obecné, perlíny a koi kapry.


Centrum slouží nejen žákům přírodovědného kroužku, ale i ostatním návštěvníkům, kteří se zajímají o zvířata. Častými návštěvníky jsou také děti z místních mateřských školek. Přijďte se podívat, se zajímavým povídáním se vám bude věnovat dlouholetý ošetřovatel Mgr. Jaromír Kubelka. Vstupné je dobrovolné, nebo může přinést něco málo z ovoce, zeleniny nebo oříšků.

 20160830 122909

 

 Kosman bělovousý 22

 

Z historie
Vše začalo v roce 1998. Hlavním iniciátorem a posléze realizátorem malé ZOO na škole byl ředitel školy Mgr. Josef Verfl. Společně s dalším nadšencem pro zvířátka, učitelem Mgr. Jaromírem Kubelkou, umístili několik terárií a akvárií v chodbě 1. patra, pak se uvolnila bývalá botárna v přízemí, kde vznikly velkokapacitní voliéry a několik menších terárií. Prvními chovanci byly akvarijní rybičky, agamy vousaté, užovky červené a ještěrky. Chovali jsme téměř 40 druhů zvířat.


Největším úspěchem byl odchov 16 mláďat kosmanů bělovousých zásluhou samečka Lakyho a 1 mláděte tamarína bělohubého. Můžeme se pochlubit i dalšími odchovanými druhy zvířat jako je: agama kočinčinská, felsuma madagaskarská, vakoveverka létavá, osmák degu, veleštír obrovský a kančík zelenooký.

 

 41I1066

 

 20160830 122805

Přijďte, jste vítáni!

 

 

Historie základní školy Karla IV. sahá až do roku 1858, kdy byla založena Obecná škola dívčí. V roce 1874 byla založena Měšťanská dívčí škola a roku 1875 se stala obecná škola dívčí školou veřejnou. Základní škola Karla IV. vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Spektrální Karlovka, který žákům nabízí širokou škálu nadstandardních aktivit. Cílem našeho spektrálního programu je připravit všem dětem pestrou škálu činností potřebných pro smysluplný, zdravý a pohodový vývoj.

 

Rok 2005 - titul EKOŠKOLA roku 2005.
Rok 2008 - titul mezinárodní EKOŠKOLA udělený mezinárodní ekologickou organizací Fee.
Rok 2010 - druhé obhájení titulu
Rok 2012 – třetí obhájení titulu
Rok 2016 – obhájení čtvrtého titulu

Zaměření školy má podobu těchto vzdělávacích priorit:

a) od školního roku 2016/2017 otevíráme třídy s rozšířenou výukou volitelných předmětů Matematika, Tělesná výchova, Přírodovědná praktika

b) Cizí jazyky
Anglický jazyk - 1. – 2. ročník 1 hod týdně, 3. – 9. ročník 3 hod týdně
Německý jazyk, Ruský jazyk – 7. – 9. ročník, 2 hod týdně

c) Informační a komunikační technologie (Ikt)
5. – 9.ročník – povinný předmět 1 hod týdně
Tablety – dvě odborné učebny s tablety pro zpracování dat z interaktivních přírodovědných experimentů, rozvoj badatelské činnosti žáků (Systém PASCO v hodinách Př, Fy, Ch)
Wi-Fi zasíťování ve všech odborných učebnách
Informační centrum –počítače, výukové programy, žákovská knihovna

d) Ekologická výchova
Přírodovědné centrum – nadstandardní vybavení školy, zaměřeno na chov primátů, terarijních zvířat, ryb a bezobratlých živočichů, slouží k výuce přírodopisu i k mimoškolní činnosti
Alpinum – umístěno na školním dvoře, osázené flórou různých států světa, plní naučnou i estetikou funkci, otevřeno i pro veřejnost
Malá naučná stezka „Z Bydžova na Sněžku“ - v roce 2013 z grantu MŽP, výškově řazené typické rostlinstvo na pomyslné stezce z Nového Bydžova na Sněžku
Naučná stezka Les Chlum a okolí (otevřena 1.9.2005)
Škola uplatňuje ve výuce dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání
Spolupráce s centrem ekologické výchovy SEVER
Celoškolní aktivity (třídění odpadu, projekt Ekologické jaro, ekohlídky, celoroční sběr papíru a PET lahví), soutěžní sběry papíru a kaštanů na podporu Přírodovědného centra školy
Přírodovědný kroužek 1.stupně

e) Sport
Judo - sportovní třídy (vždy od 6.ročníku) jsou součástí oddílu SKP Judo Nový Bydžov, který při oddílu zřizuje Český svaz juda. Oddíl SKP Judo Nový Bydžov byl vybrán mezi 17 sportovních tříd juda v České republice.
Od roku 1998 pravidelné pořádání Mezinárodní velké ceny Nového Bydžova O pohár Josefa Verfla

Pohybové a sportovní aktivity (2.stupeň) – nepovinný předmět 1 hod týdně

Gymnastika (1.stupeň) – nepovinný předmět 1 hod týdně


Zájmové kroužky (ve spolupráci s DDM Nový Bydžov):
Pěvecký sbor Karlováček
Přírodovědný kroužek
Keramika pro 1. a 2.stupeň
Filmové a digitální techniky
Sportovní aktivity (florbal, volejbal, vybíjená)
Taneční kroužky

Odborné učebny
Počítačová učebna – 15 počítačů, server, dataprojektor
Učebna Fyziky a Chemie – žákovské stolky s rozvodem elektřiny
Učebna Biologie – tablety, projekční mikroskop, velká sbírka hmyzu
Učebna výtvarné výchovy – malířské stojany, keramická pec, 4 hrnčířské kruhy, kurzy keramiky pro veřejnost
Učebna praktických činností – plně vybavená kuchyňka
Informační centrum – studovna, počítače, knihovna
Všechny třídy školy jsou od roku 2013 vybaveny interaktivními tabulemi a datovými projektory.

Kulturní a sportovní akce (organizované společně se SRPŠ)
Společenský ples
Karlova jízda (cykloturistická akce)
Velká prodejní výstava
Adventní výstava
Den otevřených dveří
Vánoční koncert

Školní jídelna
součást školy, kapacita 1000 jídel
stravování žáků základních škol Karla IV. a V.Kl.Klicpery, ostatních strávníků z místních firem, široké veřejnosti a důchodců

Školní družina
tři oddělení školní družiny pro žáky 1.-3.tříd

Školní klub
určen pro žáky 4. – 9.tříd
bohatá zájmová činnost, soutěže, LED Tv s interaktivní konzolí X–Box pro sportovní a pohybové hry dětí, PC hry, stolní tenis, soustředění tanečních kroužků

Školní poradenské pracoviště
1.9.2005 - zapojení do systémového projektu VIP – KARIÉRA III ve spolupráci s NÚV Praha (financováno z Evropských sociálních fondů), od roku 2014 Program na podporu školních psychologů a speciálních pedagogů ve školách a školských poradenských zařízeních
Školní speciální pedagog – péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, konzultační hodiny pro rodiče, integrace žáků
Dyslektické asistentky (certifikát o splnění rozšiřujícího studia v oblasti nápravy poruch učení)

Logopedie: 1 logopedka se státní závěrečnou zkouškou z logopedie (členka Asociace logopedů ve školství), 1 logopedka se závěrečnou zkouškou z logopedie (2-leté rozšiřující studium)
Výchovný a kariérový poradce
Metodik prevence sociálně patologických jevů

Ekoplacka

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

vos-sos  tereza

gymnazium-novy-bydzov  sstr  eo servis

novy-bydzov

jeraby-malina

knihovna

ap-tour

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www 

logo zdrava lahev

 logo ms mt 2 cele