Informační systém školy  baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
úterý, 02 duben 2019 07:25

Zápis do 1. tříd

Zápis 2019 WWW 2

 

Zápis pro školní rok 2019/2020
se koná ve dnech


 • středa 3. dubna 2019 od 14 hod do 17.00 hod
• čtvrtek 4. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hod


Místo: školní klub (nová budova školy, 3.patro)

 


K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2019 dovrší věk 6 let a dále děti, kterým byl v minulém roce udělen odklad povinné školní docházky.


Děti se dostaví k zápisu v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce dítěte, který s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz, v případě cizinců doklad, kterým prokážou, že jsou zákonnými zástupci dítěte.
O přijetí dítěte bude zákonný zástupce informován zveřejněním seznamu přijatých dětí na vývěsce před školou (ul. Karla IV.) a na webových stránkách školy. Za tímto účelem obdrží každý zákonný zástupce registrační číslo, pod kterým bude dítě v seznamu evidováno.
Do 30 dnů od podání žádosti o přijetí rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

 


Kritéria přijetí:
Základní škola Nový Bydžov, Karla IV. 209 bude ve školním roce 2019/2020 otevírat 2 první třídy (maximálně po 28 žácích). V případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9, bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy. Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy (stanovené obecně závaznou vyhláškou obce).


Podmínky přijetí mladších dětí:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.


Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte:
Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, mohou rodiče požádat ředitelství školy o odložení jeho nástupu do školy o 1 rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce – doba je stanovena zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Tedy nejlépe přímo u zápisu.
Žádost musí být doložena dvěma doporučeními, z nichž jedno vystavuje odborný lékař nebo klinický psycholog a druhé příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)
Do Pedagogicko-psychologické poradny v Hradci Králové se můžete k posouzení školní zralosti objednat osobně, telefonicky, e-mailem či poštou, tel.: 495 265 423, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Orientační testování dětí nabízí i naše školní poradenské pracoviště – viz složka Poradna.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Rádi bychom Vám umožnili, abyste si zápis Vašeho budoucího prvňáčka mohli v klidu užít. Proto zde naleznete formuláře, které jsou nutné pro administrativní zajištění zápisu.
Pokud můžete, vytiskněte si příslušné formuláře a vyplňte již doma. Vezměte s sebou.
Formuláře Vám budou k dispozici též ve školním klubu, kde je s Vámi ochotně vyplní paní učitelky.
Zákonní zástupci, kteří žádají o přijetí, vyplní formulář Žádost o přijetí do 1.třídy (viz příloha).
Zákonní zástupci, kteří žádají o odklad, vyplní formulář Žádost o odklad školní docházky (viz příloha).

Obsah formální části zápisu
Při podání žádost o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou:
• jméno a příjmení žadatele (dítěte),
• datum narození,
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).


S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:
• jméno a příjmení tohoto zástupce,
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu).

Obsah motivační části zápisu
Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.
V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem trvá nejvýše 20 minut. Uvedená maximální doba přímé komunikace odpovídá věkové vyzrálosti a schopnostem dítěte se soustředit.

Ekoplacka

Akce školy

čt 20 čen, 2019 07:50 -
Sportovní den na koupališti
čt 20 čen, 2019 07:50 -
Olympiáda Karlovky
čt 27 čen, 2019 16:00 -
Vyřazení deváťáků

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

vos-sos  tereza

gymnazium-novy-bydzov  sstr  eo servis

novy-bydzov

jeraby-malina

knihovna

ap-tour

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www 

logo zdrava lahev

 logo ms mt 2 cele