Vytisknout tuto stránku
neděle, 16 únor 2014 10:08

Vnitřní řád družiny

 

Základní škola Nový Bydžov, Karla IV.209

Vnitřní řád školní družiny

Č.j.: 1a/2008

Účinnost od: 1.9.2008

Spisový znak: 106

Skartační znak: A5

Změny:

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1. Činnost družiny

Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků.
Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování.
Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.
Činnost družiny se uskutečňuje
- pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností
- využitím otevřené nabídky spontánních činností
Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činností a přípravu na vyučování.

II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Přihlašování, odhlašování žáka

Žáka do školní družiny (dále jen ŠD) přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD - přihlášky eviduje vedoucí vychovatelka.
O přijetí žáka k činnosti ŠD rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (zaměstnanost obou rodičů, upřednostnění dětí z neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu).
Činnost ŠD je určena pro žáky 1. – 3. tříd.
Odhlášení žáka z docházky do činností ŠD oznámí rodiče písemnou formou vedoucí vychovatelce ŠD.
O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitel školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.

2. Provoz školní družiny

2.1. Provozní doba ŠD :
PO – PÁ: 6.00 – 7.40 11.25 – 16.00
Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.
Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.
Místnosti ŠD jsou učebny v přízemí školy (3 oddělení) a ve 3. patře přístavby (1 oddělení)
K činnosti ŠD je možné využívat tělocvičnu, školní dvůr, uvolněné učebny, hřiště u prodejny Lidl, hřiště u DDM a Sportring.
Počet oddělení: 4
Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků, nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka je 25 žáků denně přítomných - limit pro počet je dán velikostí učebny a mírou bezpečnosti žáka v provozu oddělení.

3. Docházka do ŠD

Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 6.00 do 7.20 hod.
V odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD od 11.25 hod.
Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisovém lístku.
Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel. Omluva je písemná nebo telefonická.

Žák navštěvující školní družinu, musí mít přihlášen oběd ve školní jídelně.

Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami.
Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce a s osobním vyzvednutím žáka.
Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD - po ukončení vyučování do 13.30 hod. a dále od 14.30 do 16.00 hod. z důvodu nenarušení plánovaných činností v době mezi 13.30-14.30 hod.
Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášeni k činnosti ve ŠD předáváni vychovatelkám školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou. Předávající při předání sdělí počet předávaných žáků a oznámí důvod nepřítomnosti zapsaných žáků ŠD.
Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, event. policii. Problém může řešit i odvodem dítěte k sobě domů a pokoušet se dále o kontakt se zákonnými zástupci.

4. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD

Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD a pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu.
Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.
Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku.
Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD.
Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned pí vychovatelce.
K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče.
Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD - platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole.
Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.
Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy.
Při úrazu žáka postupuje vychovatelka dle Pokynu ředitele k postupu při úrazu a evidenci úrazu.
Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.
Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními školního řádu.

6. Pitný režim

Pitný režim zajišťují vychovatelky ŠD nápoji ve školní jídelně. Ve ŠD je automat na pitnou vodu. Děti si mohou kupovat nápoje v bufetu.

7. Platba ŠD
Poplatek za ŠD činí 55,- Kč měsíčně.

III. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

6.00 hod. – 7.40 hod. (do 7.20 hod. příchod do ŠD)
převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů
11.25 hod. - 13.00 hod
oběd, osobní hygiena, volná činnost
13.00 hod. - 13.30 hod
odpočinková činnost (besedy, četba, vyprávění, tématické rozhovory)
13.30 hod. – 14.30 hod
činnost zájmová - aktivity z oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, sportovní a turistická, přírodovědná, příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek apod.,
14.30 hod. – 16.00 hod
osobní hygiena, svačina, úklid osobních věcí, postupný odchod dětí domů - kontrola v šatnách, možné vypracování domácích úkolů, postupné uspořádání herního prostoru ve třídě, úklid.

IV. DOKUMENTACE

Dokumentace vedená v oddělení školní družiny
Zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
Přehled výchovně vzdělávací práce
Docházkový sešit