rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Přehled akcí

so 13 srp, 2022 09:00 - 18:00 - Zš Karla IV.

Virtuální prohlídka

 

zskarlovkanb

čtvrtek, 17 březen 2022 09:03

Zápis do 1. tříd

Zápis 2022 02 WWW

 

 

 

Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech 5.4. a 6.4.2022 od 14 do 17 hodin v 1.B (přízemí staré budovy)

Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2022 dovrší věk 6 let a dále děti, kterým byl v minulém roce udělen odklad povinné školní docházky.

Pro zápis do 1. třídy je nutné předložit vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (viz příloha), kopii rodného listu dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. Žádost o přijetí podávají i zákonní zástupci žáka, kterým byl v minulém roce udělen odklad povinné školní docházky.

Při žádosti o odklad je nutné předložit vyplněnou žádost o odklad (viz příloha), kopii rodného listu dítěte, doporučení k odkladu ze školského poradenského zařízení a zprávu od odborného lékaře či klinického psychologa. V případě, že žádáte o odklad školní docházky a nemáte obě potřebná doporučení, předložíte obě žádosti – žádost o přijetí i žádost o odklad.

O přijetí dítěte bude zákonný zástupce informován zveřejněním seznamu přijatých dětí na vývěsce před školou (ul. Karla IV.) a na webových stránkách školy. Za tímto účelem obdrží každý zákonný zástupce registrační číslo, pod kterým bude dítě v seznamu evidováno.

Do 30 dnů od podání žádosti o přijetí rozhodne ředitel školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

 

Kritéria přijetí:

Základní škola Nový Bydžov, Karla IV. 209 bude ve školním roce 2022/2023 otevírat 2 první třídy s celkovou kapacitou 54 žáků. V případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9, bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy. Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu školy (stanovené obecně závaznou vyhláškou obce).

V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:

a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2022/2023 pokračují v plnění školní docházky v základní škole

b) výběr ostatních žáků bude proveden losováním.

 

Podmínky přijetí mladších dětí:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června školního roku 2022/2023, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte:

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky tělesně nebo duševně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Do Pedagogicko-psychologické poradny v Hradci Králové se můžete k posouzení školní zralosti objednat osobně, telefonicky, e-mailem či poštou, tel.: 495 265 423, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Obsah formální části zápisu:

Při podání žádost o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

• jméno a příjmení žadatele (dítěte),

• datum narození,

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola).

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

• jméno a příjmení tohoto zástupce,

• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.