Informační systém školy  baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZŠ Nový Bydžov
Karla IV. 209

Minimální preventivní program
školní rok 2018/2019

 

 

Úvod

Minimální preventivní program vychází ze Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Spektrální Karlovka a Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování ve školách a školských zařízeních.
V ŠVP Spektrální Karlovka je prevence sociálně patologických jevů přirozenou součástí učebních plánů jednotlivých předmětů a není pojímána jako nadstandardní aktivita školy. ŠVP Spektrální Karlovka umožňuje žákům zdravý a pohodový životní vývoj, vychovává žáky ke zdravému životnímu stylu a klade důraz na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj komunikativních dovedností (viz Průřezová témata ŠVP jednotlivých předmětů).

Základním principem preventivní strategie na naší škole je osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona.

Důležitou součástí programu je téma šikany.

 

Charakteristika šikany
Šikana je agresivní chování ze strany žáka/ů vůči žákovi nebo skupině žáků či učiteli, které se v čase opakuje (nikoli nutně) a je založeno na vědomé, záměrné, úmyslné a obvykle skryté snaze ublížit fyzicky, emocionálně, sociálně a/nebo v případě šikany učitele také profesionálně. Šikana je dále charakteristická nepoměrem sil, bezmocností oběti, nepříjemností útoku pro oběť a samoúčelností agrese.

Podoby šikany:

Přímá šikana může mít podobu fyzickou (např. bití, plivání, tahání za vlasy), verbální (např. vulgární nadávky, zraňující komentáře k rase, národnosti, etnicitě, náboženství nebo sexualitě, výhružky, násilné a manipulativní příkazy); nebo neverbální (např. urážlivá gesta a zvuky, zírání, používání zastrašujících nebo výhružných výrazů ve tváři, nebo v řeči těla, ničení/schovávání/kradení věcí nebo učebních pomůcek).

Nepřímá šikana má za cíl způsobit emocionální a psychologické utrpení a poškodit sociální status oběti. Tato šikana je vykonávána způsobem, kdy útočník působí bolest tak, aby to vypadalo, že žádný takový záměr ve skutečnosti nemá. Hlavní agresor k útoku často využívá prostředníka, neútočí přímo. Nepřímá šikana je většinou nefyzická, nicméně v některých případech může být také třetí strana manipulována do situace, kdy má zapříčinit fyzické ublížení. Nefyzické formy nepřímé šikany pak mohou zahrnovat záměrnou ignoraci nebo izolování žáka nebo učitele rozšiřování zákeřných pomluv a lží, neoprávněná nařčení ze sexuálního obtěžování nebo nespravedlivého hodnocení (u učitele), ničení pověsti a reputace, ponižování před ostatními žáky i pedagogy, nepříjemné sexuální provokace.

Jednou z nejčastějších forem šikany je také elektronická šikana, tj. kyberšikana, která může mít podobu např. zakládání falešných profilů na jméno žáka či učitele s dehonestujícím obsahem, prezentace ponižujících videí na portálech, jako je youtube.com, spoluzaci.cz nebo facebook.com apod., prezentace zraňujících komentářů na webu, rozesílání vulgárních nebo výhružných koláží s tváří žáka nebo učitele či příslušníků jeho rodiny, výhružné SMS nebo e-maily apod. Oproti šikaně tváří v tvář má kyberšikana ze své podstaty mnohem větší dosah, čímž ještě více zhoršuje prožívání oběti. Pokud je oběť šikanována ve třídě, svědky pomluv, nadávek, posmívání a ztrapňování je max. několik desítek lidí. V prostředí internetu může být svědkem (ale i útočníkem) stejného chování i několik desítek tisíc lidí. Kyberšikana bývá u žáků často doplňkem klasické přímé a nepřímé šikany. Je tedy důležité při řešení prověřit případné souvislosti s klasickou šikanou. Tedy pokud probíhá klasická šikana (např. nadávky, ponižování), je nutné zjistit situaci oběti v kyberprostoru (mobil, profil, chat apod.) a naopak. Škola by se kyberšikanou měla zabývat vždy, když se o ní dozví. Základním úkolem musí být zmapování konkrétního případu, které škole pomůže rozhodnout se pro správný postup řešení.


Úkoly:
Průběžné vzdělávání pedagogů (zejména ŠMP, výchovný a kariérový poradce a školní speciální pedagog)
Beseda s rodiči – Odbor sociálních věcí a Referát školství MěÚ Nový Bydžov
Besedy se žáky
Kazuistické semináře pro žáky 8. a 9.tříd

 

Za koordinaci preventivních aktivit na naší škole zodpovídá školní metodik prevence – člen týmu školního poradenského pracoviště (dále ŠPP). Členy týmu ŠPP jsou dále školní speciální pedagog jako samostatný poradenský pracovník, a výchovný a kariérový poradce. K důležitým cílům práce ŠPP je zkvalitnit sociální klima školy a vytvářet podmínky pro včasné odhalování problémů ve výchově a vzdělávání žáků, v jejich psychickém a sociálním vývoji.

Velmi důležitá je spolupráce školního metodika prevence s třídními učiteli a učiteli předmětů Výchova k občanství a Výchova ke zdraví.

Dále spolupracujeme s institucemi, které nám mohou v této oblasti výrazně pomoci:

Pedagogicko – psychologická poradna Hradec Králové
Odbor sociálních věcí, Referát školství MěÚ Nový Bydžov
Policie ČR

 

2. Analýza současného stavu

Pro analýzu sociálně patologických jevů ve škole budou využívány především třídnické hodiny a hodiny Výchovy k občanství a Výchovy ke zdraví. Především v uvedených hodinách by měli učitelé mapovat situaci v dané třídě a zjišťovat úroveň informovanosti žáků v této problematice. Pro zjišťování sociálního klimatu využívá školní metodik prevence dotazníky (zejména B-3 a B-4), rozhovory se žáky, netradiční formy výuky. Důležitá je spolupráce se ŠPP.

 

3. Informování rodičů

Třídní schůzky
Den otevřených dveří
Konzultační hodiny (po individuální domluvě zákonných zástupců s vyučujícími)
Internetové stránky školy: www.karlovka.cz
Informační nástěnka před budovou školy a na náměstí (lékárna)

 

4. Školní prostředí

V rámci zlepšování školního prostředí se snažíme o naplňování 3 základních pilířů Zdravé školy – Pohoda prostředí, Zdravé učení, Otevřené partnerství. V rámci pohody prostředí se snažíme o soustavné vytváření příjemného prostředí tříd, školy i okolí školy. Chodby školy zdobí nástěnky, které jsou pravidelně aktualizovány a informují o všech důležitých aktivitách školy. Stěny některých tříd a chodby jsou zdobeny velkými malbami, které si vytvořili naši žáci. Rovněž se snažíme o zlepšování prostředí školního dvora, kde žáci tráví přestávky za pěkného počasí. Dominantou školního dvora je alpinum, které vytváří příjemné a klidové prostředí. Na školním dvoře bylo nově vybudováno hřiště, které využívá družina a žáci 1. stupně. Dále je využíváno hřiště v prostorách společnosti Lidl sousedící s budovou školy.
Malá naučná stezka „Z Bydžova na Sněžku“ byla zřízena v roce 2013 z grantu MŽP v prostoru mezi školou a přilehlou velkoprodejnou Lidl. Žáci a návštěvníci zde ve zkratce uvidí výškově řazené typické rostlinstvo, které by potkali na pomyslné stezce z Bydžova na nejvyšší horu Čech a Moravy Sněžku.

Důležitá je pro nás i pohoda sociálního prostředí, která je vytvářena především atmosférou školy, způsoby, jakými se žáci a učitelé k sobě navzájem chovají. Velmi důležitá je spolupráce mezi učiteli a žáky 1. a 2. stupně.

 

5. Vzdělávaní pedagogů

Je důležité, aby prevence nežádoucího chování byla v zájmu celého pedagogického sboru, nikoliv jen několika jedinců. Vzdělávání všech pedagogických pracovníků v této oblasti je jednou z priorit vedení školy. Učitelé jsou motivováni k zapojování do této problematiky na poradách pedagogického sboru a v rámci předmětových komisí. Účastní se především přednášek a seminářů ve Školském zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové a také v NIDV Hradec Králové.

 

6. Metody práce

6.1. Školní výlety, exkurze

Velkým přínosem je množství akcí, při kterých se vytvářejí a upevňují vztahy v třídním kolektivu i mezi žáky a učiteli. Tyto aktivity mají v preventivním programu velký význam.

6.2. Netradiční formy výuky
Všichni vyučující volí takové formy a metody, práce, které podporují pracovní vztahy žáků v třídním kolektivu a zároveň umožňují plné individuální rozvíjení schopností žáků. Jedná se především o skupinové vyučování, projektové vyučování, atd.

6.3. Individuální přístup

V určitých případech (dle posouzení vyučujícího, případně po konzultaci se ŠPP) je nutno zajistit individuální přístup k žákovi. Jedná se zejména o žáky, kteří se z nejrůznějších důvodů straní kolektivu a stávají se často vhodným terčem pro šikanu, nebo jsou snáze ovlivnitelní ke konzumaci alkoholu, drog, atd.

6.4. Schránka důvěry

Schránka důvěry je umístěna na chodbě školy mezi 1. a 2. stupněm. Tato schránka je v péči školního speciálního pedagoga, který formou individuálních či skupinových konzultací řeší vzniklé problémy.

 

7. Další aktivity na škole

 Sportovní turnaje
 Výstavy výrobků žáků
 Vánoční besídky pro rodiče
 Vánoční dílna
 Velikonoční dílna
 Olympiáda Karlovky
 Organizování regionálních jazykových soutěží
 Organizování regionálních přírodovědných soutěží
 Den otevřených dveří pro veřejnost
 Den otevřených dveří pro mateřské školy

 

8. Péče o volný čas žáků

Důležitou součástí výchovného procesu i samozřejmé poslání každé moderní školy je péče o náplň volného času žáků. Je velmi důležité nabízet žákům kvalitní náplň volného času a zajistit tak důležitou složku primární protidrogové prevence a předcházení kriminality. Velkým problémem v této oblasti (a současně i pro výuku tělesné výchovy) zůstává prostorové vybavení školy pro sportovní aktivity. Škola nemá vlastní tělocvičnu, dochází do Městské sportovní haly a na víceúčelové sportoviště Sportring. Malá tělocvična ve škole je prostorově zcela nevyhovující. Na dvoře školy se nachází pouze jedno hřiště s umělým povrchem, které je ovšem vzhledem ke kapacitě školy (580 žáků) zcela nevyhovující. Zajištění prostorového vybavení pro výuku tělesné výchovy a pro sportovní aktivity žáků ve volném čase je nejdůležitější prioritou v této oblasti (ve spolupráci se zřizovatelem).

 

8.1. Nabídka volnočasových aktivit ve spolupráci s DDM

Přírodovědný kroužek Mgr. J. Kubelka
Digitální a filmové techniky Mgr. L. Vlachý
Sportovní hry Mgr. J. Bohdanecký
Šikovné ruce Iveta Věříšová
Rybáři Mgr. J. Bohdanecký


9. Úkoly pro školní rok 2018/2019

- pokračovat v proškolování pedagogického sboru v otázkách prevence rizikového chování
- omezit počet negativních jevů, které se vyskytly v uplynulém školním roce (šikana a kyberšikana)
- pokračovat v pořádání besed, přednášek pro žáky ve spolupráci s Policií ČR, PPP Hradec Králové, atd.
- dále úzce spolupracovat s PPP Hradec Králové, Odbor sociálních věcí a Referát školství) MěÚ Nový Bydžov
- velkou pozornost věnovat spolupráci s rodiči, pravidelné pořádání akcí pro rodiče
- využívat nových forem výuky (dle ŠVP)
- rozvíjet životní dovednosti související s prevencí užívání návykových látek (kritické myšlení, rozhodování, řešení problémů, vztahové dovednosti, sebeuvědomění, empatie, atd.) v rámci OSV v jednotlivých předmětech dle ŠVP
- snažit se o otevřenější a přístupnější komunikaci mezi učiteli a žáky
- zapojovat žáky do zlepšování prostředí tříd i celé školy
- rozvíjet práci ŠPP
- průběžně doplňovat materiály do knihoven
- využívat všech příležitostí k šíření osvěty a potlačování rizikového chování
- pokračovat ve volnočasových aktivitách a dále je rozšiřovat
- realizovat lyžařské kurzy, exkurze, školní výlety
- pořádat tradiční školní akce (turnaje ve vybíjené, hokeji, volejbalu, floorbalu, atd)

 

Nedílnou součástí tohoto programu je Program proti šikanování

 

Organizace školní družiny 2018/2019

 • Oddělení školní družiny

I. oddělení Kopretina                          - 1. třídy pí. vych. A. Kmínková – 29 dětí

II. oddělení Broučkové a berušky      - 2. třídy pí. vych. R. Říhová – 30 dětí

III. oddělení Safari                             - 3. třídy pí. vych. M. Valentová – 25 dětí

IV. oddělení Večerníček                    - 1.+2.+3. třídy pí. vych. I.Věříšová 30 dětí

                                                            

K 10.9. 2018 přihlášeno a zapsáno do ŠD 114 dětí.

 

 • Provoz školní družiny

Ranní družina – otevřena 2 oddělení

Přízemí 6:00 – 7:50 hod.

Třetí patro 6:25 - 7:50 hod.

PO

vych. Kmínková

vych. Říhová

ÚT

vych. Kmínková

vych. Říhová

ST

         vych. Říhová

   vych. Věříšová

ČT

         vych. Říhová

   vych. Věříšová

vych. Kmínková

   vych. Věříšová

 

Odpolední družina – otevřena 4 oddělení

 

 

I. oddělení

vych. Kmínková

II. oddělení

vych. Říhová

III. oddělení

vych. Valentová

IV. oddělení

vych. Věříšová

PO

11:25 – 16:00

12:20 – 16:00

12:20 – 14:30

11:25 – 16:00

ÚT

12:20 – 16:00

12:20 – 16:00

12:20 – 14:30

12:20 – 16:00

ST

11:25 – 16:00

11:25 – 16:00

12:20 – 14:30

11:25 – 16:00

ČT

11:25 – 16:00

11:25 – 16:00

12:20 – 14:30

11:25 – 16:00

11:25 – 16:00

11:25 – 16:00

11:25 – 14:30

11:25 – 16:00

 

 • Pobyt školní družiny venku

I. + II. + III. oddělení – 13:30 až 14:30 hod.

IV. oddělení               - 14:00 až 15:00 hod.

Vypracovala a zapsala: vedoucí školní družiny Iveta Věříšová                         10.9. 2018

 


Škola: ZŠ Nový Bydžov, Karla IV. 209

Školní řád

Č.j.: 1/2008

Účinnost od: 1.9.2008

Spisový znak: 106

Skartační znak: A5

Změny:

Číslo:        D datum:   1.9.2013                Změna:   čl.16                                    Provedl: Syř

            1.9.2016                Změna: čl.17                                     Provedl: Syř

………...1.9.2017…………..Změna čl.17…………………………….Provedl: Syř

 

 

                     Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) byla vydána po projednání v pedagogické radě tato novelizace školního řádu.

 

Úvodní ustanovení:

Školní řád je základní normou organizace. Stanovuje práva, povinnosti a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů žáků, zaměstnanců a zákonných zástupců žáků v souladu s platnými legislativními předpisy. Tento školní řád je závazný pro všechny žáky, zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků.

 

Čl. 1

1. Žáci školy a jejich rodiče jsou seznámeni s obsahem školního řádu.
2. Všichni žáci a pracovníci školy jsou povinni znát a plnit školní řád.

Čl. 2
Práva žáků

1. Žáci mají právo:
a) na vzdělání v naší škole a nerušenou výuku
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
c) svobodně si volit v třídním kolektivu žákovskou samosprávu
d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit
e) na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která odpovídá zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití.
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání
g) na konzultační a poradenskou pomoc školního poradenského pracoviště
h) na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím a před sociálně patologickými jevy
i) na pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti
j) na dodržování pitného režimu i v průběhu vyučování, dle potřeby použít WC i v průběhu vyučování, kdykoliv o to požádají, přičemž dbají na to, aby tohoto práva nezneužívali

 

Čl. 3
Povinnosti žáků a zákonných zástupců

1.Žáci jsou povinni:
a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
d) pilně se učit a plnit pracovní úkoly uložené pedagogickými pracovníky
e) chovat se slušně a ohleduplně ke spolužákům a vyjadřovat se kultivovaně
f) neohrožovat zdraví a bezpečnost vlastní ani svých spolužáků, dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární opatření
g) dodržovat vyučovací dobu; před začátkem vyučování musí být žák na svém místě připraven k vyučování, v průběhu vyučování nesmí toto místo opustit bez souhlasu vyučujícího, na konci hodiny vyčkat na pokyn učitele k ukončení hodiny
h) šetřit vybavení a ostatní majetek školy, hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami; škodu způsobenou prokazatelným poškozením inventáře, pomůcek a zařízení školy je žák či jeho zákonný zástupce povinen uhradit
i) udržovat své místo v učebně v čistotě a pořádku, nepsat po lavicích ani po židličkách
j) zacházet šetrně nejen s věcmi svými, ale i s věcmi svých spolužáků
k) při všech akcích pořádaných školou se řídit pokyny pedagogických pracovníků, chovat se slušně a ukázněně
l) dodržovat zásady společenského chování, a to i mimo školu v dopravních prostředcích, na veřejných prostranstvích, atd.
m) ve škole se pohybovat slušně, chodit čistě a společensky oblečen a přezut

 

2. Zákonní zástupci jsou povinni:
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích (jedná se zejména o údaje, které je škola povinna vést ve školní matrice – rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo jeho trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, údaje o zdravotní způsobilosti)

 

Čl. 4
Pravidla chování během učebního dne

a) na vyučování žák přichází včas (nejpozději v 7.50 je již na svém místě a má připraveny pomůcky na vyučování, včetně ŽK)
b) před otevřením školní budovy se žáci shromažďují na školním dvoře
c) do školy vstupují určeným vchodem (žáci, kteří mají šatny u hlavního vchodu do budovy školy, vstupují hlavním vchodem, žáci, kteří mají šatny u školní družiny, vstupují vchodem do ŠJ). Stejné vchody používají i při odchodu z budovy školy.
d) zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé osoby ve škole
e) o velké přestávce se žák může pohybovat po budově školy mimo šaten a vstupního prostoru školy při dodržování pravidel bezpečnosti a slušného chování
f) po skončení vyučování zanechá své místo v čistotě a pořádku
g) veškeré poškození inventáře či zařízení ihned nahlásí svému třídnímu učiteli nebo příslušnému vyučujícímu
h) do odborných učeben, tělocvičny přecházejí a vstupují žáci ukázněně s vyučujícím
i) při přesunu třídy mimo budovu školy přecházejí vždy pod vedením vyučujícího v organizovaném útvaru, pokud není stanoveno jinak
j) po poslední vyučovací hodině žáci odcházejí spořádaně za doprovodu vyučujícího z učebny do šatny. Před odchodem z učebny po poslední vyučovací hodině žáci uklidí učebnu.
k) na školním dvoře se žáci zdržují pouze pod dohledem pedagogického pracovníka
l) během polední přestávky může žák zůstat v budově školy pouze se souhlasem pedagogického pracovníka
m) kolo žák musí ukládat do stojanů, které jsou umístěny na školním dvoře, kolo si musí zamykat

 

Žákům se zakazuje
a) omezovat osobní svobodu spolužáků, ponižovat je, používat násilí (fyzické i slovní) vůči spolužákům
b) využívat informační a komunikační technologie ke kyberšikaně (útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky, aj.)
c) nosit do školy alkoholické a energetické nápoje či cigarety, požívat alkoholické a energetické nápoje, kouřit
d) držet, distribuovat či zneužívat návykové látky
e) sedat na parapety oken a tělesa ústředního topení
f) otvírat okna v celém areálu školy bez svolení pedagoga. Větrání je povoleno pouze zajištěnými větracími okny.
g) nosit do školy věci, které nejsou k vyučování potřebné, zvláště pak různé cennosti (za případnou ztrátu těchto věcí škola neručí)
h) v prostorách školy chodit nepřezutí
i) napovídat při zkoušení, opisovat při písemných zkouškách a používat nedovolených pomůcek
j) vstupovat do odborných pracoven a tělocvičen v nepřítomnosti vyučujícího
k) zdržovat se v prostorách školy ani na školním dvoře bez dohledu učitele či po vyučování
l) v době vyučování se zdržovat na chodbách, v šatnách či na sociálních zařízeních
m) pokud je nutný mobilní telefon pro komunikaci s rodiči, nelze používat mobilní telefony v průběhu vyučovací hodiny. Při vyučování musí být mobilní telefon vypnut a uložen ve školní tašce. Pokud žák použije mobilní telefon během výuky, učitel telefon uloží do trezoru v ředitelně školy, kde si ho vyzvedne zákonný zástupce. Přísně se zakazuje pořizování záznamů na mobilní telefon bez svolení vyučujícího (porušení tohoto zákazu bude trestáno sníženou známkou z chování)
n) manipulovat s elektrickými spotřebiči, s elektrickými rozvody, vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely
o) vstupovat do sboroven bez vyzvání učitele

 

 

Čl. 5
Docházka do školy

a) základní povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování všem povinným, zvoleným volitelným a nepovinným předmětům, do nichž je žák zařazen
b) školní budova se otevírá v 7.35 hodin pro všechny žáky. Žáci, kteří mají nultou vyučovací hodinu, vstupují do školy v 6.50 hodin.
c) V 7.50 hodin musí být všichni žáci ve třídách, aby se mohli včas připravit na výuku

 

 

Čl.6
Omlouvání nepřítomnosti

a) Nepřítomnost žáka ve škole omlouvá vždy zákonný zástupce písemně (zápis do omluvného listu v žákovské knížce nebo notýsku)
b) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo činností pořádaných školou z důvodů předem známých, předloží třídnímu učiteli předem žádost zákonného zástupce o uvolnění; na jeden den může rozhodnout o uvolnění třídní učitel, na dobu 2 dny a déle rozhoduje o uvolnění ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce
c) V případě společenské, kulturní či sportovní reprezentace uvolňuje žáka ředitel školy
d) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem neznámých, je zákonný zástupce povinen třídnímu učiteli do 3 dnů sdělit důvod nepřítomnosti (písemně, telefonicky, osobně)
e) Po skončení absence je žák povinen neprodleně (tzn. v den příchodu do školy) předložit třídnímu učiteli omluvenku, na které je uveden důvod nepřítomnosti, omluvenka je podepsána jeho zákonným zástupcem.
f) Ve výjimečných případech (např. nepřiměřená absence, podezření na záškoláctví) může škola vyžadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka
g) Žák může opustit školu v průběhu vyučování pouze, když si jej osobně vyzvedne zákonný zástupce. Na telefonické či písemné žádosti o uvolnění nebude brán zřetel. O odchodu žáka ze školy musí být informován třídní učitel nebo příslušný vyučující.
h) Pozdní příchod do vyučování v důsledku zaspání, apod. omluví jeden z rodičů v žákovské knížce. Tato omluva bude uznána maximálně 2x za pololetí. Nebude-li pozdní příchod řádně omluven, nebude omluvena celá vyučovací hodina.
i) Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. v případě, že není nemocen, dostaví se žák po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. Lékařská vyšetření je vhodné realizovat mimo vyučování.
j) Onemocní-li žák nebo se dostane do styku s infekční chorobou, oznámí to zákonný zástupce žáka neprodleně řediteli školy; takovýto žák se může zúčastnit vyučování jen po rozhodnutí příslušného lékaře.
k) Každá absence uskutečněná bez dodržení uvedených ustanovení se považuje za neomluvenou se všemi důsledky.

 


Čl. 7
Pokyny k organizaci tělesné výchovy

a) žáci používají cvičební oděv a obuv zvlášť do tělocvičny a zvlášť na hřiště
b) v hodině tělesné výchovy odkládají žáci hodinky, náramky a ostatní šperky do úschovy vyučujícímu.
c) žádost o uvolnění z tělesné výchovy předkládá žák učiteli tělesné výchovy, který potom předá tento doklad třídnímu učiteli
d) o uvolnění z tělesné výchovy ze zdravotních důvodů rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců, která je doložena písemným doporučením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře

Čl. 8
Chování ve školní jídelně

a) do jídelny odcházejí žáci po skončení vyučování
b) aktovky a svršky si ukládají v prostoru před jídelnou na věšáky a do polic. Peníze a cenné věci neponechávají v odloženém oděvu či tašce.
c) do jídelny vstupují pouze ti, kteří se zde stravují, a to jen v době určené pro vydávání obědů; žáci musí mít platnou stravovací kartu
d) v jídelně i před ní žáci dodržují kázeň a pořádek, dbají pokynů pedagogického dohledu
e) žáci dbají zásad slušného stolování
f) vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, žáci jej tedy neodnášejí z místnosti
g) žáci po obědě odnášejí použité nádobí
h) po obědě odcházejí žáci bez otálení z jídelny, jakékoliv zdržování v prostorách mimo jídelnu není dovoleno

 

 

Čl. 9
Povinnosti služby ve třídě

a) na začátku vyučovací hodiny oznamuje vyučujícímu nepřítomné
b) v případě, že se nedostaví vyučující do třídy do 5 minut po zahájení vyučování, je služba povinna vyučujícího vyhledat a slušnou formou ho na tuto skutečnost upozornit. V případě, že je vyučující nepřítomen, upozorní na tuto situaci zástupkyni ředitele, hospodářku školy či ředitele školy
c) dle potřeby v průběhu vyučovací hodiny, po ukončení každé hodiny a po skončení vyučování smaže tabuli, případně zavře okna a zhasne světla
d) ručí za pořádek ve třídě mimo vyučovací hodiny; žáky, kteří případně nepořádek způsobují, vyzve k zajištění nápravy, pokud neuposlechnou, zajistí pořádek sama a situaci oznámí třídnímu učiteli
e) po skončení vyučování odchází ze třídy poslední a odstraní veškeré nedostatky

 

 

Čl. 10
Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

a) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem jsou klasifikovány těmito stupni:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

b) Při hodnocení prospěchu žáka může být u žáka v 1. – 3. ročníku ve všech vyučovacích předmětech a u žáka ve 4. – 5. ročníku ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření použito slovní hodnocení. (Jinak na doporučení PPP.). O použití širšího slovního hodnocení rozhodne ředitel školy na základě návrhu učitele a souhlasu zákonného zástupce žáka. Přechází-li žák na jinou školu, je klasifikován podle odstavce a).
c) Pro motivaci žáků na 1.stupni mohou být použity 1* a motivační razítka (:(, :))

d) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
e) Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. Ve vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, určí stupeň prospěchu žáka za klasifikační období po vzájemné dohodě. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech na konci klasifikačního období se stupeň prospěchu neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.

f) Při hodnocení žáka podle odstavce a) se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle odstavce a).

g) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a. prospěl(a) s vyznamenáním,
b. prospěl(a)
c. neprospěl(a)
d. nehodnocen(a)
e. uvolněn(a)

Žák je hodnocen stupněm
• „prospěl(a) s vyznamenáním“, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocena vysvědčení stupněm horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků stanovených tímto řádem,

• „prospěl(a)“, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
• „neprospěl(a)“, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem
• hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí.

• „nehodnocen(a)“, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

• „uvolněn(a)“, jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn

h) Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
i) Nelze-li žáka pro hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

j) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.

k) Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.

l) Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

m) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

 

Čl. 11
Komisionální přezkoušení žáka (§ 52 školského zákona)

a) Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

b) Komise je tříčlenná a tvoří ji:
• předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že je vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
• zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
• přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

c) Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. školského zákona. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

d) O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

e) Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.

f) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.

 

 

Čl. 12
Opravné zkoušky (§ 53 školského zákona)

1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.

4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnou o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle § 51 odst. 4 školského zákona na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.

 

 Čl. 13
Zásady klasifikace prospěchu

1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel
- k věkovým zvláštnostem žáka,
- k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici,
- ke zdravotnímu stavu žáka,
- k výsledkům práce žáka v písemné i ústní podobě,
- k aktivitě ve školní i domácí přípravě,
- k originalitě a tvořivosti při řešení úkolů,
- k individuálním zvláštnostem žáků.

 

Čl. 14
Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,…), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i pracovníky PPP, SPC a zdravotnickými pracovníky.

b) Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení a jednu za písemnou práci. Tento počet je minimální a platí pro předměty s týdenní jednohodinovou dotací. Pokud je předmět vyučován více hodin týdně, předepsaný minimální počet hodin je přiměřeně vyšší.

c) Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikovaných speciálních vzdělávacích potřebách žáků, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě školského poradenského zařízení

d) V 6. – 9. ročníku jsou předepsány dvě kontrolní písemné práce z matematiky za pololetí, v českém jazyce jsou předepsány dva kontrolní diktáty a jeden jazykový rozbor za pololetí.

e) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky – současně se sdělováním známek žákům.

f) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem (týden až 14 dní). Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.

g) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,…). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.

h) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.

i) Případy zhoršení žáků v klasifikaci o 2 stupně a více a nevhodné chování žáků se projednají v pedagogické radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu. V závažných případech je svolána mimořádná pedagogická rada.

j) Na konci klasifikačního období v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do systému Bakaláři a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu, apod.

k) Zákonný zástupce žáka je informován průběžně o prospěchu a chování žáka vhodným způsobem, zejména:
- třídním učitelem a učiteli jednotlivých vyučovacích předmětů na třídních schůzkách
- třídním učitelem nebo učitelem příslušného předmětu, jestliže o to zástupci žáka požádají
- třídním učitelem nebo ředitelem v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, a to bezprostředně a prokazatelným způsobem.
Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo při osobních schůzkách, na něž jsou rodiče písemně zváni. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.

l) Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat – tzv. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 15. 9. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání také rodičům.

m) Domácí úkoly jsou součástí vzdělávání a výchovy žáků, rozvíjejí u žáků klíčové kompetence v souladu s platným ŠVP Spektrální Karlovka. Cílem domácích úkolů je procvičit učivo, rozvíjet u žáků smysl pro povinnost, schopnost samostatně se učit, rozvíjet schopnost organizace času. Domácí úkoly mohou být v rámci třídy rozdílné (např. nadaní žáci, žáci se SVP) Jejich zadávání a hodnocení je v kompetenci jednotlivých vyučujících při dodržení všech pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy žáků včetně výchovných opatření.

n) Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:
- neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden
- žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací
- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí
- učitelé klasifikují jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné
- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva
- prověřování znalostí učitelé provádějí až po dostatečném procvičení učiva
- vytvářejí vhodné klima
- berou ohled na delší absenci žáka
- žáky neironizují, nezesměšňují, respektují osobnost žáka
- informace důvěrného osobního rázu neprobírají před třídou, ale individuálně

o) Třídní učitel a školní speciální pedagog jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením školského poradenského zařízení, které má vztah ke způsobu hodnocení a klasifikaci žáka či ke způsobu získávání podkladů a také se zdravotními a rodinnými problémy žáka.

 

Čl. 15
Klasifikace chování


a. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
b.
1 – velmi dobré
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé

c. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, případně i s dalšími učiteli, a schvaluje ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel chování (školní řád) během klasifikačního období. Celková klasifikace chování v jednom klasifikačním období nemá vliv na celkovou klasifikaci chování v dalším klasifikačním období.

d. Udělení 2., 3. stupně z chování se zdůvodní v katalogovém listě.

e. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu školy, zásady a pravidla soužití a morálky. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek ve vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.

Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními školního řádu, se zásadami morálky a pravidly soužití. Žák se dopustí závažnějšího přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu školy, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 3 (neuspokojivé)
Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu školy nebo se dopouští závažnějších přestupků proti zásadám morálky a pravidlům soužití nebo se dopouští poklesků v mravném chování. Chování žáka ve škole i mimo školu je v rozporu s pravidly slušného chování, zásadami morálky a pravidly soužití. Dopustí se takových závažných provinění nebo přestupků proti školnímu řádu, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob.

 

Čl. 16
Výchovná opatření

a. Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.

Pochvalu uděluje žákům třídní učitel nebo ředitel školy. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

b. Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Proviní-li se žák proti školnímu řádu nebo jiným způsobem, mohou mu být uložena některá z těchto kázeňských opatření:
- Napomenutí třídního učitele – uděluje třídní učitel před kolektivem třídy, zapíše se do dokumentace žáka a žákovské knížky, (uděluje se za nevhodné chování při vyučování, o přestávkách a na akcích pořádaných školou, za nerespektování pokynů vyučujícího,..)
- Důtka třídního učitele – uděluje třídní učitel před kolektivem třídy, zapíše se do dokumentace žáka a žákovské knížky (za opakované nevhodné chování, kdy žák po předchozím napomenutí nezlepšil své chování, za závažné porušení školního řádu – jednorázové)
- Důtka ředitele školy – uděluje ředitel školy na návrh třídního učitele (za soustavné a opakované nevhodné chování i přes udělení předchozích výchovných opatření, za závažné porušení školního řádu), zapíše se do dokumentace žáka a zákonný zástupce žáka je informován prokazatelným způsobem (dopis poštou), nezapisuje se na vysvědčení

c. Snížená známka z chování – viz hodnocení žáků

d. Třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka (nejpozději následující den po schválení pedagogickou radou). Opatření se zaznamenává do dokumentace žáka, nezaznamenává se na vysvědčení.

e. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.

f. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. Dopustí-li se žák takového jednání, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

 

Čl. 17
Klasifikace a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

a. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení.

b. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ.

c. U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru jeho speciálních vzdělávacích potřeb. Vyučující respektují doporučení školského poradenského zařízení a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.

d. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu Spektrální Karlovka, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení jeho píle a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

e. pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá SVP negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude takový žák vystavován úkolům, v nichž vzhledem k jeho speciálním vzdělávacím potřebám nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.

f. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.

g. Ředitel školy může povolit, na základě doporučení školského poradenského zařízení a informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka, aby pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami byl vypracován individuální vzdělávací plán, který se může lišit od výuky v daném postupném ročníku, přitom však bude poskytovat žákovi v příslušných předmětech ucelené a žákem zvládnutelné základy. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím(i) a zákonnými zástupci žáka. IVP jsou vypracovávány speciální pedagožkou ve spolupráci s třídním učitelem, vyučujícími žáka, PPP (nebo SPC) a zákonnými zástupci žáka.

h. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se projednávají se zákonnými zástupci žáka a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka, a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.

 

 

 

 

 

V Novém Bydžově, 1.9.2018

 

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou péči žákům, rodičům i pedagogům naší školy.

ŠPP tvoří tým odborníků:

 • výchovný poradce, školní speciální pedagog a logoped: Mgr. Radka Mišíková
 • kariérový poradce: Mgr. Soňa Špičáková
 • prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Soňa Špičáková

 

 

 

Co nabízíme ?

Speciálně pedagogickou diagnostiku :

 • žákům s individuálními vzdělávacími potřebami, s vývojovou poruchou učení,
 • neprospívajícím i nadaným žákům
 • vyhledávání logopedických vad
 • diagnostiku předškoláka

 

Konzultační a poradenskou činnost rodičům, žákům a pedagogům v oblasti :

 • zdravého psychického vývoje dítěte
 • výukových a výchovných problémů žáků
 • při výběru studijního a profesního zaměření
 • konzultace rodičům, kteří uvažují o odkladu školní docházky svého dítěte
 • drogové záležitosti a trestné činnosti žáků
 • pomoc při řešení náročných životních situací, ve kterých se žák ocitne ve škole nebo doma
 • pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu

 

Terapeutickou činnost - ambulantní nácviky :

 • náprava SVPU (dyslexie,dysgrafie, dysortografie)
 • grafomotorické nácviky
 • logopedické nácviky

 

Konzultační hodiny pro rodiče : po telefonické domluvě

Tel. č. 495490330 nebo 605 530 950– školní speciální pedagog Mgr. Radka Mišíková

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Kariérové poradenství: (pomoc při výběru střední školy a volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče)

Mgr. Soňa Špičáková

Konzultačníhodiny: každou středu od 13:30 do 15:00.

Kariérového poradce lze kontaktovat i přes aplikaci Komens programu Bakaláři.

 

Zde je několik možností, kde získat informace o středních školách a učilištích:


1) Internet (např. www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz)
2) Brožury (např. Atlas školství – v průběhu měsíce října zdarma obdržíte)
3) Webové stránky škol (pozor na aktuálnost informací, mnohé školy aktualizují informace o otevíraných oborech, počtech přijímaných studentů na přelomu října/listopadu)
4) Dny otevřených dveří (většina škol má datum dne otevřených dveří uveden na webu)
5) Setkání zástupců škol, žáků a rodičů na naší škole (termín bude uveřejněn na konci října)

 

INFORMACE PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

Kdo může požádat o poskytnutí poradenské služby?

O poskytnutí poradenské služby v pedagogicko-psychologické poradně může požádat zletilý klient (tj. osoba starší 18 let), v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce, škola nebo školské zařízení.

Jak se objednat?

Žádost o poskytnutí poradenské služby lze podat osobně, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím listovní pošty. Žádosti zpravidla přijímá a zpracovává sociální pracovnice.

* Osobně

Osobně lze podat žádost na adrese pracoviště Hradec Králové, tj.

Na Okrouhlíku 1371, 500 02 Hradec Králové

7. patro - RECEPCE, příp. kancelář sociálních pracovnic (dveře č. 716),

a to vždy v pracovní dny v době od 8.00 – 15.30 hodin.

* Telefonicky

Telefonicky lze podat žádost na telefonním čísle +420 495 265 423

* E-mailem nebo listovní poštou

E-mailem nebo listovní poštou lze podat žádost prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí poradenské služby, který žadatel po vyplnění podepíše a odešle na adresu pracoviště.Tento formulář je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení na webových stránkách PPP. e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. adresa pro doručení poštou: PPP KHK, Na Okrouhlíku 1371, 500 02 Hradec Králové

 

Důležitá upozornění

* V případě, že důvod žádosti o poskytnutí poradenské služby souvisí se školní problematikou, prosíme žadatele, aby ve škole zajistil vyplnění příslušného školního dotazník - není to však podmínkou vyšetření.

* Pokud poskytnutí poradenské služby navrhne a doporučí klientovi, v případě nezletilého klienta jeho zákonnému zástupci, škola, registrujeme žádost na základě školou vyplněného a zaslaného školního dotazníku. Klient, v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce, je s obsahem vyplněného dotazníku seznámen, a připojuje k němu svůj podpis.

* Vyřízení žádosti o poskytnutí poradenské služby proběhne zpravidla do tří měsíců od jejího podání. V případě, že tomuto termínu nelze z vážných provozních důvodů dostát, kontaktují odborní pracovníci poradny telefonicky žadatele a domluví s ním nejbližší možný termín.

logoporadna

 

V souladu s koncepcí školy se Karlovka věnuje rovněž environmentální a ekologické výchově.

Zaměřili jsme se na chov terarijních zvířat, akvarijních ryb a drápkatých opiček. Na chodbě v 1. poschodí jsme zabudovali terária a akvária do zdi. 4 terária, 3 akvária, 2 velkoprostorová terária a 7 prosklených vitrín se vzorky nerostů a hornin. V současné době tyto terária a akvária využíváme jako stálou přírodovědnou výstavu preparovaných mořských živočichů. Jsou tu k vidění krabi, langusty, koráli, houby, škeble, mušle, mořské ryby a dokonce i žraloci.

 

20160830 122550

V přízemí školy jsme vybudovali Přírodovědné centrum, kde se nacházejí 4 velkoprostorová terária a 11 klasických nádrží. Celé zařízení je vyzdobeno umělými tropickými rostlinami a ve středu místnosti malým jezírkem se zlatými karasy.
Návštěvníky potěší jistě i venkovní jezírko, které je součástí školního alpina. Je možné pozorovat karasy zlaté a obecné, perlíny a koi kapry.


Centrum slouží nejen žákům přírodovědného kroužku, ale i ostatním návštěvníkům, kteří se zajímají o zvířata. Častými návštěvníky jsou také děti z místních mateřských školek. Přijďte se podívat, se zajímavým povídáním se vám bude věnovat dlouholetý ošetřovatel Mgr. Jaromír Kubelka. Vstupné je dobrovolné, nebo může přinést něco málo z ovoce, zeleniny nebo oříšků.

 20160830 122909

 

 Kosman bělovousý 22

 

Z historie
Vše začalo v roce 1998. Hlavním iniciátorem a posléze realizátorem malé ZOO na škole byl ředitel školy Mgr. Josef Verfl. Společně s dalším nadšencem pro zvířátka, učitelem Mgr. Jaromírem Kubelkou, umístili několik terárií a akvárií v chodbě 1. patra, pak se uvolnila bývalá botárna v přízemí, kde vznikly velkokapacitní voliéry a několik menších terárií. Prvními chovanci byly akvarijní rybičky, agamy vousaté, užovky červené a ještěrky. Chovali jsme téměř 40 druhů zvířat.


Největším úspěchem byl odchov 16 mláďat kosmanů bělovousých zásluhou samečka Lakyho a 1 mláděte tamarína bělohubého. Můžeme se pochlubit i dalšími odchovanými druhy zvířat jako je: agama kočinčinská, felsuma madagaskarská, vakoveverka létavá, osmák degu, veleštír obrovský a kančík zelenooký.

 

 41I1066

 

 20160830 122805

Přijďte, jste vítáni!

 

 

Historie základní školy Karla IV. sahá až do roku 1858, kdy byla založena Obecná škola dívčí. V roce 1874 byla založena Měšťanská dívčí škola a roku 1875 se stala obecná škola dívčí školou veřejnou. Základní škola Karla IV. vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Spektrální Karlovka, který žákům nabízí širokou škálu nadstandardních aktivit. Cílem našeho spektrálního programu je připravit všem dětem pestrou škálu činností potřebných pro smysluplný, zdravý a pohodový vývoj.

 

Rok 2005 - titul EKOŠKOLA roku 2005.
Rok 2008 - titul mezinárodní EKOŠKOLA udělený mezinárodní ekologickou organizací Fee.
Rok 2010 - druhé obhájení titulu
Rok 2012 – třetí obhájení titulu
Rok 2016 – obhájení čtvrtého titulu

Zaměření školy má podobu těchto vzdělávacích priorit:

a) od školního roku 2016/2017 otevíráme třídy s rozšířenou výukou volitelných předmětů Matematika, Tělesná výchova, Přírodovědná praktika

b) Cizí jazyky
Anglický jazyk - 1. – 2. ročník 1 hod týdně, 3. – 9. ročník 3 hod týdně
Německý jazyk, Ruský jazyk – 7. – 9. ročník, 2 hod týdně

c) Informační a komunikační technologie (Ikt)
5. – 9.ročník – povinný předmět 1 hod týdně
Tablety – dvě odborné učebny s tablety pro zpracování dat z interaktivních přírodovědných experimentů, rozvoj badatelské činnosti žáků (Systém PASCO v hodinách Př, Fy, Ch)
Wi-Fi zasíťování ve všech odborných učebnách
Informační centrum –počítače, výukové programy, žákovská knihovna

d) Ekologická výchova
Přírodovědné centrum – nadstandardní vybavení školy, zaměřeno na chov primátů, terarijních zvířat, ryb a bezobratlých živočichů, slouží k výuce přírodopisu i k mimoškolní činnosti
Alpinum – umístěno na školním dvoře, osázené flórou různých států světa, plní naučnou i estetikou funkci, otevřeno i pro veřejnost
Malá naučná stezka „Z Bydžova na Sněžku“ - v roce 2013 z grantu MŽP, výškově řazené typické rostlinstvo na pomyslné stezce z Nového Bydžova na Sněžku
Naučná stezka Les Chlum a okolí (otevřena 1.9.2005)
Škola uplatňuje ve výuce dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání
Spolupráce s centrem ekologické výchovy SEVER
Celoškolní aktivity (třídění odpadu, projekt Ekologické jaro, ekohlídky, celoroční sběr papíru a PET lahví), soutěžní sběry papíru a kaštanů na podporu Přírodovědného centra školy
Přírodovědný kroužek 1.stupně

e) Sport
Judo - sportovní třídy (vždy od 6.ročníku) jsou součástí oddílu SKP Judo Nový Bydžov, který při oddílu zřizuje Český svaz juda. Oddíl SKP Judo Nový Bydžov byl vybrán mezi 17 sportovních tříd juda v České republice.
Od roku 1998 pravidelné pořádání Mezinárodní velké ceny Nového Bydžova O pohár Josefa Verfla

Pohybové a sportovní aktivity (2.stupeň) – nepovinný předmět 1 hod týdně

Gymnastika (1.stupeň) – nepovinný předmět 1 hod týdně


Zájmové kroužky (ve spolupráci s DDM Nový Bydžov):
Pěvecký sbor Karlováček
Přírodovědný kroužek
Keramika pro 1. a 2.stupeň
Filmové a digitální techniky
Sportovní aktivity (florbal, volejbal, vybíjená)
Taneční kroužky

Odborné učebny
Počítačová učebna – 15 počítačů, server, dataprojektor
Učebna Fyziky a Chemie – žákovské stolky s rozvodem elektřiny
Učebna Biologie – tablety, projekční mikroskop, velká sbírka hmyzu
Učebna výtvarné výchovy – malířské stojany, keramická pec, 4 hrnčířské kruhy, kurzy keramiky pro veřejnost
Učebna praktických činností – plně vybavená kuchyňka
Informační centrum – studovna, počítače, knihovna
Všechny třídy školy jsou od roku 2013 vybaveny interaktivními tabulemi a datovými projektory.

Kulturní a sportovní akce (organizované společně se SRPŠ)
Společenský ples
Karlova jízda (cykloturistická akce)
Velká prodejní výstava
Adventní výstava
Den otevřených dveří
Vánoční koncert

Školní jídelna
součást školy, kapacita 1000 jídel
stravování žáků základních škol Karla IV. a V.Kl.Klicpery, ostatních strávníků z místních firem, široké veřejnosti a důchodců

Školní družina
tři oddělení školní družiny pro žáky 1.-3.tříd

Školní klub
určen pro žáky 4. – 9.tříd
bohatá zájmová činnost, soutěže, LED Tv s interaktivní konzolí X–Box pro sportovní a pohybové hry dětí, PC hry, stolní tenis, soustředění tanečních kroužků

Školní poradenské pracoviště
1.9.2005 - zapojení do systémového projektu VIP – KARIÉRA III ve spolupráci s NÚV Praha (financováno z Evropských sociálních fondů), od roku 2014 Program na podporu školních psychologů a speciálních pedagogů ve školách a školských poradenských zařízeních
Školní speciální pedagog – péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, konzultační hodiny pro rodiče, integrace žáků
Dyslektické asistentky (certifikát o splnění rozšiřujícího studia v oblasti nápravy poruch učení)

Logopedie: 1 logopedka se státní závěrečnou zkouškou z logopedie (členka Asociace logopedů ve školství), 1 logopedka se závěrečnou zkouškou z logopedie (2-leté rozšiřující studium)
Výchovný a kariérový poradce
Metodik prevence sociálně patologických jevů

Ekoplacka

Akce školy

so 10 srp, 2019 09:00 - 18:00
Zahrada Josefa Verfla
ne 11 srp, 2019 09:00 - 18:00
Zahrada Josefa Verfla
po 02 zář, 2019 07:50 -
Zahájení školního roku

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

vos-sos  tereza

gymnazium-novy-bydzov  sstr  eo servis

novy-bydzov

knihovna

ap-tour

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www

 logo ms mt 2 cele