rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Virtuální prohlídka

 

zskarlovkanb

pátek, 15 březen 2019 06:20

Strategický plán rozvoje školy

Úvod

Tento materiál byl vytvořen ředitelem školy a na jeho tvorbě se účastnili všichni zapojení aktéři z prostředí školy. Materiál slouží jako dlouhodobý plán činností zaměřených na rozvoj školy. Jako podklady k jeho tvorbě posloužila kompletní analýza stavu školy od společnosti SCIO „Mapa školy“ ze školního roku 2019/2020 a interní SWOT analýza vytvořená ředitelem školy v roce 2020, a vize školy z roku 2020, do které byli zapojeni všichni zaměstnanci školy. Materiál si klade za cíl vytvořit dokument, který pomůže s nastavením směru, kterým se škola bude v následujících letech ubírat a bude nápomocný pro efektivní rozvoj školy ve městě Nový Bydžov.

Plán se zaměřuje na dlouhodobé období pěti let a bude průběžně upravován v závislosti na plnění akčních plánů se zaměřením plánování na období jednoho školního roku.

Plán vznikl v roce 2020 a volně navazuje na vizi rozvoje školy vytvořenou ve školním roce 2019/2020.

 

Stručná charakteristika školy

Historie základní školy Karla IV. sahá až do roku 1858, kdy byla založena Obecná škola dívčí.
V roce 1874 byla založena Měšťanská dívčí škola a roku 1875 se stala obecná škola dívčí školou veřejnou. Základní škola Karla IV. vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Spektrální Karlovka, který žákům nabízí širokou škálu nadstandardních aktivit. Cílem našeho spektrálního programu je připravit všem dětem pestrou škálu činností potřebných pro smysluplný, zdravý a pohodový vývoj. Škola klade velký důraz na výchovu v oblasti zdravého pohybu a ekologické výchovy.

Identifikační údaje

Název a adresa školy:

Základní škola, Nový Bydžov, ul. Karla IV. 209, okr. Hradec Králové ID datové schránky: 3sdw5a

Právní forma:

Příspěvková organizace

IČO, DIČ:

626 90 957   CZ062690957

IZO:

062 690 957

Identifikátor školy:

600088596

Ředitel:

Mgr. Jan Bohdanecký tel. 495 491 616
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,www.karlovka.cz,
datová schránka: kztmqbs

Zástupce ředitele

Mgr. Petra Klapková Dymešová Ph.D.

Zástupce pro školní jídelnu:

Květa Svobodová

Zástupce pro ekonomickou činnost:

Jana Králíčková

Hospodářka:

Hana Pokorná

Zřizovatel

Název zřizovatele:

Město Nový Bydžov

Adresa zřizovatele:

Město Nový Bydžov
Masarykovo náměstí 1
504 01 Nový Bydžov

Kontakt:

Tel.: 495 703 911   fax 495493446

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: 2umb8hk

Součásti školy

Součásti školy

kapacita

Základní škola

580

Školní družina

114

Školní klub

84

Školní jídelna

1000

 

Základní údaje o součástech školy

Součást školy

počet tříd/ oddělení

počet žáků

počet žáků na třídu/oddělení

počet žáků na pedagoga

I. stupeň ZŠ

12

240

20

20

II. stupeň ZŠ

12

248

22,5

13,8

Školní družina

4

120

30

30

Školní klub

1

50

30

30

Školní jídelna

1

   

 

Učebny

26

Prostory pro volnočasové aktivity (ŠD,ŠK)

5

Odborné pracovny

7

Knihovna a informační centrum

1

Školní poradenské pracoviště

1

Odpočinkový areál

školní dvůr s hřištěm, altánem a herními prvky

Zahrada

formou male školní naučné stezky “Z Bydžova na Sněžku” + alpinum s jezírkem a dřevinami

Hřiště

2 - malé na odbíjenou (školní dvůr) + větší víceúčelové za prodejnou LIDL, využití Sportringu, městské haly a zimního stadionu

Sportovní zařízení

1 – malá tělocvična v nové budově

Dílna a pozemky

dílny v objektu DDM
pozemek v jižní části školy, malá naučná stezka

Žákovský nábytek

22 kmenových učeben vybaveno stavitelným nábytkem, 23 tříd + 3 odborné učebny vybaveny interaktivními tabulemi Smart Board, vícepásmové připojení k internetu pro učitele i žáky

Odborné učebny

všechny na velmi dobré úrovni, připojení k internetu + WiFi, interaktivní tabule

Vybavení učebními pomůckami

dobré, letos dokoupení přírodovědných stavebnic PASCO, doplněné o nové měřící moduly

Vybavení sportovním nářadím

pro všechny sporty dle ŠVP

Vybavení žáků učebnicemi

pro všechny žáky školou zapůjčeny učebnice, pracovní sešity především na výuku jazyků si hradí žáci

Vybavení kabinetů, laboratoří, učeben

velmi dobré

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou

Počítačová učebna – 27 počítačů

26 noteboků pro učitele,

20 žákovských tabletů

20 tabletů pro učitele s interaktivním softwarem

26 ks interaktivních tabulí Smart Board

26 ks počítačů ve třídách

 

Analýza organizace

Přehled pracovníků školy

Počet pracovníků celkem

67

Počet učitelů

32

Počet vychovatelů ŠD

4

Počet vychovatelů ŠK

1

Počet správních zaměstnanců ZŠ

7

Počet zaměstnanců ŠJ

11

Počet asistentů pedagoga

11

 

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků

Učitelé I. stupně odborná kvalifikace

100 %

Učitelé I. stupně aprobovanost ve výuce

100 %

Učitelé II. stupně odborná kvalifikace

100%

Učitelé II. stupně aprobovanost ve výuce

100 %

Vychovatelky ŠD odborná kvalifikace

100%

Vychovatelky ŠD aprobovanost ve výuce

100 %

Vychovatelky ŠK odborná kvalifikace

100 %

Vychovatelky ŠK aprobovanost ve výuce

100 %

 

Věková skladba pedagogických pracovníků

do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

55 let – důch.

důchod. věku

celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

3

3

1

16

1

6

1

0

1

0

7

25

 

Ekonomické podmínky

Právní forma

Základní škola Nový Bydžov je zřizována městem Nový Bydžov a jako příspěvková organizace je samostatným právním subjektem zapsaným v rejstříku škol.

 

Ekonomické podmínky pro rok 2018

viz výroční zpráva

http://www.karlovka.cz/index.php/dokumenty-a-formulare/category/13-vyrocni-zpravy

(dostupné online 09. 04. 2020)

 

Organizační struktura školy

viz příloha č. 1

 

Analýza zdrojů na ZŠ Nový Bydžov

SWOT dle „Mapy školy“

Silné stránky

Slabé stránky

 • Školní jídelna
 • Vztahy mezi žáky
 • Hodnocení výuky z pohledu žáků
 • Spokojenost rodičů s fungováním školy

 

 • Toalety a umývárny
 • Výuka informatiky
 • Menší spokojenost provozních zaměstnanců

Příležitosti

Ohrožení

 • Spolupráce s rodiči na rozvoji školy
 • Spolupráce s pedagogy, kteří mají zájem se podílet na fungování školy
 • Zlepšení stavu toalet a umýváren
 • Menší spokojenost s některých provozních zaměstnanců s chování žáků
 • Rozdílné chápání důležitosti cílů školy mezi rodiči a učiteli – rodiče vyžadují více přípravu na přijímací zkoušky a získání maxima znalostí a dovedností
 

 

Swot analýza vzešlá z „Mapy školy“ má z hlediska počtu respondentů větší validitu. Celkově bylo zpracováno 857 dotazníků.

Škola a její zaměstnanci

Podpora vlastní iniciativy učitelů, kteří se chtějí podílet na chodu školy. Zavedení participačního systému řízení školy, zvětšení míry práce v jednotlivých předmětových komisích. Větší míra prostoru pro vlastní iniciativu učitelů, podpora vlastních záměrů učitelů za strany vedení.

Škola a žáci

Při výuce informatiky je nutné zlepšení současného stavu počtu pracovních stanic pro žáky, zavedení nových metod a forem výuky a v neposlední řadě nákup moderních pomůcek pro zatraktivnění výuky tak, aby výuka byla pro žáky zajímavá.

Škola a rodiče

Příležitostí pro školu je větší zapojení rodičů do dění na škole tak, aby se rodiče na vzdělávání stali rovnými partnery a měli chuť se zapojit do dění na škole.

Škola a její materiální podmínky

Dle tabulky se škola bude zaměřovat na zlepšení stavu toalet, především na jejich čistotu (kontrola práce uklízeček a průběžná rekonstrukce v závislosti na stavu financí).

 

SWOT vlastní školní šetření zaměstnanci

Silné stránky

Slabé stránky

 • Kvalitní pedagogický sbor (vzájemná pomoc, angažovanost)
 • Školní jídelna
 • Přírodovědné centrum
 • Ekoškola
 • Vybavení
 • Mimoškolní aktivity
 • Podpora dalšího vzdělávání

 

 

 • Toalety a umývárny (čistota školy)
 • Chybějící velká tělocvična
 • Kvalita školní stravy
 • Vnitřní dispozice školy
 • Malá podpora žáků talentovaných a nadaných
 • Využití ICT učebny

Příležitosti

Ohrožení

 • Spolupráce s rodiči na rozvoji školy
 • Spolupráce s ostatními školami v Novém Bydžově
 • Další vzdělání pedagogů
 • Větší prezentace našich dovedností na veřejnosti
 • Rodiče (neadekvátní reakce, malý respekt k učitelské profesi)
 • Nedostatek kvalitních pedagogů na trhu práce
 • Větší počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • PPP a její fungování
 • Nízký počet žáků
 

 

Tato SWOT analýza vznikla jako potřeba zjištění současné situace z pohledu zaměstnanců na základní škole po změně vedení. Ukazuje tak současné vnitřní potřeby školy.

Částečně reflektuje slabé stránky z Mapy školy, jejichž řešení je uvedenou předchozí tabulky. Nabízí zde prostor pro větší míru podpory talentovaných žáků a práce s nimi (vytvoření kroužků pro tyto žáky, cílená práce s nimi).

 

Škola a její zaměstnanci

V příležitostech se nachází velký prostor pro podporu dalšího vzdělávání pedagogů, především se zaměřením na moderní formy výuky, potřeby školy a osobní preference pedagogických a nepedagogických pracovníků. Zejména pak zapojení školy do cíleného a dlouhodobého vzdělávání.

Kvalita školní stravy je dána nutností dodržování spotřebního koše. Úroveň stravy lze zlepšit vyváženějším sestavením jídelníčku a využití dobrých příkladů praxe a sdílení zkušeností mezi vedoucími školních jídelen, případným dalším vzděláváním zaměstnanců školní jídelny.

 

Škola a žáci

Z tabulky vyplývá zájem o větší míru podpory talentovaných žáků a práce s nimi (vytvoření kroužků pro tyto žáky, cílená práce s nimi).

Je zde velký prostor pro vzájemné vzdělávací projekty se sousední ZŠ V.K. Klicpery, GNB a  ostatních škol v oblasti Nového Bydžova, tak aby se vytvářelo zdravé klima spolupracujících škol namísto nevraživého konkurenčního klima.

 

Škola a rodiče

Jako hlavní ohrožení zaměstnanci vnímají neadekvátní reakce rodičů. Jako východisko se zde nabízí stanovení jasného postupu v případě řešení problému, komunikace rodič – učitel, proškolení v jednání s rodiči, určení a dodržování jasného komunikačního kanálu mezi školou a rodiči. Odfiltrování stížností na vedení školy.

Prezentace dovedností našich žáků by měla jít ruku v ruce s uchopením spolupráce s rodiči a  širokou veřejností.

 

Škola a její materiální podmínky

Vnitřní dispozice školy je daná stářím a okolní zástavbou školy, která určuje velmi malé možnosti budoucích úprav. Tuto stránku lze v budoucnu eliminovat přestavbou skladů na školním dvoře, nebo přestavbou půdních prostor. Bohužel i v budoucnu bude mít škola problém s prostorem pro výuku tělesné výchovy. Jako možnost se zde nabízí využití venkovních cvičebních prostor mimo areál školy a vytvoření přesného rozpisu pro využití malé tělocvičny.

Pro využití ICT učebny se nabízí stanovení rozpisu učebny tak, aby výuka směřovala ve vyšších ročnících do odpoledních hodin, případné vytvoření nové mobilní učebny s využitím tabletů.

 

Vize školy

Kvalitní silná škola inspirativního přístupu k žákům a učitelů, škola vytvářející příležitosti pro jejich rozvoj. Učitel by měl k žákům přistupovat individuálně a podporovat žáky v oblastech, ve kterých jsou silní a které je baví. Škola, kde výuka skutečně žáky zaujme a vypěstuje v nich co nejvíce pozitivního přístupu ke vzdělávání, bude klást důraz na slušné chování a ohleduplnost k naší Zemi. Moderní škola, partnerská s přátelskou atmosférou, do které žáci chodí rádi. Škola, která žáky připraví na budoucí život.

 

Mise školy

Jsme organizací poskytující bezpečný prostor pro vzdělávání žáků. Našim cílem je komplexní vybavení žáků vědomostmi, dovednostmi a kompetencemi, které je připraví na další etapy v jejich životě.

Velký důraz klademe na šest hlavních vzdělávacích priorit

 • Poskytování kvalitního vzdělání a zaměření na „ aktivní dovednosti žáků“.
 • Rozvoj komunikačních dovedností žáků v mateřském a cizím jazyce.
 • Podpora dovedností a vědomostí žáků širokou nabídkou volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů.
 • Podpora ekologické výchovy a zdravého pohybu.
 • Rozvoj dovedností žáků v oblasti informační a komunikační techniky.
 • Budování celkového pozitivního klimatu školy.

Strategické cíle

Strategické cíle byly rozděleny do jednotlivých oblastí. U každého strategického cíle byla provedena SMART charakteristika (specifičnost, měřitelnost, akceptovatelnost, relevantnost).

Škola a její zaměstnanci

 • Udržení kvalitního pedagogického sboru a jeho kvalifikovanosti
 • Vytváření pozitivní pracovního klimatu
 • Podpora dalšího vzdělávání, individuální plán rozvoje učitele
 • Rozvoj v oblasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými a talentovanými
 • Nastavení kvalitní komunikace pedagog x rodič
 • Zlepšení vztahu mezi žáky a provozními zaměstnanci

Škola a žáci

 • Pracovat na přátelském vztahu mezi žáky
 • Podpořit výuku ICT moderními metodami a zatraktivnit ji
 • Udržet spokojenost žáků s výukou
 • Pokračovat a podporovat ekologické zaměření školy - Ekoškola
 • Nastavit větší podporu v rozvoji žáků talentovaných a nadaných
 • Zlepšit kvalitu jídla ve školní jídelně

Škola a rodiče

 • Udržet spokojenost rodičů s fungováním školy
 • Zapojit rodiče do rozvoje školy
 • Najít vzájemný soulad mezi cíli vzdělávání škola x rodič
 • Zlepšit prezentaci dovedností školy

Škola a její materiální podmínky

 • Vytvořit prostor pro polytechnickou výuku
 • Zlepšit stav toalet a umýváren
 • Podporovat přírodovědné centrum
 • Zajistit moderní ICT vybavení
 • Zbudovat nové odborné učebny

 

Strategie pro dosažení cíle

Škola a její zaměstnanci

Udržení kvalitního pedagogického sboru a jeho kvalifikovanosti

Strategie pro dosažení cíle

 • Podpora v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Výběr kvalitních uchazečů o práci
 • Motivace pro osobní rozvoj
 • Vytváření pozitivního pracovního klima
 • Pravidelná reflexe práce učitelů

Vytváření pozitivní pracovního klimatu

Strategie pro dosažení cíle

 • Neformální setkávání pedagogů
 • Zapojení pracovníků na směřování školy
 • Řízení školy na demokratickém principu
 • Jasně stanovená pravidla a podmínky
 • Budování vzájemné důvěry
 • Zlepšení podmínek pro práci pedagogů

Podpora dalšího vzdělávání, individuální plán rozvoje učitele

Strategie pro dosažení cíle

 • Umožnění dlouhodobých studijních programů v rámci DVPP
 • Motivace učitelů v dalším vzdělávání
 • Poskytovat DVPP v souladu s potřebami školy
 • Vzájemné předávání informací z DVPP mezi učiteli

Rozvoj v oblasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými a talentovanými

Strategie pro dosažení cíle

 • Předávání zkušeností mezi školním poradenským pracovištěm a učiteli
 • DVPP v oblasti poskytování podpory těmto žákům
 • Podchycení nadaných žáků a vytvoření volnočasové aktivity pro žáky nadané

Nastavení kvalitní komunikace pedagog x rodič

Strategie pro dosažení cíle

 • Vytvořit jasná pravidla a jednu platformu pro komunikaci
 • Přesunout agresivní komunikaci na vedení školy
 • DVPP v oblasti asertivního jednání
 • Pravidelná informovanost rodičů o dění na škole

Zlepšení vztahu mezi žáky a provozními zaměstnanci

Strategie pro dosažení cíle

 • Dodržování zásad slušného chování v komunikaci se všemi zaměstnanci

 

 

Škola a žáci

Pracovat na přátelském vztahu mezi žáky

Strategie pro dosažení cíle

 • Cílená práce s třídním kolektivem
 • Plánované zařazování mimoškolních aktivit
 • Vytváření bezpečného prostředí pro žáky
 • Eliminace a prevence sociálně – patologických jevů

Podpora výuku ICT moderními metodami

Strategie pro dosažení cíle

 • DVPP v oblasti ICT
 • Nákup moderních vyučovacích pomůcek
 • Zajištění žákovských stanic pro všechny žáky
 • Zapojení ICT do ostatních předmětů

Udržet spokojenost žáků s výukou

Strategie pro dosažení cíle

 • Využívat formy výuky, které žáky zaujmou
 • Dbát na aktivní dovednosti žáků
 • Hodnotit individuální zlepšování žáků
 • Pravidelně získávat zpětnou vazbu

Pokračovat a podporovat ekologické zaměření školy - Ekoškola

Strategie pro dosažení cíle

 • Podpora práce s ekotýmem I. a II. stupeň
 • Rozvoj přírodovědného centra
 • Rekonstrukce a modernizace naučné stezky Chlum
 • Pravidelné projekty se zaměřením na ekovýchovu

Zlepšit kvalitu jídla ve školní jídelně

Strategie pro dosažení cíle

 • Úprava skladby jídelníčku
 • Sdílení příkladů dobré praxe
 • DVPP v oblasti gastronomie

 

Škola a rodiče

Udržet spokojenost rodičů s fungováním školy

Strategie pro dosažení cíle

 • Pravidelná zpětná vazba od rodičů
 • Soulad rodičů s obsahem a náročností výuky
 • Otevřenost v jednání s rodiči
 • Pravidelná informovanost rodičů
 • Modernizace vnitřního školního mobiliáře

Zapojit rodiče do rozvoje školy

Strategie pro dosažení cíle

 • Větší zapojení rodičů do aktivit SRPŠ
 • Přizvat rodiče do jednání v oblasti důležitých otázek vzdělávání jejich dětí
 • Třídní a školní aktivity rodič x žák x učitel

Vzájemný soulad mezi cíli vzdělávání škola x rodič

Strategie pro dosažení cíle

 • Informovanost rodičů o obsahu vzdělávání
 • Informování o změnách obsahu výuky v čase (jiné potřeby kompetencí pro budoucí život nyní a před 20 lety)

Zlepšit prezentaci dovedností školy

Strategie pro dosažení cíle

 • Využití akcí SRPŠ k prezentaci dovedností žáků
 • Využití všech dostupných zdrojů školy k předání informací
 • Modernizace webových stránek
 • Pravidelná aktualizace údajů

 

 

Škola a její materiální podmínky

Vytvořit prostor pro polytechnickou výuku

Strategie pro dosažení cíle

 • Přestavba garáží na dvoře školy
 • Půdní vestavba s odbornými učebnami

Zlepšit stav toalet a umýváren

Strategie pro dosažení cíle

 • Průběžná kontrola a úklid toalet během dne
 • Pravidelná kontrola technického stavu toalet a oprava zjištěných závad
 • Rekonstrukce toalet
 • Zbudování učitelského WC

Podporovat přírodovědné centrum

Strategie pro dosažení cíle

 • Výběr a nákup vhodných druhů živočichů do terárií
 • Otevření přírodovědného centra veřejnosti
 • Vyhledávání sponzorů pro provoz centra
 • Pravidelný víkendový projekt pro veřejnost

Zajistit moderní ICT vybavení

Strategie pro dosažení cíle

 • Zajištění moderního vybavení
 • Vyhledávaní mimorozpočtových zdrojů pro nákup vybavení
 • Plán pravidelné obnovy ICT vybavení

Zbudovat nové odborné učebny

Strategie pro dosažení cíle

 • Vyhledávání vhodných rozvojových programů pro přestavbu
 • Půdní vestavba
 • Zřízení odborných učeben v kmenových třídách

 

Akční plán

Akční plán tvoří každoroční přílohu strategického plánu, jeho obsah se mění v závislosti na dosahování konkrétních cílů školy a jejich vyhodnocení. Akční plán pro školní rok 2020/2021 je obsažen v příloze č. 2.

 

Evaluace

Ze strategického plánu je vytvořen podrobnější akční plán na krátkodobé období (pro období školního roku), ve kterém jsou jasně dané termíny pro jeho splnění tak, aby bylo možné zjistit, zda se nám plán daří dodržovat a zda děláme, co jsme si předsevzali.

Pro evaluaci akčního plánu na naší škole jsme zvolili období školního pololetí.

Po uplynutí tohoto období dojede ke zjištění míry a kvality plnění cílů. Pokud bude cíl splněn, bude zaznamenán do evaluačního protokolu. Pokud se v daném období nepodaří cíl splnit, bude provedena analýza k zjištění příčin, proč k tomu nedošlo a stanoví se nový postup jak cíle dosáhnout a zároveň s postupem i nový termín plnění.

 

Aktualizace

Po uplynutí dvou let bude provedena úprava strategického plánu na základě výsledků zjištěných při evaluaci.

Bude sledováno, zda jsme při plnění akčního plánu dosáhli cíle – naplnili jsme prioritu. Pokud ano, bude stanoven nový cíl, nová priorita. Pokud ne, bude provedena analýza a stanovení nového akčního plánu.

V rámci aktualizace se budeme zaměřovat na to, zda nás akční plán posunul směrem k vizi v porovnání s výchozím stavem. Pokud ne, nabízí se zde prostor pro úpravu vize.

Do procesu aktualizace budou zapojeni všichni zaměstnanci školy, kteří se podíleli na realizaci strategie.

Výsledkem by mělo být vytvoření nového akčního plánu, který povede k naplnění vize školy.

 

Plán seznámení se strategií

Plán seznámení se strategií souvisí s průběžnou tvorbou strategie, na které se zaměstnanci školy podílejí. V průběhu vzniku strategie mají možnost se všichni aktivně zapojovat a případně připomínkovat dokument.

Následně bude plán předán radě školy a zřizovateli. Budou projednány podmínky a rozsah spolupráce pro jeho naplnění.

Na třídních schůzkách budou s plánem seznámeni zákonní zástupci žáků a plán bude následně umístěn na stránkách školy a v tištěné formě dostupný v kanceláři školy.

 

Závěr

Cílem této práce je vytvořit materiál, který školu nasměruje cestou, který ji bude rozvíjet a dokáže nám jasně ukázat, jaké stránky rozvíjíme dobře a na kterých je zapotřebí zapracovat. Z hlediska velkého rozsahu jednotlivých úkolů, které vedou ke splnění námi požadovaných cílů, není tato strategie dogmatem, ale živým materiálem, který bude na základě naší evaluace postupně upravován. Zároveň strategie umožní veřejnosti, pracovníkům a žákům školy vidět, co je pro nás důležité, na co klademe důraz a kam povede směr naší školy.

Pevně věřím, že tato strategie rozvoje školy bude pro následující pět let přínosem a umožní nám školu vést správnou cestou.

                                                                                                                      

   Mgr. Jan Bohdanecký

          ředitel školy

 

Přílohy

č. 1 Organizační struktura

 strategie

č. 2 Akční plán pro školní rok 2020/2021

 

Akční plán pro školní rok 2020/2021

 • Navázání spolupráce s UHK, možnost být fakultní školou UHK (Kla)
 • Kvalitní a rozmanitá nabídka DVPP (zaměstnanci školy)
 • Zpětná vazba, pravidelný osobní rozhovor vedení x učitel (vedení, učitelé)
 • Náslechy u kolegů (vzájemné hospitace) každý učitel 2 x za pololetí
 • Metodická sdružení - předmětové komise (všichni učitelé)
 • Účast žáků v soutěžích, výchovně-vzdělávacích programech: pedagogové dle aprobace (Syr, Str, Sir, Klo, Kla.)
 • Vytvoření manuálu pro učitele orientace v nastolených pravidlech (Kla)
 • Zajištění nabídky DVPP dle aktuálních potřeb s kvalitním a zajímavým obsahem (Boh)
 • Nahlédnutí na práci žáků se SVP ve třídě, sledování jejich práce v tř. kolektivu (Sou)
 • Nalezení oblasti, ve které žáci s SVP naopak vynikají/daří se jim, podpora těchto oblastí  (Sou)
 • Metodická podpora učitelů při práci s dětmi s SVP (Miš)
 • Navázání spolupráce s Krajskou sítí podpory nadání v Královéhradeckém kraji (Kla)
 • Využívání sjednocených emailových adres učitelů (Boh)
 • Využívání sdílených dokumentů (Boh)
 • Jednotný kalendář (Boh)
 • Zařazování pravidelných třídnických hodin, kdy v rámci suplované hodiny povede v dané třídě hodinu třídní učitel (Kla)
 • Výzva 72 hodin (Sir)
 • Ekokonference 1x za 2 roky (Sir)
 • V případě problematických vztahů mezi dětmi mapování kolektivu = sociometrické šetření a následné aktivity zaměřené na zlepšení vztahů (Špi)
 • Systematická dlouhodobá práce v oblasti prevence, navázání spolupráce s externími lektory (vedení, Špi)
 • ICT učebna dostupná pro jiné předměty (Val)
 • Plán pro distanční výuku - sjednocení, nové možnosti, programy (Boh, Kla)
 • Aktualizace obsahu učiva - přizpůsobení jiným předmětům, novinkám, propojení s novými technologiemi (Val)
 • Zakoupení sady tabletů pro jednu třídu na I. stupni a na II. stupni, pravidelné zapojování do výuky (Boh)
 • Nový Bydžov - historie a památky - dopolední výukový program ve městě - integrovaná výuka (Van) 
 • Lyžařský kurz pro děti mladšího školního věku (Tom)
 • Využívat sebehodnocení a hodnocení spolužák spolužáka (všichni učitelé)
 • Zajistit EVVO koordinátora i pro I. stupeň (Tob)
 • Spolupráce na vytvoření EVVO plánu na daný školní rok (Sir)
 • Ve spolupráci s rodiči a žáky rekonstrukce naučné stezky (Sir)
 • Zapojení místních spolků, spolupráce s Lesy ČR, městem Nový Bydžov (Sir)
 • Den Země (Sir)
 • Den Ekoškol - Ekoden (Sir)
 • Výzva 72 hodin (Sir)
 • Ikea výzva (Sir)
 • Tematické dny - Na Plachtě 6. r., Den zvířat 7.r., Zdravotnický den 8.r. (Sir)
 • Školní jídelna - méně cukru a soli, více zeleninových salátů či syrové zeleniny (Svo)
 • Měsíční časopis např. “Karlováček” - info o dění ve škole  (tvořený žáky pod vedením učitele) Van
 • Aktualizace ŠVP + strategie rozvoje školy - umístění na web (Boh, Kla)
 • Využití moderních aplikací pro lepší medializaci školy (Kla)
 • Správce webových stránek (Kla)
 • Realizace grantu IROP 47 školní dílny (Boh)
 • Dlouhodobý záměr na přestavbu půdních prostor, žádost o dotace (Boh)
 • Pravidelná kontrola úklidu toalet (Boh, Kla)
 • Pravidelná kontrola technického stavu toalet (Sme)
 • Výběr živočichů podle náročnosti chovu - některé druhy jako kontaktní zvířata (morče, králík, agamy)  (Kub)
 • Nabídka návštěvy Přírodovědného centra pro mateřské a základní školy - pro školy z blízkého okolí  (Kub)
 • Možnost návštěvy i jednotlivým skupinám zájemců (rodiny, chovatelé ap.)  (Kub)
 • Spolupráce s městem, se SRPŠ a s některými rodiči našich žáků (seno, ovoce, zelenina)  (Kub)
 • Drobné sponzorské dary - oslovení některých bydžovských podnikatelů  (Kub)
 • Hlavním zdrojem - chovatelské potřeby na náměstí (Bonny Pet) a Ovoce - Zelenina (Myslivcová)   (Kub)
  • Pravidelné víkendové prohlídky přírodovědného centra při prodejní výstavě Zahrada J. Verfla (Kub)
  • Pravidelné prohlídky přírodovědného centra při dnu otevřených dveří (Kub)
  • Zajištění rozpočtových příjmů na nákup IKT vybavení (Boh)
  • Spolupráce s při nákupu IKT s MAS Společná Cidlina (Boh, Kla)
  • Plán obnovy ICT (Val)
  • Udržování pořádku, pravidelná kontrola vybavení školní kuchyňky - pověřená osoba (Boh)
  • Znovuotevření školní knihovny v Infocentru, “čtenářský klub” 1x týdně, nákup knih, zřízení “knižního koutku”, kam žáci mohou přinést dětské knihy, které již nebudou číst a mohou si půjčit nové (Pro)