Informační systém školy  baka2oom  HTTPS přístup

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
čtvrtek, 27 říjen 2016 16:50

Vnitřní řád

Vnitřní řád školní jídelny
Základní škola , Nový Bydžov, Karla IV. 209

 

Vytvořen na základě těchto právních předpisů:
- zákona č. 561/ 2004Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném
- vzdělávání / školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů - vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.
- vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění pozdějších předpisů
- vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 258/2000 Sb. „o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků, pracovníků škol, školských zařízení a cizích strávníků.

Práva a povinnosti žáků
-žák je povinnen řídit se pokyny pedagogického dohledu
-žák je povinnen zdržovat se ve ŠJ pouze po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci oběda
-pokud je žák přítomen ve ŠJ je povinnen mít uhrazené stravné
-žák je povinnen použité nádobí po konzumaci oběda odnést do odkládacích okének a zanechat své místo čisté
-žák je povinnen odkládat své svršky a aktovku na místo k tomu určené / regály a věšáky v přízemí ŠJ/
-žák má právo na výdej všech chodů oběda dle jídelního lístku
-žák má právo na výběr ze dvou jídel /mimo pátek/ dle jídelního lístku, oběd č.2 lze volit pouze tři pracovní dny předem
-žák má právo oběd zkonzumovat v hygienicky nezávadném a bezpečném prostředí -žák má právo první den neplánované nepřítomnosti na vyzvednutí oběda do jídlonosiče -žák má právo odhlásit si oběd den předem do 14.00 hod.


Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka
-zákonný zástupce je povinnen uhradit strávné za své dítě předem
-zákonný zástupce je povinnen odhlásit své dítě ze stravování v případě nepřítomnosti ve škole
-zákonný zástupce je povinnen aktualizovat údaje uvedené v přihlášce ke stravování
-zákonný zástupce je povinnen vyčkat na příchod svého dítěte ze ŠJ před jídelnou
-zákonný zástupce má právo na vrácení přeplatku stravného při ukončení stravování svého dítěte
-zákonný zástupce má právo vybrat stravu pro své dítě dle jídelního lístku
-zákonný zástupce má právo na odebrání oběda do jídlonosiče pro své dítě první den neplánované nepřítomnosti


Organizace provozu stravování

Doba výdeje pokrmů
Školní jídelna je otevřena od 11.00 do 14.00 hod./ pokud není stanoveno jinak, např. o prázdninách / Výdej obědů do jídlonosičů 10.30 - 11.30 hod
Oběd cizí strávníci 11.00 - 14.00 hod /malá jídelna/
Oběd žáci, zaměstnanci ZŠ, Karla IV. 11.00-14.00 /dle vyuč. rozvrhu/
Oběd žáci, zaměstnanci ZŠ,V.K. Klicpery 11.00-14.00 /dle vyuč.rozvrhu/
Zaměstnanci ZUŠ 11.00-14.00 hod /malá jídelna/
Zaměstnanci Města Nový Bydžov 11.00-14.00 hod /malá jídelna/

Ceny stravného
Oběd žáci 7 - 10 let 26,- Kč
Oběd žáci 11- 14 let 28,- Kč
Oběd žáci 15 a více let 29,- Kč
Oběd jídlonosič 63,- Kč
Zaměstnanci ZŠ, Karla IV. 31,- Kč
Oběd cizí 66,- Kč
Oběd zaměstnanci ZŠ, V.K. Klicpery 66,- Kč
Oběd zaměstnanci ZUŠ 66,- Kč
Oběd zaměstnanci Města Nový Bydžov 66,- Kč

Způsob placení stravného
Bezhotovostní
Příkazem k úhradě z vlastního účtu na účet ŠJ číslo 217083222/0300 KS 0308, VS: číslo přidělené ŠJ u ČSOB s dnem splatnosti nejpozději kolem 20 dne v každém měsíci. Nutno platit měsíc dopředu, obědy se hradí zálohově. Převody trvají i několik dní.

V hotovosti
Na přepážce ČSOB na účet ŠJ. Ve výjimečných případech / např. přihlášení nového strávníka/ lze platit hotově i v kanceláři ŠJ a to pouze od 8.00 – 9.30 a 10.00 - 14.00 hod.
Výše složené částky není limitována, doporučujeme, aby pokryla alespoň jeden měsíc. Při placení je nutno uvádět variabilní symbol, který přidělí ŠJ. V rodině s více dětmi je nutno platit obědy pro každé dítě samostatně na jiný variabilní symbol.
Způsob vrácení záloh stravného
Přeplatek stravného lze vyplatit strávníkovi na základě vyplněné žádosti převodem na jeho účet v bance nebo hotově zákonnému zástupci žáka.
Při nezaplacení stravného v daném termínu nebude mít strávník nárok na oběd do doby zaplacení.

Přihlašování a odhlašování stravy
Osobně – v kanceláři ŠJ
Telefonicky – 06.30- 14.00 hod. 495493566 nebo 739049117
Na objednávkovém boxu v přízemí ŠJ
Internetem – do 14.00 hod- www. strava.cz , č. jídelny 0671.

Přihlásit a odhlásit stravu lze nejpozději do 14.00 hod. předešlého dne. Den předem nelze přihlásit oběd č. 2, ten je nutné objednat tři pracovní dny předem. Oběd č.2 se nevaří pokud je přihlášeno méně než padesát strávníků. Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování a to na dobu neurčitou. Jakoukoli změnu /ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dní a pod/ je strávník povinnen včas nahlásit vedoucí ŠJ. Pokud si strávník neodhlásí stravu včas, nemá nárok na náhradu. V případě nemoci, při neodhlášení oběda, má strávník nárok 1. den odebrat stravu do jídlonosiče za původní cenu. Další dny nemoci je povinnen stravu odhlásit. Pokud tak neučiní a oběd vyzvedne, bude mu počítána plná cena oběda určená věkovou kategorií žáka. Žák školy má nárok na oběd ve ŠJ za zvýhodněnou cenu v případě, že je přítomen na vyučování nebo se účastní reprezentační akce pořádané školou. /olympiády, soutěže apod./ Oběd konzumuje vždy ve ŠJ. V případě konání školního výletu / i jednodenního/ je rodič povinnen dítěti oběd odhlásit.
Zaměstnanec školy nemá nárok na oběd za zvýhodněnou cenu v případě nemoci, dovolené, účasti na školeních a školních výletech.

Školní jídelna je vybavena bezstravenkovým systémem.
Strávníci používají kreditní kartu, kterou je možno zakoupit v kanceláři ŠJ v přízemí. Výše poplatku za kartu odpovídá aktuální pořizovací ceně. Momentální cena karty je 35,- Kč.
Ztráta nebo zapomenutí kreditní karty
Pokud strávník zapomene kartu, je povinnen zapomenutí nahlásit v kanceláři ŠJ a bude mu vydán náhradní lístek. Jestliže strávník ztratí kreditní kartu, je povinnen ztrátu hlásit v kanceláři ŠJ z důvodu zablokování karty proti zneužití. Strávník si pak musí koupit kartu novou. Strávník používá kartu pouze v dobrém stavu a nepoškozenou.

Úřední hodiny v kanceláři ŠJ
/přízemí ŠJ u školní družiny/
PO – PÁ 8.00 – 9.30, 10.00 -14.00hod.

Vlastní organizace provozu
V jídelně je určený prostor pro odložení tašek a svršků /police v přízemí, šatna a věšáky /. U výdejního okénka strávník na pokyn kuchařky vloží kartu do snímače a obdrží oběd. Strávník si sám nalévá pití a nandává salát, kompot nebo dezert. Po konzumaci oběda odnese strávník tác s použitým nádobím do odkládacích okének. Žáci navštěvující školní družinu /oddělení ml. žáků/ se stravují na vyčleněných stolech. Obědy si vyzvedávají u druhého výdejního místa. Žák je povinnen řídit se pokyny pedagogického dohledu. Žák se zdržuje ve ŠJ jen po dobu nezbytně nutnou na oběd a má povolen vstup pouze do oddělení pro žáky.
Strávníci jsou povinni chovat se při stolování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Strávník nepoškozuje a neničí zařízení a vybavení ŠJ.
Technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí jídelny nebo kterékoliv pracovnici ŠJ.
Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby /rozbité nádobí, rozlitý čaj apod./ zajišťují pracovnice ŠJ. Čistotu stolů během výdejní doby zajišťují pracovnice ŠJ. Problémy nebo své připomínky k provozu školní jídelny strávník hlásí vedoucí jídelny. Úraz, nevolnost apod. hlásí strávníci dohlížejícímu pedagogovi. Rozpis dohledů je umístěn na nástěnce v přízemí ŠJ u objednávkového boxu. V jídelně mohou být přítomni pouze strávníci, kteří mají ten den uhrazený oběd, rodiče a jiný doprovod čekají na strávníka před jídelnou.
Dle § 31 školského zákona mohou být žáci podmíněně vyloučeni nebo vyloučeni ze stravování ve školní jídelně v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo vnitřním řádem školní jídelny. Mohou být vyloučeni za zvlášť nevhodné chování vůči pracovníkům školského zařízení viz § 31 odst. 3 školského zákona.


Podmínky zajištění BOZ v prostorách ŠJ
-v prostorách ŠJ, kam mají žáci přístup je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana zdraví
-výskytu sociálně patologických jevů zamezuje pedagogický dohled

Zákaz odnášení kuchyňského nádobí a zařízení mimo prostor školní jídelny.
Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.
Alergeny – seznam a výpis alergenů je uveden spolu s jídelníčkem na nástěnce ŠJ a na internetu.


Pokrm vydaný do jídlonosiče /včetně studeného pokrmu/ je určen k přímé spotřebě bez skladování v den přípravy do 14.10 hodin.

Jídelní lístek je umístěn u objednávkového boxu ve vstupní hale ŠJ, na nástěnce ŠJ ve vstupní hale
a na webových stránkách školy www.karlovka.cz

Tento vnitřní řád je umístěn na nástěnce u objednávkového boxu ve vstupní hale ŠJ, a na webových stránkách školy. Tento vnitřní řád platí pro školní rok 2019/2020.

V Novém Bydžově 1.9.2019

Sestavil: vedoucí jídelny Květa Svobodová

Schválil: ředitel školy Mgr. Jan Bohdanecký

Ekoplacka

Akce školy

út 31 bře, 2020
Dokument "V síti" - 5.-9. ročník
st 08 dub, 2020
I. stupeň - velikonoční dílna
st 08 dub, 2020
IQ Landia - 8. třídy
čt 09 dub, 2020
Velikonoční prázdniny
út 21 dub, 2020 16:00 - 18:00
Třídní schůzky
st 22 dub, 2020 14:00 - 17:00
Zápis do 1. tříd
čt 23 dub, 2020
Divadlo Drak v angličtině
čt 23 dub, 2020 14:00 - 17:00
Zápis do 1. tříd
pá 24 dub, 2020
Den Země
út 28 dub, 2020 09:00 - 10:00
Beseda "Bezpečný Internet" - 7.-8. ročník

Kontakt

 

ZŠ Nový Bydžov

Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 62690957 | DIČ: CZ62690957

Tel.: 495 490 330
Email: info@karlovka.cz 

Datová schránka: kztmqbs

kontakt  obálka1

Spolupracují s námi

 tereza sstr  eo servis

novy-bydzov

knihovna

ekokom

sever-logo-nove-male

fotovalenta

 

 

Logo s www

 

sablonyIIweb