rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Přehled akcí

čtvrtek, 27 říjen 2016 10:50

Vnitřní řád Doporučený

Vnitřní řád školní jídelny
Základní škola , Nový Bydžov, Karla IV. 209


Vytvořen na základě těchto právních předpisů:
- zákona č. 561/ 2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
- vzdělávání / školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů - vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.
- vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění pozdějších předpisů
- vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 258/2000 Sb. „o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků, pracovníků škol, školských zařízení a cizích strávníků.

Práva a povinnosti žáků
-žák je povinen řídit se pokyny pedagogického dohledu
-žák je povinen zdržovat se ve ŠJ pouze po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci oběda
-pokud je žák přítomen ve ŠJ je povinen mít uhrazené stravné
-žák je povinen použité nádobí po konzumaci oběda odnést do odkládacích okének a zanechat své místo čisté
-žák je povinen odkládat své svršky a aktovku na místo k tomu určené / regály a věšáky v přízemí ŠJ/
-žák má právo na výdej všech chodů oběda dle jídelního lístku
-žák má právo na výběr ze dvou jídel /mimo pátek/ dle jídelního lístku, oběd č. 2 lze volit pouze tři pracovní dny předem
-žák má právo oběd zkonzumovat v hygienicky nezávadném a bezpečném prostředí -žák má právo první den neplánované nepřítomnosti na vyzvednutí oběda do jídlonosiče -žák má právo odhlásit si oběd den předem do 14.00 hod.


Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka
-zákonný zástupce je povinen uhradit strávné za své dítě předem
-zákonný zástupce je povinen odhlásit své dítě ze stravování v případě nepřítomnosti ve škole
-zákonný zástupce je povinen aktualizovat údaje uvedené v přihlášce ke stravování
-zákonný zástupce je povinen vyčkat na příchod svého dítěte ze ŠJ před jídelnou
-zákonný zástupce má právo na vrácení přeplatku stravného při ukončení stravování svého dítěte
-zákonný zástupce má právo vybrat stravu pro své dítě dle jídelního lístku
-zákonný zástupce má právo na odebrání oběda do jídlonosiče pro své dítě první den neplánované nepřítomnosti


Organizace provozu stravování
Doba výdeje pokrmů
Školní jídelna je otevřena od 11.00 do 14.00 hod./ pokud není stanoveno jinak, např. o prázdninách / Výdej obědů do jídlonosičů /cizí strávníci/ 10.30 - 11.30 hod
Oběd cizí strávníci 11.00 - 14.00 hod /malá jídelna/
Oběd žáci, zaměstnanci ZŠ, Karla IV. 11.00-14.00 /dle vyuč. rozvrhu/
Oběd žáci, zaměstnanci ZŠ,V.K. Klicpery 11.00-14.00 /dle vyuč.rozvrhu/
Zaměstnanci ZUŠ 11.00-14.00 hod /malá jídelna/
Zaměstnanci Města Nový Bydžov 11.00-14.00 hod /malá jídelna/

Ceny stravného
Oběd žáci 7 - 10 let 26,- Kč
Oběd žáci 11- 14 let 28,- Kč
Oběd žáci 15 a více let 29,- Kč
Oběd jídlonosič DPH 15% 73,- Kč
Zaměstnanci ZŠ, Karla IV. 30,- Kč
Oběd cizí DPH 10% 70,- Kč
Oběd zaměstnanci ZŠ, V.K. Klicpery 70,- Kč
Oběd zaměstnanci ZUŠ 70,- Kč
Oběd zaměstnanci Města Nový Bydžov 70,- Kč

Způsob placení stravného
Bezhotovostní
Příkazem k úhradě z vlastního účtu na účet ŠJ číslo 217083222/0300 KS 0308, VS: /číslo přidělené ŠJ/ u ČSOB s dnem splatnosti nejpozději kolem 20 dne v každém měsíci. Nutno platit měsíc dopředu, obědy se hradí zálohově.

V hotovosti
Na přepážce ČSOB na účet ŠJ. Ve výjimečných případech / např. přihlášení nového strávníka/ lze platit hotově i v kanceláři ŠJ a to pouze od 8.00 – 9.30 a 10.00 - 14.00 hod.
Výše složené částky není limitována, doporučujeme, aby pokryla alespoň jeden měsíc. Při placení je nutno uvádět variabilní symbol, který přidělí ŠJ. V rodině s více dětmi je nutno platit obědy pro každé dítě samostatně na jiný variabilní symbol.


Způsob vrácení záloh stravného
Přeplatek stravného lze vyplatit strávníkovi na základě vyplněné žádosti převodem na jeho účet v bance nebo hotově zákonnému zástupci žáka.
Při nezaplacení stravného v daném termínu nebude mít strávník nárok na oběd do doby zaplacení.

Přihlašování a odhlašování stravy
Osobně – v kanceláři ŠJ – 8.00-9.30, 10.00- 14.00 hod.
Telefonicky – 06.30- 14.00 hod. 495493566 nebo 739049117
Internetem – do 14.00 hod- www. strava.cz , č. jídelny 0671.

Přihlásit a odhlásit stravu lze nejpozději do 14.00 hod. předešlého dne. Den předem nelze přihlásit oběd č. 2, ten je nutné objednat tři pracovní dny předem. Oběd č.2 se nevaří pokud je přihlášeno méně než padesát strávníků. Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování a to na dobu neurčitou. Jakoukoli změnu /ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dní a pod/ je strávník povinen včas nahlásit vedoucí ŠJ. Pokud si strávník neodhlásí stravu včas, nemá nárok na náhradu. V případě nemoci, při neodhlášení oběda, má strávník nárok 1. den odebrat stravu do jídlonosiče za původní cenu. Další dny nemoci je povinen stravu odhlásit. Pokud tak neučiní a oběd vyzvedne, bude mu počítána plná cena oběda určená věkovou kategorií žáka. Žák školy má nárok na oběd ve ŠJ za zvýhodněnou cenu v případě, že je přítomen na vyučování nebo se účastní reprezentační akce pořádané školou. /olympiády, soutěže apod./ Oběd konzumuje vždy ve ŠJ. V případě konání školního výletu / i jednodenního/ je rodič povinen dítěti oběd odhlásit.
Zaměstnanec školy nemá nárok na oběd za zvýhodněnou cenu v případě nemoci, dovolené, účasti na školeních a školních výletech.

Školní jídelna je vybavena bezstravenkovým systémem.
Strávníci používají kreditní kartu, kterou je možno zakoupit v kanceláři ŠJ v přízemí. Výše poplatku za kartu odpovídá aktuální pořizovací ceně. Momentální cena karty je 35,- Kč.
Ztráta nebo zapomenutí kreditní karty
Pokud strávník zapomene kartu, je povinnen zapomenutí nahlásit v kanceláři ŠJ a bude mu vydán náhradní lístek. Jestliže strávník ztratí kreditní kartu, je povinnen ztrátu hlásit v kanceláři ŠJ z důvodu zablokování karty proti zneužití. Strávník si pak musí koupit kartu novou. Strávník používá kartu pouze v dobrém stavu a nepoškozenou.

Úřední hodiny v kanceláři ŠJ
/přízemí ŠJ u školní družiny/
PO – PÁ 8.00 – 9.30, 10.00 -14.00hod.

Vlastní organizace provozu
V jídelně je určený prostor pro odložení tašek a svršků /police v přízemí, šatna a věšáky /. U výdejního okénka strávník na pokyn kuchařky vloží kartu do snímače a obdrží oběd. Strávník si sám nalévá pití a nandává salát, kompot nebo dezert. Po konzumaci oběda odnese strávník tác s použitým nádobím do odkládacích okének. Žáci navštěvující školní družinu /oddělení ml. žáků/ se stravují na vyčleněných stolech. Obědy si vyzvedávají u druhého výdejního místa. Žák je povinnen řídit se pokyny pedagogického dohledu. Žák se zdržuje ve ŠJ jen po dobu nezbytně nutnou na oběd a má povolen vstup pouze do oddělení pro žáky.
Strávníci jsou povinni chovat se při stolování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Strávník nepoškozuje a neničí zařízení a vybavení ŠJ.
Technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí jídelny nebo kterékoliv pracovnici ŠJ.
Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby /rozbité nádobí, rozlitý čaj apod./ zajišťují pracovnice ŠJ. Čistotu stolů během výdejní doby zajišťují pracovnice ŠJ. Problémy nebo své připomínky k provozu školní jídelny strávník hlásí vedoucí jídelny. Úraz, nevolnost apod. hlásí strávníci dohlížejícímu pedagogovi. Rozpis dohledů je umístěn na nástěnce v přízemí ŠJ u objednávkového boxu. V jídelně mohou být přítomni pouze strávníci, kteří mají ten den uhrazený oběd, rodiče a jiný doprovod čekají na strávníka před jídelnou.
Dle § 31 školského zákona mohou být žáci podmíněně vyloučeni nebo vyloučeni ze stravování ve školní jídelně v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo vnitřním řádem školní jídelny. Mohou být vyloučeni za zvlášť nevhodné chování vůči pracovníkům školského zařízení viz § 31 odst. 3 školského zákona.


Podmínky zajištění BOZ v prostorách ŠJ
-v prostorách ŠJ, kam mají žáci přístup je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana zdraví
-výskytu sociálně patologických jevů zamezuje pedagogický dohled

Zákaz odnášení kuchyňského nádobí a zařízení mimo prostor školní jídelny.
Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.


Alergeny – seznam a výpis alergenů je uveden spolu s jídelníčkem na nástěnce ŠJ a na internetu.
Pokrm vydaný do jídlonosiče /včetně studeného pokrmu/ je určen k přímé spotřebě bez skladování v den přípravy do 14.10 hodin.

Jídelní lístek je umístěn na nástěnce ve vstupní hale ŠJ a na webových stránkách školy www.karlovka.cz

 

Tento vnitřní řád je umístěn na nástěnce ve vstupní hale ŠJ a na webových stránkách školy. Tento vnitřní řád platí pro školní rok 2020/2021.

Všechna opatření, která se týkají ŠJ v souvislosti s nemocí Covid 19 jsou upravena nařízením ředitele školy „Pravidla provozu ŠJ pro školní rok 2020/21 v souvislosti s výskytem nemoci Covid 19“.Tento dokument je zveřejněn na internetu a na nástěnce ŠJ.

 

 

V Novém Bydžově 1.9. 2020

Sestavil: vedoucí jídelny Květa Svobodová

Schválil: ředitel školy Mgr. Jan Bohdanecký