rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Přehled akcí

pá 25 zář, 2020 -
Dopravní výchova Besip

Výuka na dopravním hřišti ve spolupráci s DDM. Určeno pro 5.A.

Více info
po 28 zář, 2020 - Hejnice
Škola v přírodě 5.A

Škola v přírodě v ekologickém středisku Střevlík Hejnice.

Více info
st 30 zář, 2020 - Úřad práce Hradec Králové
Návštěva Úřadu práce v HK

Program Volba povolání pro žáky 9.A.

Více info
po 05 říj, 2020 - Úřad práce v Hradci Králové
Návštěva Úřadu práce

Program Volba povolání pro žáky 9.C.

Více info
čt 15 říj, 2020 - Venturka
Výzva 72 hodin

Dobrovolnická akce zaměřená na úklid naučné stezky Les Chlum a okolí.

Více info
út 20 říj, 2020 10:00 - - Jiráskovo divadlo
Film V síti

Projekce filmu V síti pro žáky 5. - 9. tříd.

Více info
čt 29 říj, 2020 -
pá 30 říj, 2020 -
Poradna
čtvrtek, 17 září 2020 11:40

Informace kariérového poradce

Všem žákům 9. ročníků a žákům, kteří ukončují v tomto roce devátý rok povinné školní docházky, škola připravuje na základě dodaných podkladů přihlášky pro další vzdělávání. O termínech a potřebných podkladech pro jejich připravení vás budu s předstihem pravidelně informovat touto formou, dále na webu školy a žáky na školní nástěnce kariérového poradenství.

pondělí, 27 srpen 2018 20:50

Kariérové poradenství

Pomoc při výběru střední školy a volbě povolání, konzultace pro žáky i jejich rodiče zajišťuje Mgr. Soňa Špičáková. Kariérového poradce lze kontaktovat přes aplikaci Komens programu Bakaláři.
Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: každý čtvrtek od 13:30 do 19:00 po předchozí domluvě.

Zde je několik možností, kde získat informace o středních školách a učilištích:
1) Internet (např. www.infoabsolvent.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.cermat.cz)
2) Brožury (např. Atlas školství – v průběhu měsíce října zdarma obdržíte)
3) Webové stránky škol (pozor na aktuálnost informací, mnohé školy aktualizují informace o otevíraných oborech, počtech přijímaných studentů na přelomu října/listopadu)
4) Dny otevřených dveří (většina škol má datum dne otevřených dveří uveden na webu)
5) Setkání zástupců škol, žáků a rodičů na naší škole (termín bude uveřejněn na konci října)

Jednotná přijímací zkouška

dále jen JPZ je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká), obory zkráceného studia a učiliště, na ta se jednotná přijímací zkouška CERMAT nevykonává.

Uchazeč o studium v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku (do 1. 3. 2020) ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. V takovém případě má pak uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát.

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat v termínu do 2. 12. 2019 navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky. Jednotné testy však může konat maximálně dvakrát.

Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se uchazeč nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke studiu zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Kritéria pro přijetí si každá škola stanovuje individuálně. Zákon pouze stanovuje, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou min. 40 %).


Co musí být na přihlášce vyplněno

Většinu údajů dostanou žáci na přihláškách již vytištěnou ze školy. Správnost údajů je nutné zkontrolovat a chybějící údaje doplnit ručně. Případné chyby v údajích je nutné neprodleně nahlásit ve škole, kde po vrácení špatných přihlášek dostane žák vytištěné nové.

1. Osobní údaje o uchazeči a jeho zákonném zástupci

Jméno (příp. jména) a příjmení. V případě, že se liší od stávajícího, vyplní uchazeč také rodné příjmení. Dále vyplňuje státní příslušnost, datum a místo narození a uchazeči, kteří se hlásí do přijímacího řízení, jehož součástí je jednotná přijímací zkouška, vyplní povinně také rodné číslo (výjimkou jsou pouze cizinci, kterým rodné číslo nebylo přiděleno). U nezletilých uchazečů se na přihlášce vyplní také jméno, příjmení a datum narození zákonného zástupce.
Uchazeč dále vyplní adresu trvalého pobytu, příp. adresu pro doručování písemností, liší-li se od adresy trvalého pobytu, a uvede na sebe kontakt. Je vhodné uvést jak telefon, tak e-mailovou adresu — pro případ, že střední škola objeví v přihlášce uchazeče nějakou nesrovnalost, nebo pro zasílání různých doplňujících informací k přijímacímu řízení. Kontakt (nejlépe jak telefon, tak e-mailová adresa) se uvádí také na zákonného zástupce.
V případě, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, uvádí se také stupeň podpůrných opatření.

2. Výběr střední školy, oborů vzdělání a termínů konání zkoušek

Zde uchazeč vyznačí, kam podává přihlášku, tj. uvede název a adresu školy, kód a název oboru, příp. zaměření. Pokud to není odlišeno použitým formulářem, uvede také formu vzdělávání.
Pořadí, v jakém uvede jednotlivé školy, příp. obory vzdělání, nemá vliv na přijímací řízení ve smyslu jakékoli preference! Určuje pouze to, na které škole bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v 1. a 2. termínu.

Pokud uchazeč podal přihlášku na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou a posléze podává do 1. března přihlášku i na obory bez talentové zkoušky, vyznačí na těchto přihláškách v poli „Jednotná zkouška“, že bude jednotnou přijímací zkoušku konat na jiné škole.

Pole „Termín školní přijímací zkoušky“, příp. „Termín talentové/přijímací zkoušky“ neslouží pro určení termínu konání jednotné přijímací zkoušky, ten je určen výhradně podle pořadí škol na přihlášce. Toto pole vyplňuje uchazeč pouze v případě, že ředitel SŠ vyhlásil kromě jednotné přijímací zkoušky i další zkoušku (např. obecné studijní předpoklady, zkouška z cizího jazyka atp.).

Uchazeč dále uvádí ročník SŠ, pokud se hlásí do jiného než prvního ročníku, a údaj, zda se hlásí do zkráceného studia.

3. Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Pokud se uchazeč hlásí na obor (obory) vzdělání, pro který je nějaké omezení tímto nařízením stanoveno, musí na přihlášce doložit závěr o zdravotní způsobilosti od lékaře. Ten vyplní, pro který obor vzdělání se závěr vydává a zda je uchazeč pro příslušný obor způsobilý, způsobilý s omezením nebo nezpůsobilý. V případě potřeby lze k přihlášce doložit jako přílohu také lékařský posudek.

Pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory, pro něž platí rozdílné podmínky zdravotní způsobilosti, na každé přihlášce doloží pouze ten závěr o způsobilosti pro obor, k němuž se přihláška vztahuje.


4. Opis klasifikace, potvrzení dalších schopností, vědomostí a zájmů uchazeče

Uchazeč může výsledky získané v předchozím vzdělávání doložit dvěma způsoby:
1) základní škola potvrdí uchazeči opis klasifikace na zadní straně přihlášky,
nebo
2) uchazeč doloží jako přílohu přihlášky doklad nebo ověřenou kopii dokladu
o vzdělání (vysvědčení nebo výpis z vysvědčení).

Uchazeč dokládá výsledky za poslední dva ročníky, tj. uchazeči o 4leté studium dokládají výsledky z 8. a 9. třídy, uchazeči o 6leté gymnázium dokládají výsledky z 6. a 7. třídy a uchazeči o 8leté gymnázium dokládají výsledky ze 4. a 5. třídy. Pokud uchazeč ještě nedokončil 9. ročník základního vzdělávání (resp. 7. a 5. ročník), dokládá pouze vysvědčení z pololetí.

Výjimkou jsou uchazeči o obory vzdělání s talentovou zkouškou, kteří podávají přihlášku do 30. listopadu. Ti dodávají vysvědčení z předchozích dvou ročníků, tj. ze 7. a 8. třídy (resp. 5. a 6. třídy pro 6leté studium nebo z 3. a 4. třídy pro 8leté studium).

Na druhé straně přihlášky uchazeč dále vyplní IZO základní školy a uvede, kolik k přihlášce přikládá listů příloh.
Potvrzuje-li základní škola uchazeči opis klasifikace, stvrzuje správnost razítkem. Dle výkladu MŠMT je možné použít jak kulaté razítko, tak klasické hranaté.

Přílohy přihlášky
Neuvede-li uchazeč ve čtvrté části přihlášky opis klasifikace potvrzený základní školou, pak je součástí přihlášky vysvědčení (případně jejich úředně ověřené kopie nebo výpis z vysvědčení vydaný v pololetí posledního ročníku ZŠ) z posledních dvou ročníků základní školy, které uchazeč splnil nebo splní.
U některých oborů vzdělání je součástí také lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (viz třetí část přihlášky). Uchazeči se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami) dokládají k přihlášce doporučení ŠPZ.
K přihlášce je také možné přiložit doklady potvrzující splnění dalších podmínek přijímacího řízení (např. diplomy ze žákovských olympiád atp.).

Termíny odevzdání přihlášek

Termíny jsou dnem, kdy musí být přihláška fyzicky doručena ve škole. Jestliže přihláška nebude doručena například chybou pošty, pak ani potvrzený podací lístek doporučeného dopisu uchazeče automaticky neopravňuje přijímací zkoušku vykonat. Naopak školy takovou přihlášku obvykle považují za nedoručenou a neberou ji na vědomí! Je tedy vhodné přijetí přihlášky si na dané škole ověřit ještě před konečným termínem pro jejich podávání.

Školy s talentovou zkouškou 2. 12. 2019
Školy bez talentové zkoušky (maturitní i učiliště) 1. 3. 2020.

 

 

                                      

                                                 ROZVRH ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA     Mgr. Radka Mišíková

                                                                                             2020/2021          

 

 

655 - 740

750 - 835

845 - 930

950 - 1035

1045 - 1125

1135 - 1220

1230 – 1315

1320 – 1405

1410- 1455

1500 – 1530

1530 - 1600

 

   0

     1

   2

     3

     4

     5

     6

7

 8

     9 -10

     10

PO

ŠPP

ČJ

9.B

ČJ

9.A

SPP

6.A

SPP

5.B

 

 

.

   

ÚT

ŠPP

 

 

ČJ

9.B

SPP

5.A

ČJ

9.A

         

ST

ŠPP

ČJ

9.A

ČJ

9.B

SPP

2.B

SPP

4.B

 

KONZ. HOD.

KONZ. HOD.

 

ČT

ŠPP

ČJ

9.B

ČJ

9.A

SPP

4.B

SPP

2.B

LOGO

 LOGO

  LOGO

 LOGO

 LOGO

 

ŠPP

SPP

4.A

ČJ

9.A

SPP

5.A

ČJ

9.B

 

 

     

 

 

                                      

                                                 ROZVRH ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA     Mgr. Karolína Soukalová

                                                                                             2020/2021          

 

 

655 - 740

750 - 835

845 - 930

950 - 1035

1045 - 1125

1135 - 1220

1230 – 1315

1320 – 1405

1410- 1455

1500 – 1530

1530 - 1600

 

   0

     1

   2

     3

     4

     5

     6

7

 8

     9 -10

     10

PO

ŠPP

SPP

3.A

SPP

6.A

SPP

7.B

PI

6.A

.

   

ÚT

ŠPP

     

ST

ŠPP

SPP

7.A

SPP

8.AC

SPP

7.C

   8.B

PI

2.B

PI

7.B

  ČT

ŠPP

SPP

9.AB

SPP

8.A

PI

3.AB

4.B

  


ŠPP

     

 

 

čtvrtek, 12 listopad 2015 05:11

Logopedie na Karlovce

V naší ZŠ je logopedická péče zajišťována Mgr. Radkou Mišíkovou speciálním pedagogem – logopedem, která je členkou Asociace logopedů ve školství. Logopedii se na naší škole věnujeme již mnoho let, většina rodičů je ráda, že mají možnost již od zápisu do 1. třídy využít této služby a nedostatky ve výslovnosti svého dítěte odstranit dříve, než půjde do školy nebo v průběhu 1. třídy. Tato služba je poskytována v případě potřeby žákům s DŠPZ z SPC pro vady řeči i ve vyšších ročnících.
Logopedická péče probíhá individuálně po vyučování, nejlépe za přítomnosti jednoho z rodičů, většinou 1 x za 14 dní, doba jedné konzultace je 30 min, vždy po předchozí domluvě.