rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Přehled akcí

po 05 čvn, 2023 -
út 06 čvn, 2023 -
st 07 čvn, 2023 -
čt 08 čvn, 2023 -
pá 09 čvn, 2023 -
st 21 čvn, 2023 -
Olympiáda prvního stupně

sportovní akce pro 1. stupeň

Více info
čt 22 čvn, 2023 -
Sportovní den II. stupně

sportovní akce pro 2. stupeň

Více info
čt 29 čvn, 2023 16:00 - 17:00 -
Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd

společenská akce v Jiráskově divadle

Více info

Virtuální prohlídka

 

zskarlovkanb

pondělí, 12 prosinec 2011 12:07

Preventivní program

I. Úvod
Cílem PPŠ je stanovit základní rámec primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve školním roce 2019/2020, stanovit hlavní cíle a priority rozvoje primární prevence rizikového chování na toto období, informovat o cílech a prioritách politiky primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže. Škola pomáhá rodičům v rozvoji dítěte jeho vzděláváním a socializací ve skupině dětí. Nepřejímá plnou zodpovědnost za výchovu ke zdravému životnímu stylu.


V ŠVP Spektrální Karlovka je prevence sociálně patologických jevů přirozenou součástí učebních plánů jednotlivých předmětů a není pojímána jako nadstandardní aktivita školy. ŠVP Spektrální Karlovka umožňuje žákům zdravý a pohodový životní vývoj, vychovává žáky ke zdravému životnímu stylu a klade důraz na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj komunikativních dovedností (viz Průřezová témata ŠVP jednotlivých předmětů).


Hlavním principem preventivního programu na naší škole je osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Za velmi důležitou oblast považujeme prohlubování komunikačních dovedností mezi učiteli, rodiči a žáky, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek a smysluplného využívání volného času.


Školní preventivní program vychází z legislativy:
• Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027
• Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královehradeckého kraje
na období 2019 – 2024
• Akčního plánu realizace národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
na období 2019 – 2021
• Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
• Akčního plánu prevence kriminality 2016 – 2020
• Metodického pokynu k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 2002 - 2014
• ŠVP Spektrální Karlovka

 

II. Charakteristika školy, aktuální situace

Škola je navštěvována z 87,5 % žáky z Nového Bydžova, 12,5 % je žáků z blízkého okolí, v řádu jednotlivců jsou žáci z bydliště vzdálenějšího než 15 km. Převážná většina žáků je české národnosti. Romských žáků je aktuálně méně než 5 % a z národnostních menšin jsou 3 žáci.


V okolí školy nejsou tzv. vyloučené lokality. Mezi nejčastěji řešené formy rizikového chování patří omluvené záškoláctví resp. časté krátkodobější absence omlouvané rodiči. Školní neúspěšnost v důsledku zmíněných absencí nebo nedostatečné domácí přípravy. Mírné formy kyberšikany a školního šikanování, dále požívání energetických nápojů, tabákových výrobků, nealkoholická piva, vandalismus (na majetku školy a spolužáků), krádeže.

 

POČTY TŘÍD A ŽÁKŮ

I. stupeň

II. stupeň

Ročník

Počet tříd

Počet žáků

Ročník

Počet tříd

Počet žáků

 

2

48

6.

3

65

 

2

38

7.

3

62

 

2

46

8.

3

71

 

2

53

9.

3

64

 

3

54

CELKEM

11

262

CELKEM

11

239

školní družina

4

120Personální zajištění
Na PPŠ se podílí všichni pedagogičtí pracovníci na podkladě svých povinností vycházejících ze školského zákona. Poradenství a konzultace v oblasti prevence rizikového chování poskytují podle potřeby všichni zaměstnanci školy jmenovaní níže v bodech 1. – 5. Kontakt na všechny z nich je žákům i rodičům přístupný v systému Bakalář nebo je lze kontaktovat telefonicky přes sekretářku školy, též lze využít schránku důvěry umístěnou v 1. patře mezi I. a II. stupněm.
ŠPP působí na škole od 1. 9. 2005. Cílem je zkvalitnit sociální klima školy, posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování, vytvořit podmínky pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků. O konkrétním obsazení jednotlivých funkcí v rámci ŠPP jsou rodiče i žáci informováni na nástěnkách v budově školy a na webových stránkách školy.

POČTY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Počet s požadovaným vzděláním

Počet aktuálně se vzdělávajících

Celkem

Učitelé I. st.

11

0

11

Učitelé II. st.

23

0

23

Asistenti pedagoga

I. stupeň

6

0

6

Asistenti pedagoga II. stupeň

4

0

4

Vychovatelky

5

0

5

Členové ŠPP

2

1

3

 

Monitoring

Na základě dotazníkového šetření od České asociace školních metodiků prevence byly zjištěny následující údaje o výskytu rizikového chování v naší škole: ??? doplnit


III. Cíle
Hlavním cílem PPŠ je prostřednictvím efektivního systému primární prevence, snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže a minimalizovat jeho vznik. Nadále chceme prohlubovat dobré vztahy mezi žáky ve třídách i průřezem ročníků, obecně pracovat na budování dobrého psychosociálního klimatu skupin. S ohledem na pandemii v minulém školním roce se nepodařilo uskutečnit cíl PPŠ z oblasti rizik spojených se sociálními sítěmi, proto se tento záměr přesouvá do letošního školního roku. Prevence bude zacílena na všechny tři hlavní skupiny (učitele, žáky, rodiče).


Aktuálním cílem PPŠ v souladu s doporučeními MŠMT a ČŠI je také pomoci žákům vrátit se zpět do kolektivů, kde byly vazby a sociální kontakty narušeny v důsledku pandemie COVID-19, dále v rámci možností školy v maximální míře zmapovat a minimalizovat rozdíly mezi žáky, pro které bylo vzdělávání na dálku významněji komplikované. Cílem je snížit riziko školní neúspěšnosti vzniklé z popsaných důvodů. Výše popsané bude uskutečňováno hlavně respektováním doporučení a návrhů MŠMT, kterými se školy mají v aktuálním čase řídit, mj.


• vytvoření bezpečného prostředí a přívětivé atmosféry mezi žáky,
• zařazení dostatku třídnických hodin v průběhu školního roku, jak to bude nastalá situace vyžadovat,
• zvyšování motivace žáků k dalšímu učení poskytováním zpětné vazby,
• pružná komunikace se zákonnými zástupci o vzdělávání potřebách žáků s důrazem na přínos podpůrné a motivační role rodičů

 

Rizikové chování
Pojem rizikové chování nahradil dříve užívaný termín sociálně-patologické jevy. Je zřejmé, že aktivity, které zapadají do rámce rizikového chování, nelze označit jako patologické, jelikož v primární prevenci jde především o jejich předcházení. Podle Miovského (2015, str. 28-29) pojmem rizikové chování rozumíme „takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost“. Základní formy rizikového chování jsou:


• Agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, násilí, domácí násilí, krizové situace spojené s násilím, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, krádeže, loupeže, vydírání, vyhrožování
• Záškoláctví
• Závislostní chování, užívání různých typů návykových látek, netolismus, gambling
• Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
• Spektrum poruch příjmu potravy
• Negativní působení sekt
• Sexuální rizikové chování

Metody práce
V rámci výuky jsou a budou i nadále kromě tradičních metod práce využívány další metody, které se osvědčily. Výchova bude probíhat mezipředmětově. Např.:
• společné stanovení a zažití pravidel soužití mezi žáky a učiteli,
• zvyšování zdravého sebevědomí žáků, zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti,
• vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů,
• podpora vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry, navozování dobrého psychosociálního klimatu ve třídě,
• rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty,
• rozvoj schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor, umění říci „ne“,
• osvojování a upevňování základních návyků v rámci ZŽS – hygiena, životospráva, sdělení základních informací z oblasti,
• prevence experimentování s alkoholem, cigaretami a dalšími návykovými látkami
• zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení,
• soustředěnost na včasné diagnostikování sociálně patologických problémů ve třídních kolektivech,
• důraz na spolupráci s rodiči,
• nabídka volnočasových aktivit,
• ekologická výchova,
• návštěvy filmových a divadelních představení, koncertů, besed apod. Účast v soutěžích výtvarných, sportovních, zdravotnických, dopravních atd. jako v předchozích letech.

 

I. stupeň
Primární prevenci na prvním stupni má na starosti hlavně třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování, dramatickou výchovu nebo využít média či materiály školy z oblasti primární prevence. Cílem primární prevence zde je


• navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě
• osvojování a upevňování základních návyků v oblastech - hygieny, životosprávy, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem, cigaretami apod.
• zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení
• všestranný rozvoj osobnosti žáka
• soustředěnost na včasné diagnostikování sociálně patologických problémů ve třídních kolektivech
• důraz na spolupráci s rodiči
• nabídka volnočasových aktivit (kroužky)
• ekologická výchova
• účast v soutěžích výtvarných, přírodovědných, sportovních, zdravotnických, dopravních atd.

 

II. stupeň
Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, tak aby byla probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se pracuje v mnoha předmětech jako výchova k občanství, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, dějepis, český jazyk a literatura. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinové práce, dramatizace, kooperace, práce s materiálem, besed, přednášek atd. Cílem primární prevence zde je


• posílení úlohy učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu
• včasná diagnostika a intervence při riziku vzniku rizikového chování a kooperace s odborníky při jejich řešení (zejména spolupráce s výchovnou poradkyní a ŠMP)
• věnování pozornosti problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům
• odhalování projevů asociálního chování mezi žáky – soustředit se zejména na problematiku šikany
• sledování často opakující se krátkodobé absence žáků – prevence záškoláctví
• v problematických případech častých absencí možnost vyžádání lékařského potvrzení
• nově příchozím vyučujícím nabídnout všestrannou kolegiální pomoc

 

ZAČLENĚNÍ PREVENCE DO VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA I. a II. stupni


1. Ročník
Prvouka
Škola, domov, rodina – Žák zná pravidla bezpečnosti na cestě do školy.
Já a o moje tělo – Žák rozliší zdravé a nezdravé potraviny, dodržuje základní hygienické návyky
PT – Lidské vztahy – Uplatňování principu slušného chování (základní morální normy).
PT – Hodnoty, postoje, praktická etika - Rozlišování zdravé a nezdravé stravy, zdravý životní styl.
Český jazyk
PT – Mezilidské vztahy - Spolupráce při práci ve skupinách, péče o dobré vztahy v kolektivu.
PT – Komunikace - Dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, budování respektu k mluvčímu, komunikace v různých situacích, zdvořilé vystupování.
PT – Sebepoznání a sebepojetí - Porovnává přečtený text s realitou, konfrontace sama sebe s hlavním hrdinou.
Tělesná výchova
PT – Psychohygiena – Přispívání k lepšímu duševnímu zdraví pohybem

2. Ročník
Prvouka
Cesta do školy – Zná důležitá telefonní čísla a ví, jak se zachovat v krizové situaci, dbá bezpečnosti, zná základní pravidla chování v silničním provozu
Člověk – má základní hygienické návyky, ví, co je zdravý životní styl
PT –Multikulturní výchova – Základní morální normy
PT –Komunikace – Žák umí přivolat první pomoc
PT – Sebepoznání a sebepojetí – Péče o vlastní tělo, přijetí své osoby.
PT – Lidské vztahy – Uplatňování principu slušného chování (základní morální normy).
Český jazyk
PT – Sebepoznání a sebepojetí - Porovnává přečtený text s realitou, konfrontace sama sebe s hlavním hrdinou.
PT – Etnický původ - Respektování odlišností mezi národy.
PT – Komunikace – Dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, budování respektu k mluvčímu, komunikace v různých situacích, zdvořilé vystupování
PT – Mezilidské vztahy - Spolupráce při práci ve skupinách, péče o dobré vztahy v kolektivu.
Tělesná výchova
PT- Psychohygiena – Učitel vede žáky ke správným protahovacím návykům, kompenzačním a relaxačním cvičením. Celkově je vede ke zdravému životnímu stylu.

3. Ročník
Prvouka
Lidé kolem nás - Respektuje pravidla slušného chování. Uvědomuje si rozdílnost vlastností lidí. Odmítá šikanu a jiné formy násilí.
Lidé kolem nás - Toleruje přirozené odlišnosti spolužáků i jiných lidí.
Člověk a jeho zdraví - Zná základní hygienické a zdravotně preventivní návyky.
Člověk a jeho zdraví - Dodržuje základní pravidla bezpečného chování v silničním provozu, při hře a trávení volného času.
Člověk a jeho zdraví - Reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech.
PT – Lidské vztahy – Uplatňování principu slušného chování (základní morální normy).
PT – Kulturní diference – Jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti, respektování zvláštností různých etnik.
Český jazyk
PT – Komunikace – Dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, budování respektu k mluvčímu, komunikace v různých situacích, zdvořilé vystupování
PT – Sebepoznání a sebepojetí - Porovnává přečtený text s realitou, konfrontace sama sebe s hlavním hrdinou.
PT – Mezilidské vztahy - Spolupráce při práci ve skupinách, péče o dobré vztahy v kolektivu.
Anglický jazyk
PT – Multikulturalita – Rozvoj pozitivního vnímání multikulturního světa.
Tělesná výchova
PT- Psychohygiena – Učitel vede žáky ke správným protahovacím návykům, kompenzačním a relaxačním cvičením. Celkově je vede ke zdravému životnímu stylu.

4. Ročník
Prvouka
Obyvatelé ČR - Dodržuje základní pravidla slušného chování, umí správně vyhodnotit mezilidské vztahy, odmítá šikanu a jiné formy násilí.
Dopravní výchova - Uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty a chodce, správně vyhodnotí jednoduchou dopravní situaci na hřišti.
Český jazyk
PT – Mezilidské vztahy - Spolupráce při práci ve skupinách, péče o dobré vztahy v kolektivu.
PT – Sebepoznání a sebepojetí - Porovnává přečtený text s realitou, konfrontace sama sebe s hlavním hrdinou.
PT – Komunikace – Dovednosti pro sdělování verbální i neverbální, budování respektu k mluvčímu, komunikace v různých situacích, zdvořilé vystupování
Anglický jazyk
PT – Multikulturalita – Rozvoj pozitivního vnímání multikulturního světa.
Tělesná výchova
PT- Psychohygiena – Učitel vede žáky ke správným protahovacím návykům, kompenzačním a relaxačním cvičením. Celkově je vede ke zdravému životnímu stylu.

5. Ročník
Prvouka
Člověk a jeho zdraví - Předvede na modelových situacích odmítnutí návykových látek, je si vědom nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií.
Člověk a jeho zdraví – Zvládá základní dovednosti a hygienické návyky pro podporu zdraví.
Člověk a jeho zdraví - Rozpozná a uplatní základní dovednosti první pomoci a zajistí lékařskou pomoc.
Člověk a jeho zdraví - Chová se ohleduplně k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty daného věku.
PT – Mezilidské vztahy - Budování zdravých mezilidských vztahů.
PT – Psychohygiena – Péče o duševní zdraví.
Český jazyk
PT – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – Pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě
PT – Vnímání autora mediálních sdělení – Výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci.
PT – Komunikace – Rozvíjení mluveného a písemného projevu, schopnosti vést dialog, dovednosti prosadit a obhájit svůj názor.
PT – Mezilidské vztahy - Spolupráce při práci ve skupinách, péče o dobré vztahy v kolektivu.
PT – Sebepoznání a sebepojetí - Porovnává přečtený text s realitou, konfrontace sama sebe s hlavním hrdinou.
Anglický jazyk
PT – Poznávání lidí – Seznamování se s lidmi z nejrůznějších kultur.
PT – Kulturní diference – Kulturní rozdíly v oblasti oslovování lidí, pasní adres, vzdělávacích systémů.
Informační a komunikační technologie
Emailová komunikace – žák je seznámen s pravidly bezpečné komunikace.
Bezpečná komunikace na sociálních sítích.
PT – Komunikace – Při používání elektronické pošty a sociálních sítí žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Využívá komunikačních prostředků, přemýšlí o sdělení jiných lidí, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění.
PT – Občanská společnost a škola - Žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu.
Tělesná výchova
PT- Psychohygiena – Učitel vede žáky ke správným protahovacím návykům, kompenzačním a relaxačním cvičením. Celkově je vede ke zdravému životnímu stylu.

6. Ročník
Český jazyk
PT – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – Žák si ukáže vytvořit vlastní názor na předložené texty a najde manipulativní záměry i prostředky textu.
Tělesná výchova
PT - Psychohygiena - Učitel vede žáky ke správným protahovacím návykům, kompenzačním a relaxačním cvičením a celkově ke zdravému životnímu stylu.
Anglický jazyk
PT – Etnický původ – Kulturní diference dětí žijících ve VB, ale pocházejících z různých kulturních prostředí.
Informační a komunikační technologie - Bezpečná komunikace na sociálních sítích.
Výtvarná výchova
PT – Mezilidské vztahy – Při skupinových pracích rozvíjíme schopnost spolupráce a posilujeme utváření mezilidských vztahů.
Výchova ke zdraví
Vztahy mezi lidmi, rodina, komunita vrstevníků, třída, spolek- Žák se aktivně podílí na tvorbě pravidel soužití mezi spolužáky a jinými vrstevníky, dovede tato pravidla respektovat, svým jednáním přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě.
Rodina, funkce rodiny. Komunikace v rodině a ve skupině, vztahy ve skupině, vliv vrstevníků a rodiny na rozvoj osobnosti dítěte. Komunikace s neznámými lidmi. Sociální sítě jako prostředek komunikace, šikana, krizové linky. Bezpečné chování a komunikace v online prostředí. Manipulativní reklama, vliv sekt - Žák vysvětlí role členů rodiny, třídy, spolku a uvede příklady pozitivního a negativního vlivu na rodinné prostředí a komunitu vrstevníků. Žák vyhodnotí na základě svých zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt. Uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi.
Zdravý životní styl. Zdraví fyzické i duševní, denní režim, vyváženost pracovních a odpočinkových aktivit, význam pohybu pro zdraví. Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence. Stres. Relaxační techniky vedoucí k podpoře duševního zdraví. Rizikové chování (závislosti, netolismus, kouření, násilné chování). Kriminalita mládeže. Služby odborné pomoci. - Žák vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím. Posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých, usiluje o aktivní podporu tělesného i duševního zdraví. Žák vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v rámci rodiny a vrstevnické skupiny. Žák využívá relaxační techniky k regeneraci organismu, předchází stresovým situacím.
Zdravý jídelníček, obezita, poruchy příjmu potravy, civilizační nemoci - Žák dává do souvislosti složení stravy a způsob stravování s rozvojem obezity a civilizačních nemocí. Žák v rámci svých možností uplatňuje zásady zdravého stravování.
Bezpečnost na silnici, 1. pomoc, řešení krizových situací ohrožujících zdraví - Žák projevuje odpovědné chování v rizikových situacích v dopravě, aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, v případě potřeby poskytne první pomoc.
Dětství, puberta, dospívání – tělesné a duševní změny. Sexuální dospívání, zneužití - Žák respektuje změny v období dospívání, respektuje opačné pohlaví. Respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou. Chápe význam odpovědného sexuálního chování.
Tělesná výchova
PT- Psychohygiena – Učitel vede žáky ke správným protahovacím návykům, kompenzačním a relaxačním cvičením. Celkově je vede ke zdravému životnímu stylu.

7. Ročník
Český jazyk
PT – Kooperace a kompetice – Zařazováním skupinové práce přispíváme ke zdokonalování dovedností týkající se spolupráce a komunikace v týmu.
Anglický jazyk
PT - Multikulturalita – Kulturní diference v gastronomii, stravování, stolování.
Ruský jazyk
PT – Kulturní diference – Žák přijímá kromě své kultury i kultury cizí.
Informační a komunikační technologie
Sociální sítě- bezpečnostní, hygienické a morální zásady
Výchova k občanství
Naše škola, práva a povinnosti žáků, společná pravidla a normy - Žák si uvědomuje význam vzdělání, společných pravidel ve školním kolektivu a význam školní samosprávy. Uvědomuje si význam spolupráce při řešení konkrétních úkolů ve škole
Mezilidské vztahy, komunikace. Solidarita, charitativní činnost, život s postižením - Žák si uvědomuje vliv rodiny a dalších sociálních skupin na začleňování do společnosti. Rozlišuje verbální a neverbální komunikaci, je si vědom negativních stránek komunikace na sociálních sítích, odmítá kyberšikanu. Uplatňuje vhodné chování a komunikaci v mezilidských vztazích, seznámí se s možnostmi řešení mezilidských konfliktů, nenásilně řeší případné konflikty, chová se asertivně. Vysvětlí přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovné příležitosti mužů a žen. Zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak pomáhat lidem v nouzi, seznámí se činností charitativních organizací, je ohleduplný k starým, nemocným a postiženým.
Lidská práva, svoboda, morálka. Rasismus, xenofobie, extremismus. - Seznámí se s Listinou základních práv a svobod, s některými dokumenty o lidských právech, nutností dodržování lidských práv. Posuzuje svá vlastní práva a respektuje práva jiných. Rozliší morální a nemorální jednání. Rozpozná netolerantní, rasistické a xenofobní projevy, zaujímá aktivní postoj proti projevům lidské nesnášenlivosti.
Etiketa. Prostředky masové komunikace, mediální informace - Žák se seznámí se základními pravidly etikety, správně se chová ve společnosti. Kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy, k reklamě a sociálním sítím. Seznámí se s propagandistickými weby, rozpozná hoax.
PT –Poznávání lidí - Vzájemné poznávání se ve třídě, chyby při poznávání lidí.
PT – Mezilidské vztahy - Práce se třídou jako sociální skupinou, nácvik chování podporující dobré vztahy
PT – Komunikace - Nácvik komunikace v různých situacích (omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, nácvik asertivní komunikace a komunikačních dovedností proti agresi a manipulaci.
PT – Kooperace a kompetice - Rozvoj sociálních schopností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny)
PT - Hodnoty, postoje, praktická etika - Pomáhající a prosociální chování, charitativní činnost.
PT - Občan, občanská společnost a stát - Seznámení s Listinou základních práv a svobod. Principy soužití s minoritami, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů
PT – Lidské vztahy - Vztahy mezi kulturami, vzájemné obohacování různých kultur, konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti. Příčiny diskriminace, předsudky. Lidská solidarita
PT – Kulturní diference - Poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštností různých etnik. Základní problémy sociokulturních rozdílů v ČR a v Evropě
PT - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - Pěstování kritického přístupu k reklamě, rozlišování bulvárních prvků ve sdělení od informativních.

Výtvarná výchova
PT – Mezilidské vztahy – Při skupinových pracích rozvíjíme schopnost spolupráce a posilujeme utváření mezilidských vztahů.
Tělesná výchova
PT- Psychohygiena – Učitel vede žáky ke správným protahovacím návykům, kompenzačním a relaxačním cvičením. Celkově je vede ke zdravému životnímu stylu.

8. Ročník
Český jazyk
PT – Lidské vztahy – Lidské vztahy ve společnosti
PT – Mezilidské vztahy – Poznávání životních osudů a charakterů hrdinů příběhu, mezilidské vztahy.
PT- Etnický původ – Poznávání života a tradic různých etnik
PT – Poznávání lidí – Poznávání lidí prostřednictvím literárních děl.
PT – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – Využívání médií jako zdroje informací, hodnocení mediálních sdělení, výběr hodnotné literatury.
Anglický jazyk
PT – Multikulturalita – Poznávání každodenního života v některých anglicky mluvících zemích.
Ruský jazyk
PT – Kulturní diference – Žák přijímá kromě své kultury i kultury cizí.
Dějepis
PT - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - Demokracie jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie, spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka
Výchova k občanství
Osobní hodnoty, sebehodnocení - Žák vysvětlí, jak může pěstovat zdravou sebedůvěru, objasní, jak je možné usměrňovat své vlastnosti. Je schopen sebehodnocení, zhodnotí stereotypy v posuzování druhých.
Osobní rozvoj - životní cíle a plány, motivace, význam aktivity a vůle při osobním rozvoji. - Žák objasní význam vůle a motivace při dosahování cílů, posoudí vliv vlastností na dosahování cílů
PT – Sebepoznání a sebepojetí - Moje psychika, temperament, postoje, můj vztah k sobě samému.
PT – Seberegulace a sebeorganizace – Cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního jednání a prožívání, stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení
PT – Poznávání lidí - Vzájemné poznávání lidí ve třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem, hledání výhod v odlišnostech
Člověk a zdraví
Zdravý životní styl - Žák objasní význam zdravého způsobu života, chápe pojmy: doping, klamavá reklama, šikana, závislostní chování. Žák projevuje odpovědný vztah k sobě samému a svému zdraví, samostatně využívá osvojené relaxační techniky k regeneraci organismu, předchází stresovým situacím, je si vědom vlivu stresu na lidský organismus. Žák ví, kde vyhledat odbornou pomoc v případě zdravotního problému. Žák uplatňuje zdravé stravovací návyky, dává do souvislosti složení stravy s rozvojem civilizačních nemocí.
Hudební výchova
PT – Etnický původ - V rámci výuky jazzové hudby se dostáváme k problematice otroctví, diskutujeme s žáky o odlišnosti lidí, ale i jejich vzájemné rovnosti. Společně se zamýšlíme nad prvky rasové nesnášenlivosti, a to i s přechodem do současnosti.
Výtvarná výchova
PT – Mezilidské vztahy – Při skupinových pracích rozvíjíme schopnost spolupráce a posilujeme utváření mezilidských vztahů.
Tělesná výchova
PT- Psychohygiena – Učitel vede žáky ke správným protahovacím návykům, kompenzačním a relaxačním cvičením. Celkově je vede ke zdravému životnímu stylu.

9. Ročník
Český jazyk
PT – Kulturní diference – Vedeme diskuse o různých sociálních a kulturních prostředích s cílem pochopit a respektovat kulturní odlišnosti.
PT – Kooperace a kompetice – Prostřednictvím práce ve skupinách rozvíjíme dovednosti jako vedení konstruktivního dialogu, diskuze, respektování názoru ostatních, dosažení společného výstupu.
PT- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – Různé typy sdělení, rozdíl mezi reklamou a zprávou, mezi faktickým a fiktivním obsahem.
Ruský jazyk
PT – Kulturní diference – Žák přijímá kromě své kultury i kultury cizí.
Dějepis
PT – Etnický původ - Projevy rasové nesnášenlivost ve 20. století.
PT - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - Demokracie jako protiváha diktatury. Diktatury ve 20. století
Výchova k občanství
Lidská práva, práva dítěte, poškozování lidských práv, diskriminace - Seznámí se s Listinou základních práv a svobod a s Úmluvou o právech dítěte.
Protiprávní jednání - Žák identifikuje protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin,uvede jejich příklady(výtržnictví, krádež, zpronevěra, porušování autorských práv, krádež, loupež, šikana, neposkytnutí pomoci atd). Diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání. Je seznámen s trestním právem, které se týká mladistvých a dětí mladších 15 let.
Globální problémy - Žák uvede příklady některých projevů globalizace, vyjádří osobní názor na některé globální problémy (chudoba, vzdělání, bezpečnost, dětská práce, životní prostředí),objasní souvislost globálních a lokálních problémů. Vysvětlí roli charitativních organizací při zajišťování pomoci v zahraničí. Uvede příklady mezinárodního terorizmu, objasní roli ozbrojených sil při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru
Zeměpis
Lidé na Zemi - Žák rozumí vlivu přírodních podmínek na činnost člověka a na vznik rozdílných kulturních, náboženských, hospodářských, politických a ekologických systémů a jejich rozmístění, přiměřeně hodnotí výhody i nevýhody jednotlivých typů sídel, definuje pojem rasismus.
Chemie
Člověk a životní prostředí - Žák zná pravidla bezpečné práce s chemickými látkami běžně užívanými v domácnosti, zná farmaceutické pojmy, drogy, doping, pesticidy, herbicidy, fungicidy, insekticidy, karcinogeny, zná příklady návykových látek a nebezpečí jejich požívání. Popíše mimořádné události a ví, jak se chovat v těchto situacích– havárie chem. provozu, únik nebezpečných látek, zásady bezpečného hašení látek
Výtvarná výchova
PT – Mezilidské vztahy – Při skupinových pracích rozvíjíme schopnost spolupráce a posilujeme utváření mezilidských vztahů.
Tělesná výchova
PT- Psychohygiena – Učitel vede žáky ke správným protahovacím návykům, kompenzačním a relaxačním cvičením. Celkově je vede ke zdravému životnímu stylu.

 

 

Školní družina a školní klub
Tuto problematiku zahrnuje mj. Vnitřní řád školní družiny, důležitou součástí řádu jsou výchovná opatření za porušení řádu, způsob přihlašování a odhlašování dětí a jejich pobyt v tomto zařízení. Primární prevenci mají na starosti čtyři vychovatelky, které je nenásilně vřazují do mnohých aktivit. Hlavním posláním školní družiny je poskytovat žákům v klidném a bezpečném prostředí zájmové vzdělávání a možnost relaxace a odpočinku po školním vyučováním. Školní klub je určen pro žáky 4. – 9. tříd.

 

TÉMATA PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ZAČLENĚNÁ DO PRÁCE ŠD A ŠK

 

Rizikové chování

Specifikace

šikana, xenofobie, rasismus, intolerance, agrese, násilí

Zásady vhodného společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, předcházení šikaně.

krádeže, vandalismus

Zásady vhodného společenského chování.

záškoláctví

Účelné využití volného času.

závislostní chování, netolismus, gambling

Zařazení prvků mediální výchovy, co děti zhlédly, slyšely, práce s internetem.

rizikové chování v dopravě, rizikové sporty a činnosti

Bezpečnost na cestě do školy, vycházkách, dopravní výchova. Vycházky a pobyty v přírodě.

Poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění.

poruchy příjmu potravy

Poznávání sebe sama, poučení o nemocech a péče o zdraví.

Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků. Dodržování pitného režimu.

psychohygiena, zdravý životní styl

Poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota.

působení sekt

---

sexuální rizikové chování

Zařazení prvků mediální výchovy, co děti zhlédly, slyšely, práce s internetem.IV. Aktivity primární prevence
1. zaměření na žáky

 

SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE

 

Název programu

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Šikana, intolerance, agrese,…

Cíl programu

Umožnit seznámení a bližší poznání žáků v rámci tříd i celého ročníku mezi sebou i s třídními učiteli.

Realizátor programu

DDM Nový Bydžov ve spolupráci s třídními učiteli 6. tř.

Termín

16. – 18. 9. 2020

Forma a délka programu

Pobytový, 3 dny

Cílová skupina

žáci 6. ročníku

Finanční zabezpečení

V plné výši rodiče příspěvek SRPŠ na dopravu.

 

 

Název programu

Čas proměn

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Období dospívání – anatomie, psychohygiena apod.

Cíl programu

Zvýšení informovanosti žáků v oblasti fyziologických změn a hygieny s tím spojené.

Realizátor programu

PROSTORPRO Mgr. Vlašková

Termín

???

Forma a délka programu

Přednáška 2 h

Cílová skupina

7. ročník cca 70 žáků

Finanční zabezpečení

SRPŠ

 

 

 

Název programu

Plavání 2. třídy

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Prevence úrazů, agrese,…

Cíl programu

Naplňování cílů MŠMT

Realizátor programu

Plavecká škola Hořice

Termín

???

Forma a délka programu

1x týdně, celkem 10 lekcí cca 20 h

Cílová skupina

žáci 2. tříd cca ???

Finanční zabezpečení

MŠMT

 

 

 

Název programu

Plavání 3. třídy

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Prevence úrazů, agrese,…

Cíl programu

Naplňování cílů MŠMT

Realizátor programu

Plavecká škola Hořice

Termín

???

Forma a délka programu

1x týdně, celkem 10 lekcí cca 20 h

Cílová skupina

žáci 3. tříd cca ???

Finanční zabezpečení

MŠMT

 

 

 

Název programu

Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Rizikové sporty, prevence úrazů, šikana, intolerance,…

Cíl programu

Bezpečné provozování zimních sportů spojené s prohloubením dobrých vztahů mezi žáky.

Realizátor programu

ZŠ - učitelé TV

Termín

???

Forma a délka programu

Pobytový, 6 dní

Cílová skupina

7. ročník cca 70 žáků

Finanční zabezpečení

Doprava SRPŠ, pobyt a vleky úhrada rodiči

 

 

 

Název programu

Lyžařský výcvik žáků 5. ročníku

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Rizikové sporty, prevence úrazů, šikana, intolerance,…

Cíl programu

Bezpečné provozování zimních sportů spojené s prohloubením dobrých vztahů mezi žáky.

Realizátor programu

ZŠ - učitelé TV

Termín

???

Forma a délka programu

Pobytový, 5 dní

Cílová skupina

žáci 5. ročníku cca 30 žáků

Finanční zabezpečení

Doprava SRPŠ, pobyt a vleky úhrada rodiči

 

 

 

Název programu

V Síti

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Rizika spojená se sociálními sítěmi

Cíl programu

Zvýšení informovanosti žáků o rizicích sociálních sítí a způsobech ochrany a obrany proti nim.

Realizátor programu

Škola (učitelé podle doporučení k fimu, filmová projekce)

Termín

20. 10. 2020

Forma a délka programu

2x diskuse pod vedením učitelů á 2 h

1x filmová projekce V síti: Za školou - 2 h

Cílová skupina

5. – 9. ročník cca 300 žáků

Finanční zabezpečení

Vstupné hrazeno účastníky

 

 

 

Název programu

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Šikana, intolerance, agrese,…

Cíl programu

Umožnit seznámení a bližší poznání žáků v rámci tříd i celého ročníku mezi sebou i s třídními učiteli.

Realizátor programu

DDM Nový Bydžov ve spolupráci s třídními učiteli 6. tř.

Termín

16. – 18. 9. 2020

Forma a délka programu

Pobytový, 3 dny

Cílová skupina

žáci 6. ročníku

Finanční zabezpečení

V plné výši rodiče příspěvek SRPŠ na dopravu.

 

 

 

Název programu

Čas proměn

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Období dospívání – anatomie, psychohygiena apod.

Cíl programu

Zvýšení informovanosti žáků v oblasti fyziologických změn a hygieny s tím spojené.

Realizátor programu

PROSTORPRO Mgr. Vlašková

Termín

???

Forma a délka programu

Přednáška 2 h

Cílová skupina

7. ročník cca 70 žáků

Finanční zabezpečení

SRPŠ

 

 

Název programu

Plavání 2. třídy

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Prevence úrazů, agrese,…

Cíl programu

Naplňování cílů MŠMT

Realizátor programu

Plavecká škola Hořice

Termín

???

Forma a délka programu

1x týdně, celkem 10 lekcí cca 20 h

Cílová skupina

žáci 2. tříd cca ???

Finanční zabezpečení

MŠMT

 

 

Název programu

Plavání 3. třídy

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Prevence úrazů, agrese,…

Cíl programu

Naplňování cílů MŠMT

Realizátor programu

Plavecká škola Hořice

Termín

???

Forma a délka programu

1x týdně, celkem 10 lekcí cca 20 h

Cílová skupina

žáci 3. tříd cca ???

Finanční zabezpečení

MŠMT

 

 

Název programu

Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Rizikové sporty, prevence úrazů, šikana, intolerance,…

Cíl programu

Bezpečné provozování zimních sportů spojené s prohloubením dobrých vztahů mezi žáky.

Realizátor programu

ZŠ - učitelé TV

Termín

???

Forma a délka programu

Pobytový, 6 dní

Cílová skupina

7. ročník cca 70 žáků

Finanční zabezpečení

Doprava SRPŠ, pobyt a vleky úhrada rodiči

 

 

Název programu

Lyžařský výcvik žáků 5. ročníku

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Rizikové sporty, prevence úrazů, šikana, intolerance,…

Cíl programu

Bezpečné provozování zimních sportů spojené s prohloubením dobrých vztahů mezi žáky.

Realizátor programu

ZŠ - učitelé TV

Termín

???

Forma a délka programu

Pobytový, 5 dní

Cílová skupina

žáci 5. ročníku cca 30 žáků

Finanční zabezpečení

Doprava SRPŠ, pobyt a vleky úhrada rodiči

 

 

Název programu

V Síti

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Rizika spojená se sociálními sítěmi

Cíl programu

Zvýšení informovanosti žáků o rizicích sociálních sítí a způsobech ochrany a obrany proti nim.

Realizátor programu

Škola (učitelé podle doporučení k fimu, filmová projekce)

Termín

20. 10. 2020

Forma a délka programu

2x diskuse pod vedením učitelů á 2 h

1x filmová projekce V síti: Za školou - 2 h

Cílová skupina

5. – 9. ročník cca 300 žáků

Finanční zabezpečení

Vstupné hrazeno účastníky

 

 

Název programu

Rizika internetu

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Netolismus a rizika spojená s internetem

Cíl programu

Zvýšení informovanosti žáků o rizicích spojených s využíváním internetu a sociálních sítí. Pravidla bezpečného užívání.

Realizátor programu

PČR, por. PhDr. Jaroslav Matoušek

Termín

20. 10. 2020

Forma a délka programu

přednáška cca 1 – 2 h

Cílová skupina

5. a 6. třídy

Finanční zabezpečení

zdarma

 

 

Název programu

Riziko sociálních sítí

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Netolismus a rizika spojená s internetem

Cíl programu

Zvýšení informovanosti učitelů o aktuální problematice sociálních sítí za cílem vysvětlit rodičům na TS důležitost účasti na přednášce na stejné téma.

Realizátor programu

PČR kpt. Ondřej Moravčík

Termín

27. 10. 2020

Forma a délka programu

přednáška pro učitele (2 h)

Cílová skupina

pedagogičtí pracovníci cca 50 osob

Finanční zabezpečení

zdarma

 

 

Název programu

Rizika internetu

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Netolismus a rizika spojená s internetem

Cíl programu

Zvýšení informovanosti žáků o rizicích spojených s využíváním internetu a sociálních sítí. Pravidla bezpečného užívání.

Realizátor programu

PČR, kpt. Ondřej Moravčík

Termín

27. 10. 2020

Forma a délka programu

přednáška cca 1 h

Cílová skupina

8. a 9. třídy

Finanční zabezpečení

zdarma

 

 

Název programu

Riziko sociálních sítí

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Netolismus a rizika spojená s internetem

Cíl programu

Seznámení rodičů se světem, ve kterém jejich děti tráví stále větší množství času, a jeho riziky.

Realizátor programu

PČR kpt. Ondřej Moravčík

Termín

27. 11. 2020

Forma a délka programu

přednáška pro rodiče a veřejnost (2 h)

Cílová skupina

dle zájmu do kapacity Jiráskova divadla Nový Bydžov

Finanční zabezpečení

Vstupné hrazeno účastníky

 

 

 

 

Název programu

Buď safe online

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Netolismus, rizika internetu a sociálních sítí

Cíl programu

Prohloubení povědomí žáků o rizicích sociálních sítí a zásadách bezpečnosti na internetu.

Realizátor programu

PROSTORPRO

Termín

???

Forma a délka programu

Přednáška 2 h

Cílová skupina

5. ročník cca 55 žáků

Finanční zabezpečení

Dotace Krajského úřadu

 

 

 

Název programu

Hasík

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

ochrana zdraví a majetku - bezpečnost při požáru

Cíl programu

Zvýšení informovanosti žáků o správném chování v rizikové situaci.

Realizátor programu

Hasičský sbor Nový Bydžov

Termín

???

Forma a délka programu

3 setkání po 4 hodinách

Cílová skupina

2. ročník cca 46

Finanční zabezpečení

zdarma

 

 

Název programu

Sportovní kurz žáků 8. ročníku - rafty

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Prevence úrazů, šikana, intolerance, agrese,…

Cíl programu

Posunutí třídních vztahů a spolupráce v důsledku prožitého zážitku při adrenalinové plavbě na raftech.

Realizátor programu

ZŠ učitelé TV ve spolupráci s třídními učiteli 8. tříd

Termín

???

Forma a délka programu

Pobytový, 3 dny

Cílová skupina

žáci 8. ročníku cca 60 žáků

Finanční zabezpečení

V plné výši rodiče, podle možností příspěvek SRPŠ na dopravu.

 

 

 

 

Název programu

Sedmihorky

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Šikana, intolerance, agrese,…

Cíl programu

Prohloubení vztahů a dobré spolupráce mezi žáky průřezem druhého stupně – žáci dlouhodobě spolupracující na projektu Ekoškola.

Realizátor programu

Mgr. Zuzana Sirotková, Mgr. Olga Šafaříková

Termín

???

Forma a délka programu

Pobytový, 3 dny

Cílová skupina

výběr žáků II. st. cca 25 žáků

Finanční zabezpečení

Rodiče pobyt, program hrazen ze Šablon.

 

 

Název programu

 

Úroveň programu (druh prevence)

 

Rizikové chování, na které je program zaměřen

 

Cíl programu

 

Realizátor programu

 

Termín

 

Forma a délka programu

 

Cílová skupina

 

Finanční zabezpečení

 

 

 

Název programu

Ovoce a mléko do škol

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Poruchy příjmu potravy, zdravý životní styl

Cíl programu

Naplňování cílů MŠMT

Realizátor programu

MŠMT

Termín

školní rok 2020/2021

Forma a délka programu

v průběhu celého školního roku

Cílová skupina

všichni žáci (cca 500 žáků)

Finanční zabezpečení

MŠMT

 

 

 

Název programu

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Šikana, intolerance, agrese,…

Cíl programu

Umožnit seznámení a bližší poznání žáků v rámci tříd i celého ročníku mezi sebou i s třídními učiteli.

Realizátor programu

DDM Nový Bydžov ve spolupráci s třídními učiteli 6. tř.

Termín

16. – 18. 9. 2020

Forma a délka programu

Pobytový, 3 dny

Cílová skupina

žáci 6. ročníku

Finanční zabezpečení

V plné výši rodiče příspěvek SRPŠ na dopravu.

Název programu

Čas proměn

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Období dospívání – anatomie, psychohygiena apod.

Cíl programu

Zvýšení informovanosti žáků v oblasti fyziologických změn a hygieny s tím spojené.

Realizátor programu

PROSTORPRO Mgr. Vlašková

Termín

???

Forma a délka programu

Přednáška 2 h

Cílová skupina

7. ročník cca 70 žáků

Finanční zabezpečení

SRPŠ

Název programu

Plavání 2. třídy

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Prevence úrazů, agrese,…

Cíl programu

Naplňování cílů MŠMT

Realizátor programu

Plavecká škola Hořice

Termín

???

Forma a délka programu

1x týdně, celkem 10 lekcí cca 20 h

Cílová skupina

žáci 2. tříd cca ???

Finanční zabezpečení

MŠMT

Název programu

Plavání 3. třídy

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Prevence úrazů, agrese,…

Cíl programu

Naplňování cílů MŠMT

Realizátor programu

Plavecká škola Hořice

Termín

???

Forma a délka programu

1x týdně, celkem 10 lekcí cca 20 h

Cílová skupina

žáci 3. tříd cca ???

Finanční zabezpečení

MŠMT

Název programu

Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Rizikové sporty, prevence úrazů, šikana, intolerance,…

Cíl programu

Bezpečné provozování zimních sportů spojené s prohloubením dobrých vztahů mezi žáky.

Realizátor programu

ZŠ - učitelé TV

Termín

???

Forma a délka programu

Pobytový, 6 dní

Cílová skupina

7. ročník cca 70 žáků

Finanční zabezpečení

Doprava SRPŠ, pobyt a vleky úhrada rodiči

Název programu

Lyžařský výcvik žáků 5. ročníku

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Rizikové sporty, prevence úrazů, šikana, intolerance,…

Cíl programu

Bezpečné provozování zimních sportů spojené s prohloubením dobrých vztahů mezi žáky.

Realizátor programu

ZŠ - učitelé TV

Termín

???

Forma a délka programu

Pobytový, 5 dní

Cílová skupina

žáci 5. ročníku cca 30 žáků

Finanční zabezpečení

Doprava SRPŠ, pobyt a vleky úhrada rodiči

Název programu

V Síti

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Rizika spojená se sociálními sítěmi

Cíl programu

Zvýšení informovanosti žáků o rizicích sociálních sítí a způsobech ochrany a obrany proti nim.

Realizátor programu

Škola (učitelé podle doporučení k fimu, filmová projekce)

Termín

20. 10. 2020

Forma a délka programu

2x diskuse pod vedením učitelů á 2 h

1x filmová projekce V síti: Za školou - 2 h

Cílová skupina

5. – 9. ročník cca 300 žáků

Finanční zabezpečení

Vstupné hrazeno účastníky

Název programu

Rizika internetu

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Netolismus a rizika spojená s internetem

Cíl programu

Zvýšení informovanosti žáků o rizicích spojených s využíváním internetu a sociálních sítí. Pravidla bezpečného užívání.

Realizátor programu

PČR, por. PhDr. Jaroslav Matoušek

Termín

20. 10. 2020

Forma a délka programu

přednáška cca 1 – 2 h

Cílová skupina

5. a 6. třídy

Finanční zabezpečení

zdarma

Název programu

Riziko sociálních sítí

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Netolismus a rizika spojená s internetem

Cíl programu

Zvýšení informovanosti učitelů o aktuální problematice sociálních sítí za cílem vysvětlit rodičům na TS důležitost účasti na přednášce na stejné téma.

Realizátor programu

PČR kpt. Ondřej Moravčík

Termín

27. 10. 2020

Forma a délka programu

přednáška pro učitele (2 h)

Cílová skupina

pedagogičtí pracovníci cca 50 osob

Finanční zabezpečení

zdarma

Název programu

Rizika internetu

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Netolismus a rizika spojená s internetem

Cíl programu

Zvýšení informovanosti žáků o rizicích spojených s využíváním internetu a sociálních sítí. Pravidla bezpečného užívání.

Realizátor programu

PČR, kpt. Ondřej Moravčík

Termín

27. 10. 2020

Forma a délka programu

přednáška cca 1 h

Cílová skupina

8. a 9. třídy

Finanční zabezpečení

zdarma

Název programu

Riziko sociálních sítí

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Netolismus a rizika spojená s internetem

Cíl programu

Seznámení rodičů se světem, ve kterém jejich děti tráví stále větší množství času, a jeho riziky.

Realizátor programu

PČR kpt. Ondřej Moravčík

Termín

27. 11. 2020

Forma a délka programu

přednáška pro rodiče a veřejnost (2 h)

Cílová skupina

dle zájmu do kapacity Jiráskova divadla Nový Bydžov

Finanční zabezpečení

Vstupné hrazeno účastníky

Název programu

Buď safe online

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Netolismus, rizika internetu a sociálních sítí

Cíl programu

Prohloubení povědomí žáků o rizicích sociálních sítí a zásadách bezpečnosti na internetu.

Realizátor programu

PROSTORPRO

Termín

???

Forma a délka programu

Přednáška 2 h

Cílová skupina

5. ročník cca 55 žáků

Finanční zabezpečení

Dotace Krajského úřadu

Název programu

Hasík

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

ochrana zdraví a majetku - bezpečnost při požáru

Cíl programu

Zvýšení informovanosti žáků o správném chování v rizikové situaci.

Realizátor programu

Hasičský sbor Nový Bydžov

Termín

???

Forma a délka programu

3 setkání po 4 hodinách

Cílová skupina

2. ročník cca 46

Finanční zabezpečení

zdarma

Název programu

Sportovní kurz žáků 8. ročníku - rafty

Úroveň programu (druh prevence)

Specifická všeobecná primární prevence

Rizikové chování, na které je program zaměřen

Prevence úrazů, šikana, intolerance, agrese,…

Cíl programu

Posunutí třídních vztahů a spolupráce v důsledku prožitého zážitku při adrenalinové plavbě na raftech.

Realizátor programu

ZŠ učitelé TV ve