rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Přehled akcí

neděle, 16 únor 2014 10:08

Vnitřní řád družiny

 

Základní škola Nový Bydžov, Karla IV.209

Vnitřní řád školní družiny

Č.j.: 1a/2008

Účinnost od: 1.9.2008

Spisový znak: 106

Skartační znak: A5

Změny:

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1. Činnost družiny

Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků.
Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování.
Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.
Činnost družiny se uskutečňuje
- pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností
- využitím otevřené nabídky spontánních činností
Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činností a přípravu na vyučování.

II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Přihlašování, odhlašování žáka

Žáka do školní družiny (dále jen ŠD) přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD - přihlášky eviduje vedoucí vychovatelka.
O přijetí žáka k činnosti ŠD rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (zaměstnanost obou rodičů, upřednostnění dětí z neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu).
Činnost ŠD je určena pro žáky 1. – 3. tříd.
Odhlášení žáka z docházky do činností ŠD oznámí rodiče písemnou formou vedoucí vychovatelce ŠD.
O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitel školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.

2. Provoz školní družiny

2.1. Provozní doba ŠD :
PO – PÁ: 6.00 – 7.40 11.25 – 16.00
Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.
Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.
Místnosti ŠD jsou učebny v přízemí školy (3 oddělení) a ve 3. patře přístavby (1 oddělení)
K činnosti ŠD je možné využívat tělocvičnu, školní dvůr, uvolněné učebny, hřiště u prodejny Lidl, hřiště u DDM a Sportring.
Počet oddělení: 4
Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků, nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka je 25 žáků denně přítomných - limit pro počet je dán velikostí učebny a mírou bezpečnosti žáka v provozu oddělení.

3. Docházka do ŠD

Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 6.00 do 7.20 hod.
V odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD od 11.25 hod.
Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisovém lístku.
Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel. Omluva je písemná nebo telefonická.

Žák navštěvující školní družinu, musí mít přihlášen oběd ve školní jídelně.

Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami.
Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce a s osobním vyzvednutím žáka.
Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD - po ukončení vyučování do 13.30 hod. a dále od 14.30 do 16.00 hod. z důvodu nenarušení plánovaných činností v době mezi 13.30-14.30 hod.
Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášeni k činnosti ve ŠD předáváni vychovatelkám školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou. Předávající při předání sdělí počet předávaných žáků a oznámí důvod nepřítomnosti zapsaných žáků ŠD.
Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, event. policii. Problém může řešit i odvodem dítěte k sobě domů a pokoušet se dále o kontakt se zákonnými zástupci.

4. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD

Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD a pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu.
Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.
Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku.
Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD.
Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned pí vychovatelce.
K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče.
Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD - platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole.
Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.
Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy.
Při úrazu žáka postupuje vychovatelka dle Pokynu ředitele k postupu při úrazu a evidenci úrazu.
Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.
Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními školního řádu.

6. Pitný režim

Pitný režim zajišťují vychovatelky ŠD nápoji ve školní jídelně. Ve ŠD je automat na pitnou vodu. Děti si mohou kupovat nápoje v bufetu.

7. Platba ŠD
Poplatek za ŠD činí 55,- Kč měsíčně.

III. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

6.00 hod. – 7.40 hod. (do 7.20 hod. příchod do ŠD)
převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů
11.25 hod. - 13.00 hod
oběd, osobní hygiena, volná činnost
13.00 hod. - 13.30 hod
odpočinková činnost (besedy, četba, vyprávění, tématické rozhovory)
13.30 hod. – 14.30 hod
činnost zájmová - aktivity z oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, sportovní a turistická, přírodovědná, příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek apod.,
14.30 hod. – 16.00 hod
osobní hygiena, svačina, úklid osobních věcí, postupný odchod dětí domů - kontrola v šatnách, možné vypracování domácích úkolů, postupné uspořádání herního prostoru ve třídě, úklid.

IV. DOKUMENTACE

Dokumentace vedená v oddělení školní družiny
Zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
Přehled výchovně vzdělávací práce
Docházkový sešit