rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Přehled akcí

pá 29 zář, 2023 -
Ředitelské volno

volno vyhlášené ředitelem školy

Více info
po 09 říj, 2023 -
út 10 říj, 2023 -
st 11 říj, 2023 -
po 16 říj, 2023 -
út 17 říj, 2023 -
st 18 říj, 2023 -
čt 19 říj, 2023 -

Virtuální prohlídka

 

zskarlovkanb

Družina
čtvrtek, 26 srpen 2021 19:59

Organizace školní družiny 2021/2022

Připravena 4 oddělení:

I. oddělení Broučkové a Berušky - 1. třídy - pí. vych. R. Říhová
II. oddělení Kopretina - 2. třídy -  pí. vych. A. Kmínková
III. oddělení Safari - 3. třídy - pí. vych. O. Sedláková
IV. oddělení Večerníček - 1.+2.+3. třídy -  pí. vych. I. Věříšová

neděle, 16 únor 2014 10:08

Vnitřní řád družiny

 

Základní škola Nový Bydžov Karla IV. 209

Vnitřní řád školní družiny

Č.j.: ZSNB-KAR 435/2021

Účinnost od: 01.09.2021

Spisový znak: 2.5

Skartační znak: V5

Změny:

 

V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1, vydávám vnitřní řád školní družiny:

Obsah:
Všeobecné ustanovení
Organizace a provoz školní družiny
Režim školní družiny
Dokumentace

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

1. Činnost družiny
1.1. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků.
1.2. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování.

1.3. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.
1.4. Činnost družiny se uskutečňuje především
- pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,
- využitím otevřené nabídky spontánních činností.
1.5. Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činností a přípravu na vyučování.

II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Přihlašování, odhlašování žáka
1.1. Žáka do školní družiny (dále ŠD) přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje vedoucí vychovatelka.
1.2. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (zaměstnanost obou rodičů, upřednostnění dětí z neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu).
1.3. Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky 1. – 3. tříd.
1.4. Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče písemnou formou vedoucí vychovatelce ŠD.
1.5. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodně ředitel školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.

2. Provoz školní družiny

2.1. Provozní doba ŠD :
PO – PÁ 6.00 – 7.40 11.25 – 16.00
2.2. Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.
2.3. Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.
2.4. Místnosti ŠD jsou učebny v přízemí školy č. 4, přízemí přístavba učebna č. 36 a č. 37 a přístavba III. podlaží č. 23
2.5. K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, školní hřiště, hřiště u Lidlu, hřiště DDM Nový Bydžov, Sportring a uvolněné učebny.
2.6. Počet oddělení: 4.
2.8. Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků, nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka je 25 žáků denně přítomných - limit pro počet je dán velikostí učebny a mírou bezpečnosti žáka v provozu oddělení.

3. Docházka do ŠD
3.1. Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 6.00 do 7.20 hod..
3.2. V odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD od 11.25 do 12.20 hod..
3.3. Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠD povinná.
3.4. Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitel. Omluva je písemná nebo telefonická.
3.5. Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami
3.6. Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce a s osobním vyzvednutím žáka.
3.7. Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD - po ukončení vyučování do 13.30 hod. a dále od 14.30 do 16.00 hod. z důvodu nenarušení plánovaných činností v době mezi 13.30 – 14.30. hod.
3.8. Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášeni k činnosti ve ŠD předáváni vychovatelkám školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou. Předávající při předání sdělí počet předávaných žáků a oznámí důvod nepřítomnosti zapsaných žáků ŠD. V případě nepřítomnosti vychovatelky ŠD plní učitel funkci pedagogického dohledu nad žáky ŠD a současně situaci oznámí vedoucí vychovatelce ŠD.
3.8. Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, event. policií. Problém může řešit i odvodem dítěte k sobě domů a pokoušet se dále o kontakt se zákonnými zástupci.

4. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD

4.1. Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu.
4.2. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.
4.3. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku.
4.4. Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD.
4.5. Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned pí. vychovatelce.
4.6. K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče.
4.7. Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD - platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole.
4.8. Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD

5.1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.
5.2. Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy.
5.3. Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci - ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc.
5.4. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.
5.5. Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech ustanoveními školního řádu.

6. Pitný režim

6.1. Pitný režim zajišťují vychovatelky ŠD nápoji ze školní jídelny (především v jarních a letních měsících).

7. Nepřítomnost zaměstnance

7.1. Při krátké nepřítomnosti vychovatelky (náhlá nezbytná nepřítomnost v průběhu dne) je možné spojit oddělení tak, aby v jednom oddělení nepřesáhl počet dětí 30. Vychovatelka daného oddělení přizpůsobí činnost tomuto počtu. S touto situací je vždy obeznámeno vedení školy.
7.2. Předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující jeden den je řešena zástupem.

8. Platba ŠD
Poplatek za ŠD činí 200,- Kč měsíčně.

III. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

6.00 hod. - 07.40 hod. (do 7.20 hod. příchod do ŠD,)
převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů,
11.25 hod. - 13.00 hod.
oběd, osobní hygiena, volná činnost,
13.00 hod. - 13.30 hod.
odpočinková činnost /besedy, četba, vyprávění, tématické rozhovory/,
13.30 hod. - 14.30 hod.
činnost zájmová - aktivity z oblasti Vv,Pč, Hv, Tv, sportovní a turistická, přírodovědná, příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek apod.,
14.30 hod. – 16.00 hod.
osobní hygiena, svačina, úklid osobních věcí, postupný odchod dětí domů - kontrola v šatnách, možné vypracování domácích úkolů, rekreační činnost, stolní hry, postupné uspořádání herního prostoru ve třídě, úklid.

IV. DOKUMENTACE

Dokumentace vedená v oddělení školní družiny
Zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce.
Přehled výchovně vzdělávací práce.
Docházkový sešit.

středa, 07 prosinec 2011 17:38

Školní družina

 

Organizace školní družiny 2022/2023

Oddělení školní družiny

I. oddělení Broučkové a berušky        - 1. třídy pí. vych. A. Kmínková

II. oddělení Kopretina                         - 2. třídy pí. vych. R. Říhová

III. oddělení Safari                              - 2.+ 3. třídy pí. vych. O. Sedláková

IV. oddělení Večerníček                     - 1.+2.+3. třídy pí. vych. I. Věříšová

                                                            

 

 

 

  • Provoz školní družiny

Ranní družina – otevřena 2 oddělení

Přízemí 6:00 – 7:50 hod.

Třetí patro 6:25 - 7:50 hod.

PO

vych. Kmínková

vych. Říhová

ÚT

vych. Kmínková

vych. Říhová

ST

         vych. Říhová

   vych. Věříšová

ČT

         vych. Říhová

   vych. Věříšová

vych. Kmínková

   vych. Věříšová

 

 

Odpolední družina – otevřena 4 oddělení

I. oddělení

vych. Říhová

II. oddělení

vych. Kmínková

III. oddělení

vych. Sedláková

IV. oddělení

vych. Věříšová

PO

12:20 – 16:00

11:25 – 16:00

12:20 – 14:30

11:25 – 16:00

ÚT

11:25 – 16:00

12:20 – 16:00

11:25 – 14:30

11:25 – 16:00

ST

11:25 – 16:00

12:20 – 16:00

12:20 – 14:30

11:25 – 16:00

ČT

11:25 – 16:00

11:25 – 16:00

12:20 – 14:30

11:25 – 16:00

11:25 – 16:00

11:25 – 16:00

12:20 – 14:30

11:25 – 16:00

 

  • Pobyt školní družiny venku

I. + II. + III. oddělení – 13:30 až 14:30 hod.

IV. oddělení               - 14:00 až 15:00 hod.