rychly baner bakalari final green light

                                                  rychly baner jidelna final green light

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

                                                      rychly baner kontakty final green light

                                                      rychly baner rozvrhy final green light

Virtuální prohlídka

 

zskarlovkanb

Aktuality
neděle, 27 listopad 2011 21:46

Přírodovědné centrum

V souladu s koncepcí školy se Karlovka věnuje environmentální a ekologické výchově.

Zaměřili jsme se na chov terarijních zvířat, akvarijních ryb a drápkatých opiček. Na chodbě v 1. poschodí jsme zabudovali terária a akvária do zdi. 4 terária, 3 akvária, 2 velkoprostorová terária a 7 prosklených vitrín se vzorky nerostů a hornin. V současné době tato terária a akvária využíváme jako stálou přírodovědnou výstavu preparovaných mořských živočichů. Jsou tu k vidění krabi, langusty, koráli, houby, škeble, mušle, mořské ryby a dokonce i žraloci.

Od října 2021 chováme v naší největší voliéře pár drápkatých opiček tamarínů žlutorukých.

014 PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM 2021 6230

 

017 PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM 2021 6252

 

 

V přízemí školy jsme vybudovali Přírodovědné centrum, kde se nacházejí 4 velkoprostorová terária a 8 klasických nádrží. Celé zařízení je vyzdobeno umělými tropickými rostlinami a ve středu místnosti malým jezírkem se zlatými karasy. Chováme zde i hady, ještěry, drápkaté opičky, ale také morčata a zakrslého králíka Mazlíka.

 

IMG_20191014_144501.jpg

IMG_20191014_150035.jpg

Návštěvníky potěší jistě i venkovní jezírko, které je součástí školního alpina. Je možné pozorovat karasy zlaté a obecné, perlíny a koi kapry.


Centrum slouží nejen žákům přírodovědného kroužku, ale i ostatním návštěvníkům, kteří se zajímají o zvířata. Častými návštěvníky jsou také děti z místních mateřských školek. Přijďte se podívat, se zajímavým povídáním se vám bude věnovat dlouholetý ošetřovatel Mgr. Jaromír Kubelka. Vstupné je dobrovolné, nebo může přinést něco málo z ovoce, zeleniny nebo oříšků.

 

IMG_20191003_143107_BURST002.jpg

 

Z historie


Vše začalo v roce 1998. Hlavním iniciátorem a posléze realizátorem malé ZOO na škole byl ředitel školy Mgr. Josef Verfl. Společně s dalším nadšencem pro zvířátka, učitelem Mgr. Jaromírem Kubelkou, umístili několik terárií a akvárií v chodbě 1. patra, pak se uvolnila bývalá botárna v přízemí, kde vznikly velkokapacitní voliéry a několik menších terárií. Prvními chovanci byly akvarijní rybičky, agamy vousaté, užovky červené a ještěrky. Chovali jsme téměř 40 druhů zvířat.

 


Největším úspěchem byl odchov 16 mláďat kosmanů bělovousých zásluhou samečka Lakyho a 1 mláděte tamarína bělohubého. Můžeme se pochlubit i dalšími odchovanými druhy zvířat jako je: agama kočinčinská, felsuma madagaskarská, vakoveverka létavá, osmák degu, veleštír obrovský a kančík zelenooký.

 

 hroznýš.jpg

 

Přijďte, jste srdečně vítáni!

 

Mgr. Jaromír Kubelka

 

středa, 23 listopad 2011 18:00

Informace o škole

Základní škola, Nový Bydžov, Karla IV. 209, okres Hradec Králové je škola plně organizovaná, založená roku 1858 jako obecná škola dívčí a roku 1874 jako měšťanská škola dívčí. Kapacita školy je 580 žáků. Škola poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku, výuka probíhá ve 2-3 paralelních třídách v každém ročníku.

Výuka probíhá ve dvou budovách, historicky starší budova slouží 2. stupni, jsou v ní umístěny i čtyři třídy 1. stupně. Je propojena s budovou 1. stupně, ve které je i školní jídelna a malá tělocvična. Tělocvična v odpoledních hodinách slouží k realizaci zájmových aktivit dětí i veřejnosti. K výuce předmětu Člověk a svět práce slouží školní dílny umístěné v oddělené budově v areálu školy.

Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 1000 jídel. Stravují se zde žáci základních škol Karla IV. a V. Kl. Klicpery, dále ostatní strávníci z řad veřejnosti.

Výuka probíhá v 26 kmenových třídách a v odborných učebnách. Problémem jsou nedostatečné prostorové podmínky školy, kdy odborné učebny slouží v některých případech jako kmenové třídy. Všechny třídy jsou od roku 2013 vybaveny interaktivními tabulemi a datovými projektory. Ve všech prostorách školy mohou žáci využívat připojení k wifi.

Odborné učebny: počítačová učebna, učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu, učebna výtvarné výchovy, školní cvičná kuchyň, školní dílny, jazyková učebna, učebna hudební výchovy.

Pro žáky je přístupné Infocentrum s žákovskými počítači a knihovnou.

K nadstandartnímu vybavení školy patří Přírodovědné centrum, které bylo založeno již v roce 1998 tehdejším ředitelem Mgr. Josefem Verflem. Zaměřili jsme se na chov terarijních zvířat, akvarijních ryb a drápkatých opiček. Přírodovědné centrum je umíéstěné v přízemí školy, chováme zde i hady, ještěry, drápkaté opičky, morčata atd. Na chodbě v 1. poschodí jsou ve zdi zabudovaná terária a akvária a prosklené vitríny se vzorky nerostů a hornin. Prostor školního dvora doplňuje venkovní jezírko, které je součástí školního alpina. Všechny součásti Přírodovědného centra slouží k výuce přírodopisu i mimoškolní činnosti.

V prostoru za školní budovou byla v roce 2013 z grantu MŽP vybudována Malá naučná stezka „Z Bydžova na Sněžku“, je osázena typickými rostlinami na pomyslné stezce z Nového Bydžova na Sněžku.

V roce 2005 škola otevřela naučnou stezku Les Chlum a okolí. Stezka začíná na Metličanech před unikátní lipovou alejí a pokračuje pěšinou podél silnice směrem na obec Prasek. Cestou se návštěvníci setkají s deseti naučnými tabulemi, které je postupně seznámí s rostlinstvem, živočišstvem a historií daného místa. Délka trasy je 6 km a je středně náročná.

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)  má pro vzdělávání a péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami velký význam. Na naší škole bylo zřízeno 1. 9. 2005 a vzniklo v rámci projektu VIP Kariéra z peněz Evropských sociálních fondů a rozpočtu ČR. Jde o školní pracoviště, které poskytuje bezplatnou pedagogicko-psychologickou péči žákům, rodičům i pedagogům naší školy. ŠPP tvoří tým odborníků: dva speciální pedagogové – z toho jeden logoped a také výchovný poradce, kariérový poradce a zároveň školní metodik prevence sociálně patologických jevů.

Součástí školy jsou 4 oddělení školní družiny a školní klub. Provozní doba školní družiny je v ranních hodinách od 6:00 do 7:50, odpoledne do 16 hodin. Všechna oddělení jsou dobře vybavena, žáci využívají i venkovní prostory školního dvora, kde je hřiště s umělým povrchem, pískoviště, altán a herní prvky. Venkovní prostory a prostory školního klubu mohou žáci využívat i o velkých přestávkách.

Škola při tak velkém počtu žáků nemá dostatečné prostorové podmínky pro výuku tělesné výchovy. Nemá vyhovující tělocvičnu ani venkovní prostory pro sportovní a pohybové aktivity. Dochází na hřiště a do sálů TJ Jiskra a Sokol vzdálených cca 400 metrů a na hřiště, které jí pronajala společnost Lidl. Výuka tělesné výchovy probíhá i na koupališti a zimním stadionu.

 

Škola spolupracuje s:

- Městským úřadem Nový Bydžov, s odborem sociálních věcí, odborem školství a odborem životního prostředí na aktivitách pro žáky i v rámci dalšího vzdělávání pedagogickcýh pracovníků.

- MAS Společná Cidlina

- Městskou knihovnou, Jiráskovým divadelem a Městským muzeem v Novém Bydžově. Žáci se pravidelně účastní aktivit pořádaných těmito institucemi, jako např. Pasování prvňáčků na čtenáře, besedy se spisovateli, divadelní představení atd.

- mateřskými školami: MŠ Palackého Nový Bydžov, MŠ Sluníčko Nový Bydžov a MŠ Sloupno při organizaci Dne otevřených dveří, žáci 1.-3. tříd se účastní společné akce školek Novobydžovská Mateřinka.

- se spádovými malotřídními školami ZŠ Měník, ZŠ Nepolisy, ZŠ Kosičky a ZŠ Prasek.

- Domem dětí a mládeže: spolupráce při organizaci Adaptačního pobytu pro žáky 6. tříd, zajištění lektorů pro volnočasové aktivity našich žáků.

 

Sdužení rodičů a přátel školy SRPŠ: Spolupráce se SRPŠ je na výborné úrovni. Společně je organizováno množství akcí, které přinášejí finanční zisk, ze získaných finančních prostředků jsou potom částečně hrazeny akce pořádané školou (doprava na lyžařský kurz, doprava na exkurze a školy v přírodě apod.)

Pravidelné akce organizované SRPŠ a ZŠ Karla IV.:

Zahrada Josefa Verfla - prodejní výstava

Společenský ples

Karlova jízda - cykloturistická akce

 

Neziskové organizace:

Sdružení Tereza - spolupráce na projektu Ekoškola

Nadace Women for women - spoluprác při zajištění obědů pro děti ze sociálně slabých vrstev

Škola je členem AŠSK.

Český olympijský výbor a Sazka - Sazka olympijský víceboj

Eisec - projekt Edison

ProstroPro o.p.s. - prevence rizikového chování

Ekokom

Prostory školní tělocvičny užívají v odpoledních hodinách členové jednotlivých sportovních oddílů z okolí.